Kamu Personeli İş ilanı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 12 Personel Alacak

Haber

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 12 Personel Alacak

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

Başvuru Tarihleri: 12-27 Aralık 2019
Sözlü Sınava Katılacakların İlanı: 3 Ocak 2020
Sınav Tarihleri: 22-24 Ocak 2020
Sınav Yeri: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No:36 67600 Kozlu/ZONGULDAK
Tel / Faks: (372) 257 74 70 / (372) 257 74 72
E-posta: [email protected]

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 iç denetçi, biri hukuk müşavirliğinden sorumlu olmak üzere 11 uzman alımı yapılacaktır.1*

*1 4 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 202’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki personel giderleri ile ilgili hüküm saklı kalmak koşuluyla en fazla alınabilecek personel sayısını belirtmektedir. Bütçe imkânları ölçüsünde istihdam edilecek personel sayısı daha az olabilecektir.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Zonguldak ili olup Ajansın faaliyet alanını Bartın, Karabük ve Zonguldak illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Sınava Katılma Şartları

Tüm Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
d) Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

İç Denetçi İçin Aranan Özel Şartlar

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak,
b) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, İngilizce dilinden YDS’den asgari 60 puan veya uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 60 puana karşılık gelen bir puan almış olmak,
c) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olmak,
ç) Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak.

Uzman Personel İçin Aranan Özel Şart

Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personel dâhil uzman personelin, 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibarıyla aşağıda 3‘üncü maddede yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 80 puan almış olmaları gerekmektedir.

Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel İçin Aranan Özel Şart

Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personelin, yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden veya buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekmektedir.

Tercih Sebepleri

İç denetçi ve uzman personel adayları için Ajansın faaliyet alanları ile ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olma, 3’üncü maddedeki öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olma, İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olma tercih sebepleri olarak değerlendirilecektir.

Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personel adayları için avukatlık stajını tamamlamış bulunmak tercih sebebi olarak değerlendirilecektir.
Adayların söz konusu tercih sebeplerinden birine sahip olduğunu sınav başvurusunda belgelendirmeleri gerekmektedir.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Pozisyonların Unvan ve Sayıları

4 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 202’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki personel giderleri ile ilgili hüküm saklı kalmak koşuluyla 1 iç denetçi, biri hukuk müşavirliğinden sorumlu 11 uzman olmak üzere toplam 12 personele kadar alım yapılabilecektir.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Öğrenim Dalları

Yarışma sınavı, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının hukuk, şehir ve bölge plânlama, mimarlık, sosyoloji, maden mühendisliği, makine mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği, mekatronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, lojistik, bilgisayar mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri, istatistik, ekonometri, çevre mühendisliği ve ziraat mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş adaylar arasında gerçekleştirilecektir.

Öğrenim Dalları İtibariyle KPSS Puan Türleri ve Personel Sayısı Tablosu

Alan
KPSS Puan Türleri
Alınması Planlanan Personel Sayısı

Hukuk
P4, P5, P6, P7
1

Şehir ve Bölge Plânlama, Mimarlık
P1, P2, P3
1

Sosyoloji
P1, P2, P3
1

Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği
P1, P2, P3
2

Endüstri Mühendisliği, Lojistik
P1, P2, P3
1

Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri
P1, P2, P3
1

İstatistik, Ekonometri
P12, P13
2

Çevre Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği
P1, P2, P3
2

Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri

Başvurular, 12 Aralık 2019 tarihinden başlayarak 27 Aralık 2019 tarihi saat 23.59’a kadar www.sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.
Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi aşağıdaki şekildedir:

Kontrol Listesi Tablosu

Sıra No
Belge
Uzman Personel
Hukuk Müşaviri
İç Denetçi

1
Özgeçmiş ve Fotoğraf


2
Diploma ya da Mezuniyet Belgesi


3
2018-2019 yıllarında yapılan KPSS Sonuç Belgesi

4
Uzman personel ve İç Denetçi adayları için Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesi ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi


5
Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler


6
Adli Sicil Kaydı


7
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş olduğunu gösteren belgeler


8

İç denetçi adayları için kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu gösterir belge


9

İç denetçi adayları için kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikası


Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınava Çağrı

Başvurular, KPSS puanına göre alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için sıralanacak ve belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar olarak Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir.

Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

Yarışma Sınavının İçeriği, Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Ajansta istihdam edilecek personel, Ajans tarafından sözlü sınav şeklinde yapılacak yarışma sınavı ile belirlenecektir.

Yarışma sınavı Personel Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinin ikinci fıkrası gereği Genel Sekreterin başkanlığında beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılacaktır.
Sınav kurulu üyeleri, adayın mezun olduğu alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Sınavda yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir sebeple boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.
Sınav kurulu sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde Ajans, sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Sınav sonuçları,

sınav kurulu tarafından sonuçların Genel Sekreterliğe intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.
Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilir. Sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Bilgi

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği, Ajansın internet sitesi olan www.bakka.gov.tr veya Ajansın merkez hizmet binasından (Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No:36 67600 Kozlu / ZONGULDAK adresinden) temin edilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir