Dicle Üniversitesi 65 Sözleşmeli Personel Alacak

Dicle Üniversitesi 65 Sözleşmeli Personel Alacak

Dicle Üniversitesi 65 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Dicle Üniversitesi 65 Sözleşmeli Personel Kadrolar

NİTELİK KODU ÜNVANI ADEDİ NİTELİKLERİ

HM 01 Hemşire 52

a)Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak. b)2018 yılı KPSS (P3)’ten en az 60 puan almış olmak.

ST 01 Sağlık Teknikeri 5

a)Yükseköğretim kurumlarının Ön lisans Tıbbi Görüntüleme bölümlerinden mzun olmak. b)KPSS 2018 (P93)’ten en az 60 Puan almış olmak.

ECZ 01 Eczacı 1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

FİZ 01 Fizyoterapist 1

Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.

DS 01 Diğer sağlık Personeli (Embriyolog) 2

Lisans mezunu olup Embriyolog sertifikasına sahip olmak veya tüp bebek merkezinde en az beş yıl embriyolog olarak çalışmış olmak.

DYT 01 Diyetisyen 1

a)Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak. b)2018 yılı KPSS (P3)’ten en az 60 puan almış olmak.

LAB 01 Laborant 2

a)Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi laboratuvar ön lisans bölümlerinden mezun olmak. b)2018 yılı KPSS (P93)’ten en az 60 puan almış olmak.

EBE 01 Ebe 1

a)Yükseköğretim kurumlarının ebelik bölümünden mezun olmak b)2018 yılı KPSS (P3)’ten en az 60 puan almış olmak.

I-GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3- Lisans mezunları için 2018 KPSS(P3) ve ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93) puan grubu sınavına girmiş olmak.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.
6- Sağlık Bakanlığının 30/03/2020 tarihli Genelgesine istinaden, hali hazırda herhangi bir sağlık kuruluşunda görev yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
7- Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
8- Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.
9- Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

II-İSTENEN BELGELER

1-Başvuru Formu
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3-Diploma veya Geçici mezuniyet belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4-Lisans mezunları için 2018 KPSS(P3) ve ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93) sınav sonuç belgesi.
5-Lisans Programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’ lük sistem (Eczacı İçin)

Dicle Üniversitesinin www.dicle.edu.tr web adresinde ilan edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamdan gönderilecektir.
Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2018 KPSS(P3) ve ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93) puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ve yedek kazananlar, ilana başvuru süresinin bitiminden itibaren 10 (On) iş günü içerisinde belirlenecek olup adaylar başvuru sonuçlarını Üniversitemiz www.dicle.edu.tr web adresindeki online başvuru uygulamasının sonuçlar bölümünden başvuru sırasında kendilerine verilmiş olan kod ile takip edilebilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydıyla, boş bulunan pozisyonun asıl adayları haricinde 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır.

Eczacı; lisans mezuniyet notu derecesine göre belirlenecektir. Notların eşitliği halinde yaşı küçük olan tercih edilecektir.

IV-ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

• Dilekçe (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan dilekçe örneği)
• 4 adet vesikalık fotoğraf, (3,5×4,5 ebadında)
• Nufus Cüzdan fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
• Diploma fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
• KPSS (B) grubu sonuç belgesi (barkotlu internet çıktısı)
• Adli Sicil Kaydı (barkotlu e-devlet çıktısı- 2020 yılı)
• Mal Bildirim Beyannamesi ( Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan Mal Bildirim Beyannamesi doldurulup imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.
Zarf üzerinde Adı ve Soyadı ve TC. Kimlik No yazılacaktır. )
• Beyan Formu web sayfamızda yayımlanacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (On beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar hakkını kaybeder.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ADRES: Dicle Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı
Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR
İrtibat Tel: 0 412 241 10 15-2320-5182-5136/0 412 10 16 -2012
İlan ilk başvuru Tarihi: 13/04/2020
İlan son Başvuru Tarihi: 22/04/2020

Dicle Üniversitesi 65 Sözleşmeli Personel Alacak.

Yorum yapın