Kamu Personeli İş ilanı

Türk Patent ve Marka 120 Uzman Yardımcısı Alacak

Haber

Türk Patent ve Marka 120 Uzman Yardımcısı Alacak

Türk Patent ve Marka Kurumu 120 Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı Alım İlanı

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU SINAİ MÜLKİYET UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Kurumumuzda Sınai Mülkiyet Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, sözlü giriş sınavı ile aşağıda bölümü, unvanı, sınıfı, derecesi, kadro sayısı, KPSS puan türü ve taban puanı ile YDS taban puanı belirtilen toplam 120 (yüz yirmi) adet Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alınacaktır.

Türk Patent ve Marka Kurumu 120 Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı Kadrolar

FAKÜLTE/BÖLÜM
UNVANI
SINIF
DERECE
KADRO SAYISI
KPSS Puan Türü
KPSS Taban Puanı
YDS Taban Puanı

Makine Mühendisliği
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
7
17
KPSSP1
80
70

Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
7
14
KPSSP1
80
70

Biyomedikal Mühendisliği
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
7
8
KPSSP1
80
70

Bilgisayar Müh., Yazılım Mühendisliği
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
7
8
KPSSP1
80
70

Otomotiv Mühendisliği
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
7
5
KPSSP1
80
70

İnşaat Mühendisliği
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
8
5
KPSSP1
80
70

Gıda Mühendisliği – 1
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
7
3
KPSSP1
80
70

Gıda Mühendisliği – 2
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
7
3
KPSSP2
80
70

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
7
4
KPSSP1
80
70

Kimya Mühendisliği
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
7
3
KPSSP1
80
70

Havacılık ve Uzay Müh., Uçak Müh., Uzay Müh.
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
7
2
KPSSP1
80
70

Eczacılık
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
9
2
KPSSP1
80
70

Kimya
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
9
2
KPSSP1
80
70

Ziraat Mühendisliği – 1
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
7
1
KPSSP1
80
70

Ziraat Mühendisliği – 2
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
7
3
KPSSP2
80
70

Fizik Mühendisliği
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
7
1
KPSSP1
80
70

Endüstri Mühendisliği
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
7
3
KPSSP1
80
70

Geleneksel Türk Sanatları

Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
8
1
KPSSP3
70
70

İşletme
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
9
15
KPSS 18 veya KPSS 28
80
70

İktisat
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
9
10
KPSS 18 veya KPSS 28
80
70

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
7
6
KPSSP1
70
70

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
7
2
KPSSP1
70
70

Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
8
1
KPSSP1
70
70

Moda Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı Öğretmenliği
Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı
GİH
8
1
KPSSP1
70
70

A – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fenedebiyat, eczacılık, ziraat ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Tablo-1’de belirtilen öğrenim dallarından (bölümlerinden) mezun olmak,
3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 2018 – 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) Tablo-1’de belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,
4) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.
5) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

B – BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

1) Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından, Resmi Gazete’de yayımlanan ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde elektronik ortamda Kurumumuz resmi internet sitesinin (www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan form eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapılacaktır.
2) Sadece Kurum internet sitesi üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
3) Giriş sınavına katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; Tablo-1’de belirtilen her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil), sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
4) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınavın yapılacağı yer, şekil, tarih ve saat ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Kurumumuz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ilan edilecektir.

5) Sözlü sınava girecek adaylardan;
a) Kurumumuz resmi internet sitesi (www.turkpatent.gov.tr) üzerinden oluşturulan başvuru formu,
b) Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Kurumca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir) veya mezun oldukları fakülte ya da noter tasdikli sureti,
c) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış kontrol kodlu örneği,
ç) Yabancı dil belgesinin aslı veya sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği,
d) T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi) istenecektir.

C – SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınav;
a) Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinde belirtilen sınav konularına ilişkin
bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

D – SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Türk Patent ve Marka Kurumu 120 Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı Adaylar, Sınav Kurulu tarafından, Sözlü Sınav Konuları başlığı altında belirtilmiş (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu başkanı ve üyelerince yüz tam puan üzerinden verilen sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması en az yetmiş olmalıdır.
3) Adayların başarı puanı, sözlü sınav puanı olup, Tablo-1’de belirtilen her grup kendi içinde başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sıralanacaktır. Başarı puanlarının eşitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda, ilanda belirtilen toplam kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen toplam kadro sayısının yarısı kadar yedek aday
belirlenecektir.

E – SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

1) Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Kurumumuz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ilan edilecek olup, sonuçlara ilişkin ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2) Adaylar giriş sınavı sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

F – Türk Patent ve Marka Kurumu 120 Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı Alım DİĞER HUSUSLAR

1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinde fotoğraflı nüfus cüzdanı veya ehliyet ibraz ederek sınava alınacaklardır.
2) Giriş sınavını kazananlardan, başvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde, Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kuruma da bu durum bildirilir.
3) Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya herhangi bir nedenle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, yerlerine yedek listeden atama yapılacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Türk Patent ve Marka 120 Uzman Yardımcısı Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir