Kamu Personeli İş ilanı

Denizli Bekilli Belediyesi 8 Memur Alacak

Haber

Denizli Bekilli Belediyesi 8 Memur Alacak

Denizli Bekilli Belediyesi 8 Memur Alım İlanı

BEKİLLİ BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Bekilli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Denizli Bekilli Belediyesi 8 Memur Kadrolar

Sıra No | Kadro Unvanı | Sınıfı | Derecesi | Adedi| Niteliği | Cinsiyeti | KPSS Puan Türü | KPSS Taban Puanı

1
Bilgisayar İşletmeni
G.İ.H.
9
1
Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
Kadın/Erkek
KPSSP3
65

2
V.H.K.İ.
G.İ.H.
10
1
Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
Kadın/Erkek
KPSSP3
65

3
Memur
G.İ.H.
10
1
Herhangi bir ön lisans programından mezunu olmak.
Kadın/Erkek
KPSSP93
60

4
Memur
G.İ.H
10
1
Lisans Programlarının Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat veya Maliye bölümlerinin birinden mezun olmak.
Kadın/Erkek
KPSSP3
65

5
Tekniker
T.H.S
9
1
Ön Lisans Programlarının Harita ve kadastro bölümünden mezun olmak.
Kadın/Erkek
KPSSP93
60

6
Tekniker
T.H.S
9
1
Ön Lisans Programlarının İnşaat Teknolojisi veya Yapı Denetimi bölümlerinin birinden mezun olmak.
Kadın/Erkek
KPSS93
60

7

Zabıta Memuru
G.İ.H.
10
1
Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
Kadın/Erkek
KPSSP93
60

8
Zabıta Memuru
G.İ.H
10
1
Herhangi bir lisans Programlarından mezun olmak.
Kadın/Erkek
KPSSP3
65

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1- Denizli Bekilli Belediyesi 8 Memur Alımı-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen
yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak,
c) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü
belgelemek,

d) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında
belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre
zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve
çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak.Boy ve kilo tespitleri
belediyemizce yapılacaktır.
e) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış
olmak.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.bekilli.bel.tr internet adresinden temin
edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak
barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript
belgesi aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir.)

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 14.07.2020 tarihinden 28.07.2020 SALI günü saat 17.00 ye kadar (mesai günlerinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini:
● Elektronik ortamda, Belediyemiz www.bekilli.bel.tr internet adresine,
● Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Bekilli Belediye Başkanlığı Bekilli/ DENİZLİ adresine
gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde
boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Bekilli Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğüne istenen
belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
● Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce
değerlendirmeye alınmayacaktır.
● Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek
suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak
boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
a) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
06.08.2020 günü Belediyemiz www.bekilli.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
b) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik
bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu belge
sınava girişte ibraz edilecektir.

c) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
d) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri
bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres
tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
e) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından
Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.
f) Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sözlü ve uygulamalı sınav;
Zabıta memuru kadrolarına başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı, diğer adalar için sözlü sınav
yapılacaktır. Sözlü sınavlar 17/08/2020 tarihinde Bekilli Belediye Başkanlığı Bekilli/DENİZLİ adresinde
yapılacaktır. Zabıta memuru için yapılacak uygulamalı sınav 17.08.2020 tarihinde Bekilli Belediye
Başkanlığı kapalı Pazar yeri Bekilli/DENİZLİ
adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav saat 09.00’da
başlayacaktır. Zabıta memuru için yapılacak uygulamalı sınav Saat 14.00 başlayacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine
binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
Zabıta memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Zabıta memuru sınavında değerlendirme;
• Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere
toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
• Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı
hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için enaz 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav
sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle
belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Diğer memur kadroları sınavında değerlendirme;

● Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki
ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.
● Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az
60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan
edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl
aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde
yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Denizli Bekilli Belediyesi 8 Memur Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir