Tübitak Mam Kimyasal Teknoloji Enstitüsü 3 Ar-Ge Personeli Alacak

Tübitak Mam Kimyasal Teknoloji Enstitüsü 3 Ar-Ge Personeli Alacak

Tübitak Mam Kimyasal Teknoloji Enstitüsü 3 Ar-Ge Personeli Alım İlanı

KİMYASAL TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İlan No: TBTK.MAM.KTE.2018-02

1- Referans Kodu: TBTK.MAM.KTE.2018-2.01
Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1 Tübitak Mam Kimyasal Teknoloji Enstitüsü 3 Ar-Ge Personeli Alımı İşin Tanımı ve Özellikleri:

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan projeler kapsamında çeşitli kimyasal test-analiz sistemlerinin kurulması ve test-analiz yöntemlerinin geliştirilmesi faaliyetlerinde analitik metod geliştirme konusunda görev almak üzere AR-GE personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2 Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

1.2.1 Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kimya bölümünü bitirmiş olmak.
1.2.2 Analitik / Organik kimya alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak.
1.2.3 Tercih edilen nitelikler;
-GC, GC-MS, HPLC, LC/MSMS, NMR cihazlarından en az birini aktif olarak kullanmak.
-Analiz metodu geliştirebilecek ve analiz sonuçlarını değerlendirebilecek detaylı bilgiye sahip olmak.
-Organik sentez konusunda deneyimli olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.MAM.KTE.2018-2.02
Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;

2.1 İşin Tanımı ve Özellikleri:
Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan projeler kapsamında çeşitli kimyasal test-analiz sistemlerinin kurulması ve test-analiz yöntemlerinin geliştirilmesi faaliyetlerinde yüzey karakterizasyonları konusunda görev almak üzere AR-GE personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
2.2 Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:
2.2.1 Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Fizik, Kimya, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2.2.2 Alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak.
2.2.3 Tercih edilen nitelikler;
-Yüzey analizi alanında deneyimli olmak.
-XPS, SEM, TEM veya Raman cihazlarından en az birini aktif olarak kullanmak.

3- Referans Kodu: TBTK.MAM.KTE.2018-2.03
Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;

3.1 İşin Tanımı ve Özellikleri:
Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan projeler kapsamında çeşitli kimyasal test-analiz sistemlerinin kurulması ve test-analiz yöntemlerinin geliştirilmesi faaliyetlerinde kimyasal proses kontrol ve optimizasyon konusunda görev almak üzere AR-GE personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
3.2 Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:
3.2.1 Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kimya Mühendisliği veya Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
3.2.2 Kimyasal prosesler alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü
bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
e) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat konusunda bir engeli bulunmamak.
f) Ekip çalışmasına yatkın, araştırmaya istekli, proje çalışanları ile iyi iletişim kurabilmek ve uyumlu çalışmak, iş disiplinine uygun davranışlara sahip olmak, yeniliklere açık olmak.

g) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

i. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + Tecrübe Yılı 15 + 10.000 Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması ≥ 3,20
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme
dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.
ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

h) Alanında doktora mezunu olan adaylardan,

“Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

i) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak
(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

Sınav Türü
KPDS
UDS
YDS
TOEFL
IBT
TOEFL
CBT
TOEFL
PBT
FCE CAE CPE
Sınav Puanı 1* 65 61 173 500 B C C
Sınav Puanı 2** 70 68 190 520 B C C

* Lisans mezunu olup

5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları
pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.
KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış
olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce
yeterlilik koşulları aranmaz.
Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.mam.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru
Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru
yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde
başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 29 / 10 / 2018 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler
mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

c) Başvurular,

ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) Lisans ve yüksek lisans mezunu adaylar “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”
bölümünün (g) maddesinde yer alan formül sonucuna göre, alanında doktora mezunu adaylar ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (h) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamalarda istihdam edilecek personel sayısının 5 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata çağrılacaktır.
e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel
Koşullar” bölümünün (g) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (h) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Adaylar

başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

-Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),
-Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,
-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),
-Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
-İlan edilen alanla ilgili tecrübesine ait belge (İlgili alanda çalıştığını belgelendiren kurum/kuruluştan alınan Hizmet Belgesi ve SGK Dokümanı),
-Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
-Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve MAM’ın (www.mam.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

İletişim Bilgileri:
Adres: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ
E-Posta: [email protected]
Telefon: 0262 677 21 73
0262 677 21 74

Tübitak Mam Kimyasal Teknoloji Enstitüsü 3 Ar-Ge Personeli Alacak.

Yorum yapın