Haber

İstanbul Üniversitesi 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

İstanbul Üniversitesi 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

İstanbul Üniversitesi 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU
Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ıncı maddesine uyarınca 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 8 (sekiz) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek çevrimiçi denetimli yazılı sınav ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince 2018 KPSS B Grubu P3 puan türündeki puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (YDS) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır. (Sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.)

I- İstanbul Üniversitesi 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş̧ yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı
Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri) hizmet sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

g) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,

h) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
i) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

j) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
l) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.
m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

a) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) (3 Kat) Bu kadroda 4 (dört) personel istihdam edilecektir

-Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.
-Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
-CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
-Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
-.NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli
-Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
-Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,
-Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
-Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
-Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.
-İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,
-Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak
-En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.
Tercihen;
-Yüksek lisans mezunu olmak.
-.Net Core platformunda yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.

b) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) (2 Kat) Bu kadroda 4 (dört) personel istihdam edilecektir.

-.NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.
-Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
-CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
-.NET Framework 4.5, ASP, .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli
-Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
-Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,
-Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
-Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
-Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.
-PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak
-Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak,
-En az 3 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.
Tercihen;
-PHP ile yazılım geliştirmiş olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

a) Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi
Başvurular 24/08/2020 ile 07/09/2020 tarihleri arasında https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru internet adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

b) İstenilen Belgeler
a. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
b. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
c. Adli sicil belgesi (Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır.)
d. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
e. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.
f. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.
g. Özgeçmiş
h. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti.

III- İstanbul Üniversitesi 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının on (10) katı aday çevrimiçi denetimli yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Çevrimiçi denetimli yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.istanbul.edu.tr internet adresinde 11/09/2020 tarihinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

 1. Proje Yönetimi
 2. Yazılım Mühendisliği
 3. Veritabanı sorgulama, tasarımı ve yönetim sistemleri
 4. Programlama Dilleri (C#, SQL, PL/SQL,.NET)
 5. Yazılım mimarisi
 6. Bilgi Güvenliği
 7. İşletim Sistemleri
 8. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular
 9. Web Programlama ve teknolojileri
 10. Pozisyonla ilgili diğer konular,
  Çevrimiçi denetimli yazılı sınav 22/09/2020 tarihinde saat 10:00 – 12:30 saatleri arasında yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi ve yeri ise çevrimiçi denetimli yazılı sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V- DEĞERLENDİRME

Çevrimiçi denetimli yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 50 puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Çevrimiçi denetimli yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VI- SINAV SONUÇLARININ İLANI

Çevrimiçi denetimli yazılı sınav sonucunda başarılı olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, çevrimiçi denetimli yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve e-posta yolu ile adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır. Sözlü sınav sonuçları da yine www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve e-posta yolu ile adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII- SÖZLEŞME ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının B) bendinde yer alan özel şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

İstanbul Üniversitesi 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir