Anasayfa » Haber » Erciyes Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alacak

Erciyes Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Erciyes Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alacak

Erciyes Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4/B maddesi uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2. Maddesine göre aşağıda belirtilen unvanlarda çalıştırılmak üzere Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle; mezkûr Esaslar ekinde yer alan I sayılı cetvelde belirtildiği üzere Uçak Bakım Makinisti ve Uçuş Teknisyeni pozisyonları için KPSS şartı aranmaksızın sözlü sınav yöntemiyle istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Erciyes Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Kadrolar

UNVANI
ADEDİ
BÜTÇESİ
ARANILAN NİTELİKLER

HEMŞİRE
BAŞVURU KODU:
01
25 ÖZEL
Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olmak,
Acil, Ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimler ve diğer birimlerde vardiyalı olarak çalışmaya, nöbet tutmaya; sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

HEMŞİRE
BAŞVURU KODU:
02
8 ÖZEL
Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden mezun olmak. (Diplomasında hemşire unvanı kazanmış olmak)
Acil, Ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimler ve diğer birimlerde vardiyalı olarak çalışmaya, nöbet tutmaya; sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU:
03
1 ÖZEL
Yükseköğretim kurumlarının önlisans Diyaliz programı mezunu olmak.
2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU:
04
1 ÖZEL
Yükseköğretim kurumlarının önlisans Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı mezunu olmak.
2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

DESTEK PERSONELİ
BAŞVURU KODU:
05
2 ÖZEL
Ortaöğretim veya dengi okul (lise veya dengi) mezunu olmak. 2020 KPSS P94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. (01.01.1986 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

TEKNİSYEN
BAŞVURU KODU:
06
1 ÖZEL
Mesleki ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı/Bölümü mezunu olmak. 2020 KPSS P94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
BAŞVURU KODU:
07
1 ÖZEL
İlgili Yüksekokulların Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak. (01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.) 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.
Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve belgelendirmek. Boy ve Kilo ölçümü kurumumuzca yapılacağından müracaatlar şahsen yapılacaktır.

BÜRO PERSONELİ
BAŞVURU KODU:
08
4 ÖZGELİR
Yükseköğretim kurumlarının ön lisans büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı programlarının birinden mezun olmak. 2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

DESTEK PERSONELİ
BAŞVURU KODU:
09
4 ÖZGELİR
Ortaöğretim veya dengi okul (lise veya dengi) mezunu olmak. 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. (01.01.1986 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.) 2020 KPSS P94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

UÇAK BAKIM MAKİNİSTİ
BAŞVURU KODU:
10
1 ÖZEL
Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmak. SHY 66 B2 kategorisi havaaracı bakım lisansına sahip olmak. Hava aracı bakım lisansında en az bir tane havaaracı tipi işli olmak veya tip eğitimi sertifikasına sahip olmak. Hava Aracı Bakımı konusunda en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek.

UÇUS TEKNİSYENİ
BAŞVURU KODU:
11
1 ÖZEL
Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmak. SHY 66 B2 kategorisi havaaracı bakım lisansına sahip olmak. Hava aracı bakım personeli lisansında en az bir tane havaaracı tipi işli olmak veya tip eğitimi sertifikasına sahip olmak. Hava Aracı Bakımı konusunda en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek.

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya tecilli olmak.
g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak.

2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen genel şartlar ile tabloda belirtilen özel şartların yanında ayrıca aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:

a) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
b) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde
çalışmaya mani hali olmamak.
c) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kurumlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
d) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki
sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı
fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak.

e) Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti
nedeniyle, öncelikle hastanelerin Acil, Ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri,
Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere;
tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında
çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

3- Başvuracak adaylarda ilgili KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
4- Hemşire (Başvuru Kodu:01), Hemşire (Başvuru Kodu:02), Sağlık Teknikeri (Başvuru Kodu:03), Sağlık Teknikeri (Başvuru Kodu:04), Destek Personeli (Başvuru Kodu:05) unvanı ile yerleştirilenler Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecektir.

5- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak kişilerin, boy ve kilo ölçümü kurumumuzca
yapılacağından ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) şahsen
başvurmaları gerekmekte olup, posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
6- Uçak Bakım Makinisti ile Uçus Teknisyeni pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Sözlü sınav yöntemiyle yerleştirme yapılacak olup, sınav yeri ve tarihi hakkında ayrıca duyuru yapılacaktır.

BAŞVURU SEKLİ VE YERİ

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya
posta yoluyla (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu hariç) başvuru yapılabilecektir.
4-B İş Talep Formu Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasından
(https://personeldb.erciyes.edu.tr/AltMenu/Personel-Daire-Baskanligi/32/0/5) temin edilecektir.

Şahsen yapılacak başvurular; Üniversitemiz Rektörlüğü Genel Evrak Birimine yapılacak olup, istenilen
belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla;
Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

Posta yoluyla yapılan başvurular; “Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yenidoğan Mahallesi, Turhan Baytop
Sokak No:1, 38280 Talas/KAYSERİ” adresine iletilecek olup, eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz
sayılacaktır. Posta/Kargo ile yapılan başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Rektörlüğümüz sorumlu
tutulamayacak olup, başvuru süresi içerisinde Rektörlüğümüze iletilmeyen talepler değerlendirmeye
alınmayacaktır. (Postadaki/Kargodaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

Başvuru için istenilen belgelerin asılları istenilmeyecek olup, adaylar atamaya hak kazandığı takdirde
evrak aslı (geri iade edilmek üzere) veya noter tasdikli örneği/barkodlu internet çıktısı istenilecektir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadro için
başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.

İlan hakkında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan, 0 (352) 207 66 66 nolu telefonun
10604 ve 10619 dâhili hattı üzerinden bilgi alınabilecektir.

BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların;
-İsim listesi,
-İşe başlama için istenilen evrak listesi,
-Evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi;

Başvuru süresinin bitimi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz
https://www.erciyes.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir.

Aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek KPSS puanı dikkate alınacaktır. Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacaktır.

İlan edilen kadro adedinin 1 (BİR) KATI kadar yedek aday belirlenecektir. Asil adayların, işe başlama
başvurusu yapmaması veya aranılan şartları taşımadığı tespit edilmesi durumunda, asil aday yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların isim listesinin ilanı/duyurusu tebliğ mahiyetindedir, asıl ve yedek adaylar
için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İLANA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Öğrenim Belgesi/Diploma (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
2- Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
5- Bir (1) Adet Biyometrik Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
6- İş Talep Formu (http://personeldb.erciyes.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
7- Aranılan niteliklerde belirtilen eğitim, lisans belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi.

Erciyes Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alacak.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir