Kamu Personeli İş ilanı
Haber

Atatürk Üniversitesi 121 Sözleşmeli Personel Alacak

Atatürk Üniversitesi 121 Sözleşmeli Personel Alacak

Atatürk Üniversitesi 121 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Veteriner Fakültesi Dekanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı bünyesinde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda,2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 121 sözleşmeli personel alınacaktır.

Atatürk Üniversitesi 121 Sözleşmeli Personel Kadrolar

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No
Nitelik Kodu
Unvanı
Öğrenim
KPSS Puan Türü
Kadro Sayısı
Aranan Nitelikler

1
ECZ 01
Eczacı*
Lisans
KPSS Puanı Aranmamaktadır
3
Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak

2
HM 01
Hemşire
Lisans
2020 KPSS (P3)
70
Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak

3
HM 02
Hemşire
Lise
2020 KPSS (P94)
18
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak

4
HM 03
Hemşire
Lise
2020 KPSS (P94)
1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla 3. Basamak Üniversite Hastanesinde 3 yıl çalışmış olmak. (Adayların çalıştığı kurumdan çalışma belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından sigorta döküm belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına sahip olmak.

5
HM 04
Hemşire
Lise
2020 KPSS (P94)
1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla 3. Basamak Üniversite Hastanesinde 3 yıl çalışmış olmak. (Adayların çalıştığı kurumdan çalışma belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından sigorta döküm belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
Koroner Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.

4
PS 01
Psikolog
Lisans
2020 KPSS(P3)
2
Fakültelerin Psikoloji Bölümü Mezunu Olmak

5
ST 01
Sağlık Teknikeri
(Anestezi Teknikeri)
Önlisans
2020 KPSS (P93)
4
Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi Programı Mezunu Olmak

6
ST 02
Sağlık Teknikeri
(Fizyoterapi Teknikeri)
Önlisans
2020 KPSS (P93)
1
Yükseköğretim Kurumlarının Fizyoterapi programı mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla 3. Basamak Üniversite Hastanesinde 3 yıl çalışmış olmak. (Adayların çalıştığı kurumdan çalışma belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından sigorta döküm belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.)

7
ST 03
Sağlık Teknikeri
(İlk ve Acil Yardım Teknikeri)
Önlisans
2020 KPSS (P93)
1
Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım programı mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla 3. Basamak Üniversite Hastanesi Acil Yardım Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış olmak. (Adayların çalıştığı kurumdan çalışma belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından sigorta döküm belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.)

8
RT 01
Röntgen Teknisyeni
Lise
2020 KPSS (P94)
4
Sağlık Meslek Liselerinin Röntgen Teknisyenliği Bölümü Mezunu Olmak

*Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır. (Resmi Gazete İlanına Ezacılık Unvanı için 2020 KPSS P 93 puan türü sehven yazılmıştır. Üniversitemiz ana sayfasındaki ilanın dikkate alınması gerekmektedir.)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Sıra No
Nitelik Kodu
Unvanı
Öğrenim
KPSS Puan Türü
Kadro Sayısı
Aranan Nitelikler

1
HM 01
Hemşire
Lisans
2020 KPSS (P3)
10
Fakülte ve Yüksekokulların Hemşirelik bölümü mezunu olmak

2
RT 01
Röntgen Teknisyeni
Ortaöğretim
2020 KPSS (P94)
2
Sağlık Meslek Liselerinin Röntgen Teknisyenliği Bölümü Mezunu Olmak

3
ST 01
Sağlık Teknikeri
Önlisans
2020 KPSS (P93)
2
Yükseköğretim Kurumlarının Diş Protez Teknolojisi Programı bölümü mezunu olmak

VETERİNER FAKÜLESİ DEKANLIĞI

Sıra
No
Nitelik Kodu
Unvanı
Öğrenim
KPSS Puan Türü
Kadro
Sayısı
Aranan Nitelikler

1
ST 01
Sağlık Teknikeri
Önlisans
2020 KPSS (P93)
2
Yükseköğretim Kurumlarının Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Mezunu Olmak.

GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. a-) Türk Vatandaşı olmak, b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. d-) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak, e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Lise mezunları için 2020 KPSS (P94), Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı, Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı değerlendirilecektir.

3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 41.maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (b) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

7- 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca, yapılacak arşiv araştırma sonucunun, atamaya engel teşkil edecek unsur içermemesi. 8- İlanda bulunamayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ve Veteriner Fakültesi Dekanlığı ilgili birimlerine yapacaklardır. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta ve internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusunda geçersiz sayılacaktır.) (Başvurularını şahsen yapamayacak adaylar noter onaylı vekalet verecekleri kişi aracılığıyla yapabileceklerdir)

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

  • 1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi
  • 2- Başvuru Formu (Buradan İndirilebilir)
  • 3- Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-devlet kapısı çıktısı)
  • 4- Askerlik Durum Belgesi
  • 5- 1 Adet Fotoğraf
  • 6- Adli Sicil Durum Belgesi (e-devlet kapısından oluşturulmuş belge)
  • 7- SGK Hizmet Dökümü karekodlu e-devlet kapısı çıktısı

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

KPSS puan sıralamasına göre (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.) yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde http://www.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonunun 3 (üç) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun http://www.atauni.edu.tr internet adresinden ilanından itibaren 15 (onbeş) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine (Araştırma hastanesi), Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ve Veteriner Fakültesi Dekanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip, güvenlik ve arşiv soruşturması neticesine göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır.

İLETİŞİM :
Sağlık Arş. ve Uyg. Merk. Müd. Tel: (0442) 344 66 40-41-45
Diş Hekimliği Fak. Dek. Tel: (0442) 231 17 61
Veteriner Fak. Dek. Tel: (0442) 231 72 22

Atatürk Üniversitesi 121 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir