Anasayfa » Haber » Strateji ve Bütçe Başkanlığı 45 Uzman Yardımcısı Alacak

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 45 Uzman Yardımcısı Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 45 Uzman Yardımcısı Alacak

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 45 Uzman Yardımcısı Alım İlanı

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINA SINAVLA STRATEJİ VE BÜTÇE UZMAN
YARDIMCISI ALINACAKTIR
Strateji ve Bütçe Başkanlığına Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı
yapılacaktır. Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6, 7, 8 ve 9 uncu derecelerine atanacak toplam 45 adet kadro
için alınacak Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.

Bölüm Adet
1 İKTİSAT 10
2 İŞLETME 6
3 KAMU YÖNETİMİ 5
4 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 5
5 HUKUK 3
6 MALİYE 6
7 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4
8 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2
9 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 4
TOPLAM 45

1) Strateji ve Bütçe Başkanlığı 45 Uzman Yardımcısı İçin Sınava Katılma Şartları

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma
şartlarını haiz olması,
b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi,
Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Maliye, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
bölümlerinden veya yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu
bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması,
c) Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35)
yaşını doldurmamış olması (01/01/1986 ve daha sonra doğmuş olmak),

ç) İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki beş
yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan başka bir sınavda buna denk veya üstü puan almış olması gerekmektedir.

d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 06, 12, 13 Eylül 2020 veya 01, 07, 08 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup, bölümler itibarıyla aşağıda belirtilen puan türlerinden;

İKTİSAT alanı için KPSSP14 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 200 aday
İŞLETME alanı için KPSSP24 veya P25 veya
P26 puan türlerinden 70 ve üzeri puan alan ilk 120 aday
KAMU YÖNETİMİ alanı için KPSSP29 veya P30 puan
türlerinden 70 ve üzeri puan alan ilk 100 aday
ULUSLARARASI İLİŞKİLER alanı için KPSSP34 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 100 aday
HUKUK alanı için KPSSP4 veya P5 puan
türlerinden 70 ve üzeri puan alan ilk 60 aday
MALİYE alanı için KPSSP19 veya P20 puan
türlerinden 70 ve üzeri puan alan ilk 120 aday
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 80 aday
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 40 aday
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 80 aday

yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 22/11/2021 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Adaylar bu tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Evrak Birimine verecekleri bir dilekçe ile sınav komisyonuna yazılı olarak itiraz edebilirler.

2) İstenen Belgeler

Sınava gireceklerin www.sbb.gov.tr internet adresindeki Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınav
Başvurusu bağlantısından talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve
a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesini,
b) KPSS sonuç belgesini,
c) YDS’den veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir dil sınavından alınan sonuç belgesini,
ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişini,
d) 1 adet yeni çekilmiş 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğrafını,
e) Askerlik durum beyanını (erkek adaylar için),
f) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisini tarayarak
sisteme yüklemeleri ve 01/11/2021 tarihinden itibaren 15/11/2021 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar
başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3) Yazılı Sınav

Yazılı sınav 12/12/2021 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri
adresler 03/12/2021 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve
yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (T.C. kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi veya pasaport), yumuşak kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.

Yazılı sınav test şeklinde yapılacaktır. Adaylara kendi mesleki alanlarından 40 soru, Genel İktisat
alanından da 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Sorular adayların
başvuru yaptıkları bölümlerin alan müfredatını ve Strateji ve Bütçe Başkanlığının görev alanını içeren
konulardan oluşacaktır. Yazılı sınavda bölümler itibarıyla sorulacak soruların ağırlıkları; İktisat alanından
sınava giren adaylar için %100 alan bilgisi, diğer alanlardan sınava giren adaylar için ise %80 alan bilgisi,
%20 Genel İktisat şeklinde olacaktır.

Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Sonuçlar www.sbb.gov.tr internet adresinden
duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına, açıklandığı tarihten itibaren beş gün içinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Evrak Birimine verilecek bir dilekçe ile yazılı olarak itiraz
edilebilir.

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen
kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

4) Sözlü Sınav

Sözlü sınav tarihi ve yeri www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Sözlü sınavda başarılı
sayılmak için, Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların
aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
Sözlü sınav adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade
yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere
açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

5) Değerlendirme ve Atama

Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak
belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilanda belirtilen uzman yardımcısı
kadro sayısı kadar asıl adayın listesi ilan edilecektir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, ilanda
belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, öğrenim dalları itibarıyla Sınav
Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayların isimlerini kapsayan bir liste ilan edilecektir.

Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş
kalan kontenjanlar, Sınav Komisyonunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.

Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar
olduğu takdirde, gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içinde bu kadrolara aynı
öğrenim dalına ilişkin yedek listedeki adaylardan başarı puanı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek
listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan
edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.
Kazanan adayların listesi www.sbb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek, ayrıca adayların
adreslerine yazılı olarak da tebligat yapılacaktır. Kazanan adaylardan Başkanlıkça belirtilen tarihe kadar
müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav İrtibat Telefon Numaraları : 0 (312) 294 50 00 5209/5210/5215
Başkanlık Internet Sayfası : www.sbb.gov.tr
Başkanlık Adresi : Necatibey Caddesi No:110/A, 06100 Yücetepe/ANKARA

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 45 Uzman Yardımcısı Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir