İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Manisa Celal Bayar Üniversitesi 35 Personel Alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 35 Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 35 Personel Alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 35 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 35 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 35 Personel Kadrolar

NİTELİK KODU
UNVANI
ADET
ARANILAN NİTELİKLER

1
Hemşire
30 (otuz)
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak.

2
Ebe
2 (iki)
Sağlık Bilimleri Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının Ebelik lisans bölümlerinden mezun olmak.

3
Röntgen Teknisyeni
3 (üç)
Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği bölümünden mezun olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel Şartlar

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar

1- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
2- 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.)
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.
5-Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1
(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
hükmüne uygun olması.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar, 03.07.2020 – 10.07.2020 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında Üniversitemiz
ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasından sadece online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya
posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar öncelikle “ilan.mcbu.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (mezuniyet belgesi ve KPSS sonuç belgesi) ilgili alanlara yükleyip en altta yer alan “Başvuru Yap” düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır.

Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler
sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz
etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe
aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları
için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en
geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adayların
puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi
büyük olan adaya öncelik tanınır. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil
kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit
edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 35 Personel Alımı İçin İSTENİLEN BELGELER

1- Online Başvuru Formu (“ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasındaki istenen online başvuru bilgileri
eksiksiz doldurulacaktır. KPSS Puanı kısmına arasında virgül (,) kullanarak sonuç belgesindeki ilgili
puanın tam olarak girilmesi gerekmektedir.)
2- İş Talep Başvuru Formu (Online başvuru sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar
ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.)
3- Mezuniyet Belgesi (ilan şartlarında aranan mezuniyet belgesinin barkotlu e-devlet çıktısı veya ilgili
alandaki diplomanın bir sureti ilgili alana yüklenecektir.)
4- 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan KPSS sonuç
belgesi online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.)

İletişim Bilgileri: Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof.
Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa

Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.mcbu.edu.tr
Online Başvuru Sistemi web adresi: ilan.mcbu.edu.tr
Başvuru Şekli: Sadece online başvuru şeklinde alınacaktır.
Başvuru Tarihleri: 03.07.2020 – 10.07.2020 (mesai bitimine kadar)

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 35 Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir