Anasayfa » Haber » Tübitak Bilgem 5 Kalite Yönetim Sistemleri Personeli Alacak

Tübitak Bilgem 5 Kalite Yönetim Sistemleri Personeli Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Tübitak Bilgem 5 Kalite Yönetim Sistemleri Personeli Alacak

Tübitak Bilgem 5 Kalite Yönetim Sistemleri Personeli Alım İlanı

STRATEJİK PLANLAMA VE KALİTE YÖNETİMİ BİRİMİ

İlan No: TBTK.BİLGEM.SPKY.2020-1

1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SPKY.2020-1.1
Uzman Yardımcısı/ Uzman pozisyonu için;

1.1- Tübitak Bilgem 5 Kalite Yönetim Sistemleri Personeli İçin İşin Tanımı ve Özellikleri

Merkezimizin yürüttüğü bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarına uygun Kalite Politikaları geliştirecek ve bunu ISO 9001, AQAP 2110, AQAP 2210 ve CMMI Standartlarını karşılayan Entegre Kalite Yönetim Sistemine etkin olarak uyarlayabilecek; yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemleri çalışmalarında görev alacak, kurumsal performans hedeflerinin takibini ve raporlamasını yapacak, iç ve dış KYS denetimlerinde yer alacak, kurum süreçlerinin sürekli iyileştirilerek idamesini sağlayacak personel (Kalite Yönetim Sistemleri Personeli) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine, yetkinliğe ve tecrübeye sahip olması tercih sebebidir.

• Teknoloji geliştirme, bilişim, elektronik, savunma sanayi, havacılık vb. sektörlerde deneyim sahibi olmak,
• Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9001, AQAP 2110/2210, AS9100, CMMI vb.) belgelendirme sistem ve süreçlerine hakim olmak,
• Kalite belgelendirme ve denetim çalışmalarında bulunmuş olmak,
• Entegre kalite yönetim sisteminin gerektirdiği süreçleri ve dokümantasyonu ilgili birimlerle koordineli şekilde oluşturacak ve sürekli iyileştirilmesini sağlayacak yetkinlikte olmak,
• İç ve dış denetimlerde tespit edilen bulguların giderilmesini; kök neden analizi de yaparak sağlayabilecek,
• Risk Yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• İyi derecede İngilizce bilgisine ve MS-Office programı kullanım becerisine sahip olmak,
• Sayısal ve sayısal olmayan verilerin analizi, yorumlanması ve raporlamasında yetkin olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

i. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + Tecrübe Yılı / 15 + 10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması ≥ 3,00

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.
ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

f) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

g) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

Sınav Türü | KPDS ÜDS YDS YÖKDİL | TOEFL IBT | TOEFL CBT | TOEFL PBT | FCE | CAE | CPE
Sınav Puanı 1* 60-55-157-480-C-C-C
Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen (Üniversiteden alınmış, onaylı belge) adaylardan yukarıda belirtilen İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.
Sınav Puanı 2** 65-61-173-500-B-C-C

Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.
** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

KPDS :Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS :Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS :Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
YÖKDİL :Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
TOEFL IBT :Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT :Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT :Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE :First Certificate in English
CAE :Certificate in Advanced English
CPE :Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 22/06/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Belgeler

• Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
• Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
• Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
• Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),
• YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),
• Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,
• Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,
• Askerlik durumunu gösterir belge.

Not: Tübitak Bilgem 5 Kalite Yönetim Sistemleri Personeli Alımı Sürecinde ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:
Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli
E-Posta: [email protected]
Telefon: (262) 675 2434/3517/3820/3542

Tübitak Bilgem 5 Kalite Yönetim Sistemleri Personeli Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir