Anasayfa » Haber » Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 107 Personel Alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 107 Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 107 Personel Alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ ) ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişiklikleri ile 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli
personel alınacaktır.

Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Kadrolar

NİTELİK
KODU
ÜNVANI
ADEDİ
ARANAN NİTELİKLER

101
Hemşire
24
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanı Mezunu olmak.

102
Hemşire
70
Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

103
Sağlık Teknikeri
6
Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği veya Tıbbi Laboratuvar
Önlisans Programı/Bölümü mezunu olmak.

104
Diğer Sağlık Personeli
6
Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Teknisyenliği Alanı mezunu olmak.

105
Diğer Sağlık Personeli
1
Yükseköğretim Kurumlarının Perfüzyon Teknikerliği Önlisans
Programı/Bölümü mezunu olmak.

Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir.
Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı değerlendirilecektir.
Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

Genel Şartlar

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasa l düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, s uçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4. Askerlik Durumu itibariyle;
  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
  b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.
  c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
  bulunmamak.
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar
hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru yapılırken, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde personelbasvuru.ogu.edu.tr adresinde yer
alan online Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerin ilgili bölüme yüklenmesi gerekmektedir. Adaylar başvuru
esnasında sistemin üreteceği referans kodunu mutlaka not ederek yapacakları kontrol işlemleri ve müracaatlarında bu kodu kullanacaklardır.
Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde aranan genel şartları ve başvurduğu kadroya ait ilanda belirtilen bütün şartları
taşımayan ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya KPSS puanını ve diğer bilgilerini yanlış, eksik veya hatalı giren adaylar değerlendirme dışı
kalacaklardır. Bu şekilde değerlendirme dışı kalan adayların sorumluluğu kendilerine ait olacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların
atamaları yapılmış ve göreve başlatılmış olsalar dahi atamaları iptal edilerek görevlerine son verilerek yapılan her türlü ödemeler yasal faizi ile
birlikte geri alınacaktır.

Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek, başvurular online yapılacaktır.

Üniversitemizde Covid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma sistemi uygulanmakta olup yapılacak telefon
aramalarına cevap verilemeyecektir. İlan ile ilgili her türlü bilgi talebi [email protected] mail adresine yapılacak ve dönüşler mail
ile yapılacaktır.

KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Bu şekilde atanmaya hak kazananların isimleri ve kpss
puanları başvuru bitim tarihinden sonra www.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı
suretlerinin ibrazı istenecektir.

Her kadroya atanacak kişi sayısı kadar yedek bırakılacak, şayet asil ve yedeklerden kontenjan dolmaması halinde diğer sıralamadaki şartları
taşıyan adaylar, kadro sayısı tamamlanana kadar puan sırasına göre çağrılacaktır.

İstenilen Belgeler

 • Online Başvuru Formu (https://personelbasvuru.ogu.edu.tr) bilgileri eksiksiz doldurulacaktır. KPSS Puanı kısmına arasında virgül (,)
  kullanarak sonuç belgesindeki ilgili puanın tam olarak girilmesi gerekmektedir.)
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti ilgili alana yüklenecektir.)
 • 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.) Kontrol kodu bulunmayan belgeler geçersiz başvuru olarak kabul edilecektir.
 • Kimlik Belgesi ilgili alana yüklenecektir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 107 Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir