İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Stajyer Hazine Kontrolörü Alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Stajyer Hazine Kontrolörü Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Stajyer Hazine Kontrolörü Alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Stajyer Hazine Kontrolörü Alım İlanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığından:

STAJYER HAZİNE KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece “Stajyer Hazine Kontrolörü” kadrosuna en fazla 10 Stajyer Hazine Kontrolörünün alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Stajyer Hazine Kontrolörü İçin SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP18, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 (iki yüz) kişi içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.),

d) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az biri için sınav son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde ÖSYM tarafından yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS veya e-YDS) en az 70 (yetmiş) puan almış olması,

e) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (1 Ocak 2021) 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

f) Sağlık durumunun Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olması,

g) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olması,

h) Süresi içinde başvurmuş olması gerekmektedir.

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına iki kez girip de kazanamamış olanlar, bir daha bu sınava katılamazlar.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ VE GEREKLİ BELGELER

Giriş Sınavı için başvurular, 3 Şubat 2021 tarihinden 17 Şubat 2021 günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sinav.hmb.gov.tr adresi veya Bakanlık internet sayfasında belirtilen link üzerinden yapılacaktır. Sınav başvurusu fotoğrafın yüklenmesi ve Başvuru Formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınava başvuruda ayrıca, HES kodu bilgisi başvuru esnasında kaydedilmeyen adayların başvuru yapmaları sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Bu nedenle adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, sınavın yapılacağı günler veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.

SINAV ŞEKLİ, YERİ VE SAATİ

Giriş sınavı, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı Sınav, 20-21 Mart 2021 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları olmak üzere dört ayrı oturumda Ankara’da T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezinde (25 Mart Mah. İstiklal Caddesi No:7, 06200 Yenimahalle/ANKARA) gerçekleştirilecektir.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Yazılı Sınav konuları alan bilgileri itibarıyla aşağıda belirtilmektedir.

  • Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku kısımları), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku kısımları)  
  • Ekonomi: Mikro İktisat, Makro İktisat, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar  
  • Maliye: Maliye Teorisi (Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi), Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi  
  • Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, her alandan veyabirleştirilen alanlardan 50 (elli) puandan az not alınmaması kaydıyla, ortalamasının 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, Bakanlık internet sayfasında (https://www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca sınava katılmaya hak kazanan adaylara başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır.

Adaylar yazılı sınava, Bakanlık internet sayfası üzerinden bilgisayar çıktısı olarak alacakları aday belgesini ve geçerli bir kimlik belgesini göstermek suretiyle katılabileceklerdir.

Adayların sınava girebilmeleri için,

T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı/kimlik kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, çok fonksiyonlu bilimsel hesap makinesi, cep bilgisayarı ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışı nda fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları sınav esnasında yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar,

Yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınavda adaylar, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Sözlü sınav notu 100 (yüz) puan üzerinden verilir. En az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılır (Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şarttır).

Sözlü sınavında başarılı olanlardan, KPSS sınavı, yazılı sınavı ve sözlü sınavı notlarının ortalamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere bir sıralama yapılır. Ortalamaların eşitliği halinde yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır.

SINAV SONUCU İLANI VE ATAMA

Giriş Sınavını kazananların isimleri Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir. Giriş Sınavını asil kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asil, söz konusu kadronun en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenir. Bakanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Stajyer Hazine Kontrolörü alma hakkına sahiptir.

Sınavı kazanan adaylardan; atama işlemi yapılmadan önce feragat eden, atamaları yapılanlardan kendilerine bildirilen süre içinde göreve başlamayan, atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç bir yıl içerisinde olmak üzere müteakip sınav ilanı tarihine kadar yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.

BİLGİ TEMİNİ

Sınav la ilgili her türlü bilgi Bakanlık internet sayfasından ya da aşağıda yer alan adres ve telefon numaraları aracılığıyla Bakanlıktan temin edilebilir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı
Adres: İnönü Bulvarı No: 36 Emek Yerleşkesi Kat: 8 06510 Emek / ANKARA
İnternet Adresi: https://www.hmb.gov.tr
e- posta: [email protected]
Telefon: (312) 204 73 41 – 204 73 43

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Stajyer Hazine Kontrolörü Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir