İnsanlar Sosyal Paylaşım Sitelerinde Kişisel Bilgilerinin Nasıl Kullanıldığını Bilmiyor

İnsanlar Sosyal Paylaşım Sitelerinde Kişisel Bilgilerinin Nasıl Kullanıldığını Bilmiyor yazımızda kişisel verilerin devlet ve özel şirketler tarafından kullanılmasını ve güvensizlik ortamını yazdık.

Kişisel Verilerimiz Herkese Paylaşılıyor

Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan kişisel bilgilerin kötü niyetli insanlar tarafından suistimal edildiğini artık tüm dünya biliyor. Bunun yanında kendi kişisel bilgilerimizi, sağlık verilerimizi, ekonomik durumumuzu internet siteleri üzerinden bankalarla, devletle ve sağlık kurumlarıyla paylaşmaktayız.

Sosyal Medyanın Gücü ve Etkisi

İnsanlar Sosyal Paylaşım Sitelerinde Kişisel Verilerin Kullanımı Konusunda Güven Duymuyor

Dünya Ekonomik Forumu resmi yönü olan kurumların veri gizliliği üzerinde 26 ülkeyi kapsayan, 19 bin kişi üzerinde anket yaptırdı. Anketin sonuçlarına göre her üç kişiden ikisi kişisel verilerin şirketler ve hükümetler tarafından nasıl kullanıldığı konusunda hiçbir şey bilmedikleri sonucuna ulaştı. %40’lık kısım ise kişisel verilerinin doğru şekilde kullanılması konusunda resmi yönü olan şirketlere ve hükümetlere güvenmiyor. Geçen yıl başlayan sosyal medya hesaplarını kapatma hareketi hızla büyümektedir. Önümüzdeki yıllarda da özel bilgilerini resmi kurumlarla paylaşmayan insanları duyabiliriz.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İnsan ve Hayat Dergisi‘nden yardım alınmıştır.

Yorum yapın