Kamu Personeli İş ilanı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 20 Bankacılık Uzman Yardımcısı Alacak

Haber

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 20 Bankacılık Uzman Yardımcısı Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 20 Bankacılık Uzman Yardımcısı Alım İlanı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma
hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık Alanı)
alınacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, 4 Haziran 2022
Cumartesi günü sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul’da (Marmara Üniversitesi Göztepe
Kampüsü) gerçekleştirilecektir.

Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatlerine ilişkin bilgiler Kurumun resmi internet
sitesinden (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların sınav sürecine ilişkin bilgileri e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)

üzerinden takip etmesi gerekmektedir.

I. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 20 Bankacılık Uzman Yardımcısı Alımı BAŞVURU ŞARTLARI:

A) Genel Şartlar:

1) Türk vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen;
a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân etmiş
olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında
iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,
b) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanun’un
yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan bankalarda nitelikli
paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,
c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal
kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık
hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul
etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat
ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü
elinde bulundurmaması,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve
diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer
kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar
Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı
Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren
hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer
kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan
kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin
şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve
organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı
devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü
bulunmaması, şartlarını taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesinde yer alan “Bu Kanun’un 8’inci maddesinin
birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, bankalarda genel müdür,
genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin
imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer
mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit
edilen ve haklarında kanunî kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile
geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir
bankada çalıştırılamazlar” hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.
8) Arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu
bulunmamak.

B) Özel Şartlar:

1) Ek-1’deki tabloda belirtilen öğrenim şartlarını taşımak.
2) Ek-2’deki tabloda yer alan; söz konusu yıllarda yapılmış olan KPSS Lisans sınavına girmiş olmak ve
başvurulacak alanlar için belirtilen puan türleri ve taban puanı şartlarını taşımak.
3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

II. SINAV BAŞVURUSU VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

Adaylar başvurularını 5-16 Mayıs 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer
Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale
gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

Yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar; başvuracakları alan için belirlenmiş olan KPSS
puan türü ve/veya türlerinin herhangi birinden aldıkları en yüksek puan esas alınmak suretiyle, başvuran
adaylar içerisinde en yüksek puanı alan adaydan başlanarak bir sıralamaya tabi tutulur. Yapılan
sıralamada, Ek-2’deki tabloda belirtilen sayıda aday (alınması planlanan kadro sayısının 20 katı) arasına
girmiş olanlar yazılı sınava kabul edilirler. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da yazılı sınava
katılmaya hak kazanır.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin
Kurumun resmi internet sitesinde duyuru yayınlanacak ve adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer
Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilecektir.

III. SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

A) Yazılı Sınav Konuları ve Değerlendirilmesi
Yazılı sınav konularının dağılımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilmiştir.
Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı
sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en
az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan
başlanarak alınması planlanan kadro sayısının 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

B) Sözlü Sınav Konuları ve Değerlendirilmesi
Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir.
Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

C) Giriş Sınavının Değerlendirilmesi
Giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
(www.bddk.org.tr)
Büyükdere Caddesi, No:106 Şerbetçi İş Merkezi, Esentepe, Şişli/İSTANBUL
Tel: 0 (212) 214 52 09 – 58 76

Not: Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet adresinden veya
gerek görülmesi halinde ilgililere iletişim adresleri üzerinden duyurulacaktır.

EK-1

UNVAN
MEZUN OLUNMASI GEREKEN BÖLÜM VEYA BÖLÜMLER
YAZILI SINAV KONULARI

BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI (BANKACILIK ALANI)
Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim
veren;

Hukuk,

Siyasal bilgiler,

İktisadi ve idari bilimler,

İktisat,

İşletme fakültelerine
bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri mühendisliği bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

a) iktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası iktisat, İstatistik-Ekonometri, Para- Banka ve Finansal Piyasalar, işletme iktisadı,
b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, işletme Finansmanı, Finansal Yönetim,
c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve iflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,
d) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçeye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin yabancı dillerden birine çevrilmesi.

EK-2

UNVAN – KPSS YILLARI – KPSS PUAN TÜRLERİ – KPSS TABAN PUANI – YAZILI SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI – ALINMASI PLANLANAN KADRO SAYISI

BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI
(BANKACILIK ALANI)
2020, 2021

P11 P27
P17 P28
P18 P33
P22 P38
P23 P47
P48

75 400 20

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 20 Bankacılık Uzman Yardımcısı Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir