Kamu Personeli İş ilanı

Mersin Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alacak

Haber

Mersin Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alacak

Mersin Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 21 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Mersin Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Kadrolar

İLAN NO
UNVANI
ADET
ÖĞRENİM DURUMU
ARANILAN ÖZEL NİTELİKLER
GİDERLERİN KARŞILANDIĞI YER

1
Hemşire
10

Lisans

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezun olmak.
ÖZEL BÜTÇE

2
Hemşire
1

Lisans

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezun olmak. 3. Basamak kamu hastanelerinde Kemik İliği ve Kök hücre Nakil merkezinde en az 3 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek. Kök hücre naklinde yüksek doz kemoterapi uygulama prensipleri konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek. Kök hücre nakli olan hastada GVHD (Graft Versus Host Hastalığı) tedavi yöntemleri ve hemşirelik bakımı ile ilgili eğitim almış olmak ve belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

3
Hemşire
1

Lise

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak. 3. Basamak kamu hastanelerinde Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde en az 4 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek. Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği eğitimi almış olmak ve katılım belgesi ile belgelendirmek. Pediatri Hemşireliği eğitimi almış olmak ve katılım belgesi ile belgelendirmek. Yoğun Bakım Farkındalık eğitimi almış olmak ve katılım belgesi ile belgelendirmek Covid 19 Pandemi Sürecinde Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi almak ve katılım belgesi ile belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

4
Hemşire
1

Lise

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak. Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak. Genel Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak.
ÖZEL BÜTÇE

5 Hemşire 1

Lise

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak. Basamak sağlık kuruluşlarında en az 3 yıl çalışmış olmak.
ÖZEL BÜTÇE

6
Hemşire
1

Lise

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak. 2. Basamak sağlık kuruluşlarında en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek. 2. Basamak sağlık kuruluşlarında Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine katılmış olmak ve belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

7
Hemşire
1

Lise

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak. 3. Basamak kamu hastanelerinde en az 5 yıl çalışmış olmak. Basamak kamu hastanelerinde Nefroloji ve Endokrinoloji servislerinde çalışmış olmak ve belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

8
Hemşire
1

Lise

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak. Kalp ve Damar Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği eğitimi almış olmak ve en az 1 yıl Kalp ve Damar Cerrahi Yoğun Bakım servisinde çalışmış olmak ve belgelendirmek. Temel ve İleri Yaşam Desteği ( Temel ve İleri Düzey CPR ve EKG) eğitimi almış olmak ve belgelendirmek. Enfeksiyon Kontrolü Eğitimi ve Stoma ve Yara Bakımı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

9
Hemşire
1

Lise

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak. Hastanelerin Kemik İliği Nakil Ünitesinde en az 4 (dört) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek. Hemodiyafiltrasyon cihazını kullanabilmek, Prifmaflex CRRT Tedavisi Programı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

10 Hemşire 1

Lise

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak. 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında çalışmış olmak ve belgelendirmek. Dahiliye Servisinde en az 5 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

11
Ebe
1

Lisans

Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Ebelik bölümünden mezun olmak. 3. Basamak kamu hastanelerinde en az 5 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek. 3. Basamak kamu hastanelerinde kadın doğum servisinde çalışmış olmak ve belgelendirmek. 2. Basamak sağlık kuruluşlarında en az 1 yıl Ameliyathane Ebesi olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek. 2. Basamak sağlık kuruluşlarında en az 3 yıl Doğumhane Ebesi olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine katılmış olmak ve belgelendirmek. Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikasına sahip olmak. Bakım Davranışları Geliştirme Katılım Belgesine sahip olmak.
ÖZEL BÜTÇE

12
Sağlık Teknikeri
1

Önlisans

Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ÖZEL BÜTÇE

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Genel Şartlar:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak;

Türk vatandaşı olmak,

Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93, Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1 (bir) numaralı online başvuru formunu doldurmaları zorunludur.
Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir.

Adayların KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi olması gerekmektedir. Ayrıca adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan sigortalı hizmet dökümünün istenilen evraklara eklenmesi gerekmektedir.
İlave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen müracaat esnasında ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen Belgeler:
1- Online Başvuru Formu (Sadece Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir) (Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız)
2- Ön Başvuru Formu (Lütfen Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz) (Ön Başvuru Formu İçin Tıklayınız)
3- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi
4- Diploma Fotokopisi
5- Kimlik Fotokopisi
6- Özel Şart Belgesi (varsa)
7- Fotoğraf (1 adet)
8- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

Başvuru Tarihleri : Başvurular 12.04.2021-26.04.2021 (mesai bitimi) arasında yapılabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) gün içerisinde Personel Daire Başkanlığının web sitesinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Asil olarak atanmaya hak kazananların 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Asil olarak atanmaya hak kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine ilan edilen yedek adaylar puan sırası ile çağırılacak olup, konuyla ilgili duyurular web sayfamızdan yayımlanacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
İletişim : Adres: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Rektörlük Binası, 33343 Yenişehir/MERSİN Telefonlar: (0324) 361 00 01 (Dahili: 35030-35031-35032)

NOT: Belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Mersin Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir