Haber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 Sözleşmeli Temizlik Personeli Alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 Sözleşmeli Temizlik Personeli Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 Sözleşmeli Temizlik Personeli Alım İlanı

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 4/B SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK PERSONELİ) ALIM İLANI

BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 Sözleşmeli Temizlik Personeli Alımı GENEL AÇIKLAMA

1.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 22.11.2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli destek personeli (Temizlik Personeli) alınacaktır.

2.Yerleştirme sonuçlarının Kariyer Kapısı Platformunda ilan edilmesine müteakip, adayların yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet adresinde (http://www.csb.gov.tr) ilan edilecektir.

3. Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yerleştirme işlemi yapılan adaylara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

2.1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

Bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

1. İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

3. Yerleştirme işlemi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

4. Başvurma genel ve özel şartlar ile yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, ayrıca aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

Adayların genel şartlarla birlikte aşağıda belirtilen özel şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları yapılmayacaktır. Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak;

1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.

2. Sağlık bakımından destek personeli (temizlik personeli) olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

3. KPSS’ye girmiş ve (2020-KPSS Ortaöğretim) sonuçlarına göre KPSS P94 puanı almış olmak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1.Başvurular e-Devlet üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 26/10/2022 -05/11/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2.Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adaylar; söz konusu bilgilerinde eksiklik olmaları halinde başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri sistemde bulunmayanların ise mezuniyet belgelerini/diplomalarını başvuru sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

3.Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik belgelerini başvuru sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

4.Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını ibraz edebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumundan onaylı hizmet belgesini almaları ve başvuru sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

5.Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

7.Adayların bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ

Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS P94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle puanlarına ve tercih sıralarına göre Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılan yerleştirme işlemlerinde eşit puana sahip olanlar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde ise yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılan yerleştirme sonuçları ile yerleşen adaylardan istenilen belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler www.csb.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, yerleştirme süreçlerine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

İbraz ve beyan etmiş oldukları bilgi ve belgelerinde yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Atamaları yapılan adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve istenilen genel ve özel şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanların başvuruları geçersiz sayılarak atamaları iptal edilecek olup, sözleşmeleri fesh edilecektir. Bu durum karşısında kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
İlan Olunur.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 Sözleşmeli Temizlik Personeli Alacak-Kaynak: kamuilan.sbb.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir