Haber

Sayıştay 18 Sözleşmeli Personel Alacak

Sayıştay 18 Sözleşmeli Personel Alacak

Sayıştay 18 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre aşağıdaki Tabloda dağılımı gösterilen pozisyon unvanları için toplam 18 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Sayıştay 18 Sözleşmeli Personel Kadrolar

POZİSYON UNVANI
POZİSYON ADET
ÖĞRENİM DURUMU
KPSS PUAN TÜRÜ
ARANAN NİTELİKLER

Büro Personeli
6
LİSANS
KPSS P3

Herhangi bir lisans programından mezun olmak. 2020 yılı KPSS P3 Puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

Büro Personeli
5
ÖN LİSANS
KPSS P93

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 yılı KPSS P93 Puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

Öğretmen (Okul Öncesi)
1
LİSANS
KPSS P121

Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 KPSS P121 Puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

Çocuk Gelişimcisi
1
LİSANS
KPSS P10

Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 yılı KPSS P10 Puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. Pedagojik Formasyon almış olmak.

Teknisyen (Elektrik Teknisyeni)

3
ORTA ÖĞRETİM
KPSS P94

Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri Ve Anadolu Meslek Liselerinin; Elektrik Bölümünden mezun olmak veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalından mezun olmak veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Endüstriyel Bakım Onarım dalından mezun olmak. 2020 yılı KPSS P94 Puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak.

Teknisyen (Elektrik-Elektronik veya Elektronik Teknisyeni)
2
ORTA ÖĞRETİM
KPSS P94
Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin; Elektrik-Elektronik Bölümünden Mezun Olmak veya Elektrik Elektronik Teknoloji Alanının Görüntü ve Ses Sistemleri Dalından Mezun Olmak Veya Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Güvenlik Sistemleri dalından mezun olmak. 2020 yılı KPSS P94 Puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak.

1-Sayıştay 18 Sözleşmeli Personel Alımı BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Başvurulacak pozisyon unvanı için Tabloda “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak,
c) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2-İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru Formu (Fotoğraflı),
b) KPSS Sonuç Belgesi,
c) Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da Kurum tarafından onaylı örneği). e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.
d) Fotoğraflı özgeçmiş,
Talep edilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Başkanlığımıza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

3-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Adaylar, tabloda belirtilen öğrenim durumuna, KPSS puan türüne ve aranan niteliklere göre sadece tek bir pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir.

İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 20.01.2021 tarihinden 03.02.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar “T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve usulüne uygun başvuruda bulunmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda başvuru şartlarını sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, başvuru yaptıkları pozisyon için belirlenen KPSS puan türüne göre en yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre ilan edilen her bir pozisyon adedinin 10 (on) katı aday Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, www.sayistay.gov.tr internet adresinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5-SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ ve TARİHİ

Sözleşmeli Personel Alımı Sınavı, “sözlü” olarak yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar; a) Pozisyonun gerektirdiği mesleki alana ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, e) Genel kültürü ve genel yeteneği, f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, hususlarında olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
Sözlü sınav, Başkanlığın; “İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır.
Sözlü sınav tarihi ve saati ile sınava katılacak aday listesi www.sayistay.gov.tr kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir. Söz konusu ilân, sözlü sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.

6-SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve İLANI

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.

Sözlü sınavda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında ilan edilen her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sınav başarı puan sıralaması oluşturulacaktır.

Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

Sözlü sınav sonucunda ilan edilen her bir pozisyon için ayrı ayrı başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek olarak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesi www.sayistay.gov.tr adresinde ilân edilecektir.
Sözlü sınav notu 70’in altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır.
Asıl adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

7-DİĞER HUSUSLAR

Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan, başvuru formu ve bilgilendirmeler Sayıştay Başkanlığı’na ait www.sayistay.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Sayıştay 18 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir