You are currently viewing Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Alacak
Kamu Personeli

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Alacak

  • Post author:
  • Post category:Haber
  • Reading time:9 mins read
  • Post comments:0 Yorum
  • Post last modified:19 Şubat 2022

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Alım İlanı

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 7, 8 ve 9 uncu dereceli toplam 35 (otuz beş) adet Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır. Sınav
yapılacak Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrolarına ilişkin alım yapılacak bölümler, kadro sayısı ve KPSS puan türü aşağıda belirtilmiştir.

ALIM YAPILACAK BÖLÜMLER, KADRO SAYISI VE KPSS PUAN TÜRLERİ

SIRA NO – BÖLÜMÜ – KADRO SAYISI – KPSS PUAN TÜRÜ

1 Bilgisayar Mühendisliği 3 KPSSP3
2 Çevre Mühendisliği 1 KPSSP3
3 Elektrik Mühendisliği 1 KPSSP3
4 Elektronik Mühendisliği 1 KPSSP3
5 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2 KPSSP3
6 Endüstri Mühendisliği 3 KPSSP3
7 Harita Mühendisliği 1 KPSSP3
8 İnşaat Mühendisliği 2 KPSSP3
9 Kimya Mühendisliği 1 KPSSP3
10 Makine Mühendisliği 3 KPSSP3
11 Otomotiv Mühendisliği 2 KPSSP3
12 Tekstil Mühendisliği 1 KPSSP3
13 Yazılım Mühendisliği 1 KPSSP3
14 İstatistik 2 KPSSP12
15 Mimarlık 1 KPSSP3
16 Şehir ve Bölge Planlama 1 KPSSP3
17 Hukuk 2 KPSSP4
18 İktisat 2 KPSSP14
19 İşletme 2 KPSSP24
20 Kamu Yönetimi 1 KPSSP29
21 Maliye 1 KPSSP19
22 Uluslararası İlişkiler 1 KPSSP34

A) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Alımı SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren, yukarıda belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
3) ÖSYM tarafından A Grubu Kadrolar için 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), başvuru yapılacak bölümlerden yukarıda belirtilen ilgili KPSS puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak.
4) 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR

1) Başvurular, sadece e-Devlet (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayıp 06 Mart 2022 Pazar günü saat 23.59’da sona erecektir.
2) Sadece Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığımıza elden, posta veya e-posta yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.
3) Alım yapılacak bölümlere eş değerliliği bulunan veya yurt dışındaki üniversitelerin denkliği kabul edilen bölümlerinden mezun olan adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvuru sırasında “Ek Dosya” aşaması altında bulunan “Eşdeğerlik/Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı eklemeleri zorunludur.
4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve haklarında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilecektir.

C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.
2) Başvurusu kabul edilen adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türünde en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak alım yapılacak bölümler itibarıyla yapılacak puan sıralaması sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı
kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sınava katılmaya hak kazanacaktır.
3) Sınav Ankara’da yapılacak olup, sınava katılmaya hak kazananlar için sınavın tarihi ve yeri Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (http://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecektir.
4) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
5) Sınav konuları;
a) İktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye ve uluslararası ilişkiler grubunun sınav konuları:
1) Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.
2) İkincil alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku.
b) Hukuk grubunun sınav konuları:
1) Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku.
2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.
c) Mühendislik grubunun sınav konuları:
1) Asıl alan; Temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları.
2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk.
ç) Mimarlık, şehir ve bölge planlama ve istatistik grubunun sınav konuları:
1) Asıl alan; Mezun olunan bölüm konuları.
2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk.
6) Sözlü sınav, adayların Sınav Komisyonu üyeleri tarafından;
a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
Adayın sınavda başarılı sayılması için, komisyon başkanı ve üyelerince adaya yüz tam puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
7) Sınav puanı, adayın giriş sınavı başarı puanı olarak belirlenecek ve başarı sıralaması, alım yapılan bölümlere göre yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda
ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenecektir. Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (http://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir.
8) Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılacaktır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan
kadrolarda herhangi bir nedenle boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanacaklardır.
İlan olunur.

İletişim Bilgileri
Adres: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Mustafa Kemal Mahallesi
Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.km) 2151. Cadde No:154/A 06530 Çankaya/Ankara

E-posta: [email protected]
Telefon: 0 (312) 201 57 29
0 (312) 201 57 48
0 (312) 201 94 16

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Alacak.

Bir yanıt yazın