Kamu Personeli İş ilanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 Uzman Yardımcısı Alacak

Haber

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 Uzman Yardımcısı Alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

I- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 Uzman Yardımcısı Alımı SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Bakanlığımız merkez teşkilatında (Ankara) görevlendirilmek amacıyla;

Grup NoPuan TürüÖğrenim DallarıKontenjan SayısıSınava
Katılacak Aday Sayısı
1. GrupKPSSP 4Hukuk520
2. GrupKPSSP 1Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği
416
3. GrupKPSSP 1Maden Mühendisliği312
4. GrupKPSSP 1Jeoloji Mühendisliği312
5. GrupKPSSP 1Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar
ve Yazılım Mühendisliği
28
6. GrupKPSSP 34Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası
ilişkiler ve Avrupa Çalışmaları
14
7. GrupKPSSP
29
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
14
8. GrupKPSSP 1Makina Mühendisliği14

olmak  üzere  8  ve  9.  dereceden  toplam  20  adet  Enerji  ve  Tabii  Kaynaklar  Uzman Yardımcısı alınacaktır.
–  Giriş  sınavına,  öğrenim  dalları  itibarıyla  alınacak  uzman  yardımcısı  sayısı  kadar başvurunun  olmaması  hâlinde  kadro  ve  ihtiyaç durumuna  göre öğrenim  dalları arasında  sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir.
–   Sınava   katılma   şartlarını   taşıyan   ve   usulüne   uygun   olarak   başvuranların   tabloda belirtilen  sınava  katılacak  aday  sayısından  fazla  olması  halinde,  KPSS  puanı  en  yüksek  olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları  nedeniyle  son  sıradaki  aday  sayısının  birden  fazla  olması  halinde,  bu  adayların  tümü sınava çağrılacaktır.

II- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 Uzman Yardımcısı Alımı SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

–  ÖSYM  tarafından  (A)  grubu  kadrolar  için  2019  veya  2020  yıllarında  yapılan  Kamu Personeli Seçme Sınavında tabloda belirtilen puan türlerinden 75 veya üzeri puan almış olmak,
–  En  az  4  yıllık  eğitim  veren  fakültelerin,  tabloda  belirtilen  bölümlerini  veya  bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,
–  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
– 01/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1986 ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),
– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
– Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmamak,
– Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

III- SINAV BAŞVURUSU

Başvurular,   01/02/2021   tarihinde   başlayıp   12/02/2021   tarihinde   saat   16.00’da   sona erecektir. Adayların,
a)  Enerji  ve  Tabii  Kaynaklar  Bakanlığı’nın  “www.enerji.gov.tr”  internet  adresinde  yer alan başvuru formu, (kendi el yazısı veya bilgisayar ortamında doldurulabilir.)
b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c)  Mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  onaylı  örneği  (Belgenin  aslı  ile  şahsen  başvuruda bulunulması  halinde  Bakanlıkça  bir  örneği  tasdik  edilerek  aslı  iade  edilecektir.)  veya  e-devlet üzerinden alınacak mezun belgesi (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
d)  Adayın  özgeçmişi  (Enerji  ve  Tabii  Kaynaklar  Bakanlığı’nın  “www.enerji.gov.tr” internet  adresinde  yer  alan  örneğe  uygun  olarak  kendi  el  yazısı  veya  bilgisayar  ortamında düzenlenebilir.)
ile birlikte şahsen veya posta yoluyla ETKB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nasuh Akar    Mahallesi    Türk    Ocağı    Caddesi    No:2    Bahçelievler/Çankaya/ANKARA    adresine başvurmaları gerekmektedir.
– Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV- SINAV TARİHİ VE YERİ

–  Giriş  sınavı,  22  Mart  –  02  Nisan  2021  tarihleri  arasında  Nasuh  Akar  Mahallesi  Türk Ocağı  Caddesi  No:2  Bahçelievler/Çankaya/ANKARA  adresinde  yer  alan  Bakanlığımız  merkez binası 9. Kat A Blok Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.
– Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır.

V- SINAV ŞEKLİ – KONULARI VE DEĞERLENDİRME

– Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
– Sözlü sınav adayların;
a) Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz  Piyasası  Kanunu  (Elektrik  Piyasası  Kanununda  Değişiklik  Yapılması  Ve  Doğal  Gaz Piyasası Hakkında Kanun), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları  (LPG)  Piyasası  Kanunu  ve  Elektrik  Piyasası  Kanununda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair Kanun ve bunlarla ilgili diğer ikincil mevzuat,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelere açıklığı,
yönlerinden (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VI- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

– Sınav kurulu, nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar.
– Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.
–  Sınav  sonucunda,  ilan  edilen  kontenjanda  belirtilen  sayıda  başarılı  aday  bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.
– Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip sınav tarihine kadar (en geç iki yıl) geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
– Giriş sınavından 70 ve üzerinde  puan almış olmak, asil ve yedek  listedeki  sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
– Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı asil ve yedek listeler Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır.

VII- DİĞER HUSUSLAR

Asil  listede  yer  alanlardan  atama  işlemlerinin  yapılması  için  kendilerine  bildirilen  süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların  atama  işlemleri  yapılmayacaktır.  Atama  yapılması  için  kendilerine  bildirilen  süre içinde   mazeretsiz   olarak   başvurmayan   veya   ataması   yapıldığı   halde   süresi   içinde   göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

– Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden   sarfınazar   edenler,   atamaları   iptal   edilenler   ile   memurluğa   alınma   şartlarından herhangi   birini   taşımadığının   anlaşılması   üzerine   ataması   yapılmayanların   yerlerine,   yedek listeden atama yapılacaktır.

– Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz  sayılır  ve  atamaları yapılmaz.  Bunların  atamaları yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilir.  Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere  Cumhuriyet  Başsavcılığına  suç  duyurusunda  bulunulur.  Bu  şekilde  Bakanlığı  yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
– Adayların, özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

VIII- İTİRAZ

–  Adaylar,  sınav  sonucuna  ilişkin  itirazlarını  sonucun  Bakanlığın  “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinde duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ETKB’ye yapacaklardır.
– T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IX- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Bakanlık web sayfasından (http://www.enerji.gov.tr)  veya  Enerji  ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığı  Yönetim  Hizmetleri  Genel Müdürlüğünden  (Nasuh  Akar  Mah.  Türkocağı  Cad.  No:2  Bahçelievler-  Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.
Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: (0312) 212 64 20 / 6130- 6913-6915-6916

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 Uzman Yardımcısı Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir