Kamu Personeli İş ilanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 Uzman Yardımcısı Alacak

Haber

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 Uzman Yardımcısı Alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU
Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 15 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre, sözlü sınavla Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı alınacaktır.

I– Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 Uzman Yardımcısı Alımı SÖZLÜ SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
(01/01/1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

c) En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının;

  1. Hukuk Fakültesinden mezun olmak.
  2. Mimarlık bölümünden mezun olmak.
  3. Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olmak.
  4. Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak.

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında;
-Hukuk Fakültesi mezunları için, KPSSP4 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak, Alınacak personel sayısı; 4 (dört)
-Mimarlık bölümü mezunları için, KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak, Alınacak personel sayısı; 1 (bir)
-Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunları için, KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak, Alınacak personel sayısı; 8 (sekiz)
-Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği bölümleri mezunları için, KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak, Alınacak personel sayısı; 2 (iki),

kaydıyla, müracaat edenlerin KPSS puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı sayısının 4 (dört) katı aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)

II- Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 Uzman Yardımcısı BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular elektronik ortamda 17.01.2022- 24.01.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, “e-Devlet – Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya “Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresinden başvurularını gerçekleştirecektir.” Bunun dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

III– DİĞER HUSUSLAR:

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine bildirim ve Bakanlığın internet sayfası ile Kariyer Kapısı üzerinden duyuru yoluyla yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybeder, yarışma sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Kanun yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

IV– SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

Yarışma sınavı sözlü olmak üzere tek aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, aşağıda belirtilen konu başlıkları yönünden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Sıra No
Konu Başlıkları
Puan

1
a) Üniversite eğitimine ait mesleki bilgi düzeyi,
Üniversite eğitimine ait mesleki bilginin alt konuları aşağıda belirtilmiştir.
1) Hukuk Fakültesi mezunları için:
Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku
2) Mimarlık Bölümü mezunları için:
Mimarlık ve Sanat Tarihi, Çevresel Tasarım, Kentsel Yenileme ve Dönüşüm, Yapı Bilgisi, Bina Bilgisi, Şehircilik ve İmar Hukuku
3) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunları için:
Planlama Teorileri, Kentleşme ve Kent Sosyolojisi, Kentsel Ulaşım Planlaması, Planlama Teknikleri, Kent Ekonomisi
4) Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği Bölümü mezunları için:
Harita plan pafta bilgileri, halihazır harita yapımı ve aşamaları, koordinat sistemleri, datum ve projeksiyon konuları, Coğrafi Bilgi Sistemi, yersel, havadan ölçümler ve uzaktan algılama, mülkiyet hakkı, mesleki uygulamalar ve buna bağlı Kamu İdari Organizasyonu

b) Bakanlığın görev alanına ait bilgi düzeyi,
Adaya mezun olduğu alanla ilgili mevzuattan ilgisine göre soru sorulacaktır.
1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin bölümü (Onuncu bölüm),
2) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,
3) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,
4) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
5) 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik,
6) 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik,
7) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelik, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik,
8) 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu,
9) 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Seyahat Acentaları Yönetmeliği,
10) 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu,
11) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun,
12) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik,
13) 3402 sayılı Kadastro Kanunu,
14) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
15) Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği,

c) Yabancı dile ilişkin bilgi düzeyi, (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri)

50 puan

2

Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği
10 puan
3
Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu
10 puan
4
Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı
10 puan
5
Genel yetenek ve genel kültürü
10 puan
6
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
10 puan

Toplam 100 puan

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenecektir.
Sınav Kurulu tarafından asıl aday sayısının yarısı kadar yedek aday tertip edilecektir.

V- SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü Sınav: Sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI– SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yarışma sınavını kazanan adaylar www.ktb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yarışma sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

SORULARINIZ İÇİN:
Seçme, İşe Alım ve Yerleştirme Şubesi Müdürlüğü
Telefon: 0 312 470 88 54 – 470 89 32 – 470 88 53 – 470 88 50
e-posta: [email protected]

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 Uzman Yardımcısı Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir