Anasayfa » Haber » Gaziantep Üniversitesi 85 Sağlık Personeli Alacak

Gaziantep Üniversitesi 85 Sağlık Personeli Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Gaziantep Üniversitesi 85 Sağlık Personeli Alacak

Gaziantep Üniversitesi 85 Sağlık Personeli Alım İlanı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre, 2018 KPSS (B) grubu, puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda Sağlık Personeli alınacaktır.

Gaziantep Üniversitesi 85 Sağlık Personeli Kadrolar

NİTELİK KODU
UNVANI
ADET
ARANILAN NİTELİKLER

H01
Hemşire
78
-Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

H02
Hemşire
1
-Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl Üniversite Hastanesinde çalışmış olmak ve 1.5 yıl Organ Nakli hemşiresi olarak Ameliyathanede çalışmış olmak.

H03
Hemşire
1
-Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl Üniversite Hastanesinde çalışmış olmak ve 2 yıl ameliyathane tecrübesi olup Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Sertifikasına Sahip olmak.

L01
Laborant
1
-Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olma.
-Belgelendirmek kaydıyla Üniversite Hastanelerinde en az 15 yıl çalışmış olmak.

S01
Sağlık Teknikeri
1

Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

DS01
Diğer Sağlık Personeli
1

Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

DS02
Diğer Sağlık Personeli
1
-Diş Protez veya Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

RT01
Röntgen Teknisyeni
1
-Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla Diş Hekimliği alanında BT Bilgisayarlı Tomografi ve Tıbbi Görüntüleme Cihazlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

1 – Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) T.C. Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar:

1 – Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
2 – 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)
3 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4 – Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.
5 – Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz “basvuru.gantep.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır.

Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar öncelikle “basvuru.gantep.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip “Kaydet” düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır.

Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.gantep.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1- Online Başvuru Formu (“basvuru.gantep.edu.tr” web sayfasındaki istenen online başvuru bilgileri eksiksiz doldurulacaktır. KPSS Puanı kısmına arasında virgül (,) kullanarak sonuç belgesindeki ilgili puanın tam olarak girilmesi gerekmektedir.)
2 – İş Talep Başvuru Formu (Online başvuru sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.)
3 – Öğrenim Belgesi (barkodlu e-devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti ilgili alana yüklenecektir.)
4 – 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.)
5 – Deneyim Belgesi ve/veya Sertifika (Aranan niteliklerde istenen unvanlar için; ilgili deneyim belgesi, kullanıcı belgesi, sertifika vb. belgeler online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde bu belgelerin asıllarının ibrazı istenecektir.)

İletişim: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 0342 317 1310
Online Başvuru Sistemi web adresi: basvuru.gantep.edu.tr
Başvuru Tarihleri: 06.04.2020 – 20.04.2020 (mesai bitimine kadar)
Başvuru Şekli: “basvuru.gantep.edu.tr” web adresinden online başvuru şeklinde alınacaktır.

Gaziantep Üniversitesi 85 Sağlık Personeli Alacak.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir