Kamu Personeli İş ilanı

Balıkesir Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel Alacak

Haber

Balıkesir Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel Alacak

Balıkesir Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 05.06.1978 tarihli ve 7/15754 saylı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 23 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Balıkesir Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel Kadrolar

Pozisyon Kodu | Pozisyon | Adet | Nitelikler | Bütçe Birimi
001 Eczacı 2

Eczacılık Fakültesi Mezunu olmak.

KPSS şartı aranmamaktadır.
Özel Bütçe

002 Hemşire 3

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

Kamu Hastaneleri veya Özel Hastanelerde Acil Servis Ünitesinde en az 1 yıl hemşire olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek.

2020 KPSS/P3 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

003 Hemşire 1

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans Programlarının birinden mezun olmak. * Sağlık Bakanlığı onaylı Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği
Sertifikasına sahip olmak.

2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

004 Hemşire 12

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

Kamu Hastaneleri veya Özel Hastanelerde en az 1 yıl hemşire olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek.

2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

005 Hemşire 2

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.

Kamu veya özel hastanelerde Ameliyathane Hemşiresi olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
2020 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

006 Hemşire 1

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak. * Sağlık Bakanlığı onaylı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya kamu hastaneleri ya da özel hastanelerde yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak en az 1 yıl
çalışmış olduğunu belgelendirmek.

Sağlık Bakanlığı onaylı Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikasına Sahip olmak.

2020 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

007 Ebe 2

Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Lisans Programından mezun olmak. Sağlık Bakanlığı onaylı Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikasına sahip olmak. Kamu Hastaneleri veya özel hastanelerde ebe olarak olarak en az 1yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel Şartlar:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına göre belirlenecektir.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

6-Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir, Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu ile yapacaklardı] (Ülkemizde ve tüm dünyada etkili olan COVID-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca alınmış olan tedbirler kapsamında), Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuruda İstenilen Belgeler

1- Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4- 2O2O yılı KPSS sonuç belgesi,
5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.
6- SGK prim günlerini gösterir belge.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İletişim:
0 256 612 14 00 Dahili: 101420-101432- 101454-101455-101418
Mail Adresi: idariper@ balikesir.edu.tr

Balıkesir Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir