Kamu Personeli İş ilanı

Atatürk Üniversitesi 361 Sözleşmeli Personel Alacak

Haber

Atatürk Üniversitesi 361 Sözleşmeli Personel Alacak

Atatürk Üniversitesi 361 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz  Sağlık  Araştırma  ve  Uygulama  Merkez  Müdürlüğünde  giderleri  özel  bütçeden  karşılanmak  üzere  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununun 4.maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 361 sözleşmeli personel alınacaktır.

Atatürk Üniversitesi 361 Sözleşmeli Personel Kadrolar

Sıra No | Unvanı | Öğrenim | KPSS Puan Türü | Kadro Sayısı | Aranan Nitelikler

1 Hemşire Lisans KPSS (P3) 251 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.

2 Ebe Lisans KPSS (P3) 6 Fakülte veya Yüksekokulların Ebelik Bölümü Mezunu Olmak.

3 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 17 Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
Mezunu Olmak.

4 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) Önlisans KPSS (P93) 20 Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Mezunu Olmak.

5 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 6 Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Laboratuvar Teknolojisi Programlarının Herhangi Birinden Mezun
Olmak.

6 Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 8 Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi Programı Mezunu Olmak.

7 Sağlık Teknikeri (Diyaliz Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 3 Yükseköğretim Kurumlarının Diyaliz Programı Mezunu Olmak.

8 Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Yaşlı Bakımı Programı Mezunu Olmak.

9 Sağlık Teknikeri (Eczacı Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 6 Yükseköğretim Kurumlarının Eczane Hizmetleri Programı Mezunu Olmak.

10 Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım Teknikeri)

Önlisans KPSS (P93) 6 Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım Programı Mezunu Olmak.

11 Sağlık Teknikeri (Patoloji Lab.Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 4 Yükseköğretim Kurumlarının Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı Mezunu Olmak.

12 Fizyoterapist Lisans KPSS (P3) 4 Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Mezunu Olmak.

13 Biyolog Lisans KPSS (P3) 2 Fakültelerin Biyoloji Bölümü Mezun Olmak.

14 Laborant Önlisans KPSS (P93) 3 Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Laboratuvar Teknolojisi Programlarının Herhangi Birinden Mezun Olmak.

15 Diğer Sağlık Personeli (İlk ve Acil Yar.Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 10 Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım Programı Mezunu Olmak.

16 Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Laboratuvar Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 4 Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya
Laboratuvar Teknolojisi Programlarının Herhangi Birinden Mezun Olmak.

17 Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist) Lisans KPSS (P3) 5 Fakülte veya Yüksekokulların Perfüzyon Bölümü Mezunu Olmak.

18 Diğer Sağlık Personeli (EEG-EMG Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 2 Yükseköğretim Kurumlarının Elektronörofizyoloji Programı Mezunu Olmak.

19 Diğer Sağlık Personeli (Odyolog) Lisans KPSS (P3) 3 Fakülte veya Yüksekokulların Odyoloji Bölümü Mezunu Olmak.

Atatürk Üniversitesi 361 Sözleşmeli Personel Alımı GENEL ŞARTLAR

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a-) Türk Vatandaşı olmak,
b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d-) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2-Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı, Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı değerlendirilecektir.

3-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

4-Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 41. maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl  geçmedikçe  kurumlarının  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında  istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (b) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam  edilebilecek  olanlar  bu  durumu  belgelendirmek  koşulu  ile  ilana  başvuru  yapabileceklerdir.  Aksi  takdirde  bu  maddeye  aykırı  durumu  tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

5-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6-Tüm pozisyonlar  için  haftalık  çalışma  süresi  40  saati  aşmayacak  şekilde  ilgili  birimin  yönetimi  tarafından  belirlenecek  saatlerde  görev  yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Araştırma Hastanesi) resmi internet sayfası www.hastane.atauni.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen ya da  posta  ile  Sağlık  Araştırma  ve  Uygulama  Merkez  Müdürlüğü,  Personel  ve  Özlük  Bürosu  adresine  yapacaklardır.  Posta  ile  yapılacak  başvuruların  son başvuru  tarihine  kadar  ulaşması  gerekmektedir.  Eksik  belgeli  veya  süresi  içinde  yapılmayan  başvurular  ile  internet  üzerinden  yapılan  başvurular değerlendirmeye  alınmayacaktır.  Başvuru  evrakının,  yanlış  birime  ve/veya  adrese  teslim  edilmesinden,  postadaki  gecikmelerden  Üniversitemiz  sorumlu değildir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Adaylar  ilan  edilen  pozisyonlardan  sadece  birine  başvurabilecek  olup  birden  fazla  pozisyona  başvuru  yapılamayacaktır.  (Birden  fazla  pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusunda geçersiz sayılacaktır.)

BAŞVURUDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

1-KPSS Sınav Sonuç Belgesi
2-Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-Devlet kapısı çıktısı)
3-Askerlik Durum Belgesi
4-Adli Sicil Durum Belgesi (e-Devlet kapısından oluşturulmuş belge)
5-Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge veya sertifika
6-SGK Hizmet Dökümü (İş tecrübesi istenilen pozisyonlarda barkodlu e-Devlet kapısı çıktısı)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

KPSS puan sıralamasına göre (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi  büyük  olan  adaya  öncelik  tanınacaktır.)  yerleştirilmeye  hak  kazanan  adayların  isimleri  başvuru  bitim  tarihi  itibariyle  en  geç  15  (onbeş)  iş  günü içerisinde http://www.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonunun 3 (üç) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Belirtilen  sözleşmeli  personel  pozisyonlarına  yerleşmeye  hak  kazanan  adayların  sınav  sonucunun  http://www.atauni.edu.tr  internet  adresinden ilanından  itibaren  15  (onbeş)  gün  içinde  gerekli  belgeleri  tamamlamak  suretiyle  Rektörlüğümüz  Sağlık  Araştırma  ve  Uygulama  Merkezine  (Araştırma hastanesi)  şahsen  veya  posta  yoluyla  teslim  etmeleri  gerekmektedir.  Belgelerini  süresi  içerisinde  teslim  etmeyenler  bu  haklarından  vazgeçmiş  sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip yerleştirme işlemi yapılacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır.

Bilgi İçin;
Başvuru şartları ile ilgili Sağlık Arş. ve Uygulama Merk. Müd.lüğü Personel Özlük İşlerine ait (0442) 3446640-6641-6645

Atatürk Üniversitesi 361 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir