Kamu Personeli İş ilanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alacak

Haber

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre
istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü
konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda” yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına
göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın
aşağıda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere; toplam 21
(yirmibir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Kadrolar

Sıra No
Kadro Unvanı
Adet
Mezuniyet
KPSS Puan Türü
Aranan Nitelikler

1
Büro Personeli
1
Önlisans
KPSS
(P93)
2020

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis
Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun
olmak.
KPSS’den en az 70 puan almış olmak

2
Büro Personeli
1
Önlisans
KPSS
(P93)
2020
Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarından birinden mezun olmak.
KPSS’den en az 70 puan almış olmak.

3
Teknisyen
1
Önlisans
KPSS
(P93)
2020
Süt ve Ürünleri Teknolojileri önlisans bölümü mezunu olmak. Süt Ürünleri ve Teknolojileri alanında istihdam edilecektir.
KPSS’den en az 60 puan almış olmak
Önlisans mezuniyetinden sonra alanında 5 yıl çalışmış Olmak ve bunu SGK dökümü ve çalıştığı kurum/ Kurumlardan alınacak onaylı belgeyle belgelendirmek.

4
Teknisyen
1
Önlisans
KPSS
(P93)
2020
Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarından birinden mezun
olmak. Diş Hekimliği alanındaki laboratuvar faaliyetlerinde ve diş protez alanında çalıştırılmak üzere istihdam edilecektir. KPSS’den en az 60 puan almış olmak, Önlisans mezuniyetinden sonra 2 (iki) yıl süreyle porselen kuron ve köprüler üzerinde çalışmış olmak ve bunu SGK dökümü ve çalıştığı resmi kurum veya özel diş laboratuvarlarından alınacak onaylı belgeyle ispat etmek.

5
Teknisyen
1
Önlisans
KPSS
(P93)
2020
Radyoloji, Tıbbi görüntüleme Teknikleri önlisans programlarından birinden mezun olmak. Klinik eğitim faaliyetlerinde ve Radyoloji alanında çalıştırılmak üzere, KPSS’den en az 60 puan almış olmak, Önlisans mezuniyetinden sonra alanında 2 yıl çalışmış Olmak ve bunu SGK dökümü ve çalıştığı kurum/ Kurumlardan alınacak onaylı belgeyle belgelendirmek.

6
Destek Personeli ( Temizlik )
12
Ortaöğretim
KPSS
(P94)
2020
Ortaöğretim (Lise ve dengi) Okulu mezunu olmak. İşyerinin bürolarında ve açık alanlarında temizlik, hizmetlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS’den en az 70 puan almış olmak,

7
Koruma Güvenlik Görevlisi
4
(Erkek-
Bayan)
Ön lisans
KPSS
(P93)
2020
Güvenlik ve Koruma önlisans programlarından mezun olmak veya herhangi bir önlisans programından mezun olup 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14.maddesinde belirtilen Özel Güvenlik
Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış
silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve belgelendirmek.
2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
Son başvuru tarihi itibarı ile 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak.
Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu
arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. Kadın adaylarda 165 cm’den kısa olmamak ve boy
uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla, 13 den az olmamak. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ve 14.maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel
Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış
silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve belgelendirmek. Askerliğini yapmış olmak (Erkek adaylar için) Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

A-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alımı GENEL ŞARTLAR

1) Türk vatandaşı olmak
2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

4) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a) T.C. Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
f) Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak.

5)- Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı

-Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları
gerekmektedir.
7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
8) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre ilgili kişinin araştırma sonucu olumlu
olmak.

10)Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz merkez kampüsü ve ihtiyaç duyulması halinde
Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir.

B. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin
tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
2) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmadığını
belgelendirmek.
3) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak, MEB veya alındığı
Üniversite onaylı, ilgili sertifikalara sahip olmak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli
Seçme Sınavından KPSS (B) grubu alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden
belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

C. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir.),
2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
3) Diploma fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,
4) 2020 KPSS (B) Grubu sınav sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu
bilgisayar çıktısı,
5) Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,
6) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.),

7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu ( Herhangi bir
sağlık kuruluşundan alınmış olmak.)
8-Nitelikler alanında istenen sertifikalar,
9-Onaylı Hizmet/ Mesleki Tecrübe Belgesi; Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket
hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait
SGK/ Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi gerekmektedir.

D.BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI

1)Başvurular, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde
www.mehmetakif.edu.tr internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde
doldurularak fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte
19.11.2021 / 03.12.2021 (dâhil) tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel
Daire Başkanlığı ( İstiklal yerleşkesi içerisindedir.) adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya
elden teslim etmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular, ilan
şartlarına uygun olmayan başvurular, postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle eksik belge ibraz
edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (Posta yoluyla yapılan başvurularda postanın en geç
başvurunun son günü mesai bitimine kadar Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir.)

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak
amacıyla; Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak
olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu
değildir.) Başvuru süresi sonunda başvuru evrakları ilgili komisyonca incelenecektir.

2) Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı
takdirde her iki unvan için yapılan başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3) Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4) Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu
kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

E. SONUÇ

1) Tüm başvurular ilgili alanların 2020 KPSS (B) grubu puanlarına göre değerlendirilecektir.
2) KPSS puanı aynı olan adaylar olması durumunda, diploma tarihi itibarı ile önce mezun olmuş olan,
bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan aday değerlendirmeye alınacaktır.
3) Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 5 (beş) iş günü
içerisinde web sayfamızda duyurulacaktır.
4) Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5) Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği
yer ve zaman bilgilerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi www.mehmetakif.edu.tr internet
adresinden takip edebileceklerdir.

6) Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin
yerine yedek kazananlardan puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır.
7) Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde
istenilen belgeleri tamamlayarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına
şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar
atama hakkını kaybeder.
(İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)
8) Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ
mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü
içinde yazılı olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.
İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak
bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan
veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta
ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
10) Yerleşmeye hak kazanan adaylarla arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla hizmet
sözleşmesi imzalanacaktır.
11) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Başlangıç: 19.11.2021
Başvuru Bitiş : 03.12.2021 (Mesai Bitimi)
Başvuru Adresi : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
İstiklal Yerleşkesi Değirmenler Mah. Cevat Sayılı Bulvarı 120/9 Rektörlük B Blok BURDUR
Tel: 0248 2131082

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir