İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Tapu ve Kadastro 20 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Tapu ve Kadastro 20 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Tapu ve Kadastro 20 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 20 Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:
TAPU VE KADASTRO MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesi ve sayısı belirtilen müfettiş yardımcısı kadrolarına sınavla toplam 20 adet Müfettiş Yardımcısı (15 Hukuk Bölümü, 5 Teknik Bölüm) alınacaktır.

Görev Yeri
Sınıfı
Unvan
Kadro Derecesi
Sayısı

Genel Müdürlük
GİH
Müfettiş Yrd.
7
11 kişi

Genel Müdürlük
GİH
Müfettiş Yrd.
8
9 kişi

1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 20 Müfettiş Yardımcısı Alımı İçin SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1.1) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birine katılmış olanlardan,
a) Hukuk bölümü için A grubu KPSS P9 puan türünden en az 85 puan almış olmak,
b) Teknik bölüm için A Grubu KPSS P3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
c) İlgili KPSS puan türüne göre yapılan puan sıralamasında, hukuk ve teknik bölüm için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen kadro sayısının en fazla 6 katını oluşturacak sayı kadar puan sıralamasının üst sıralarına girmiş olmak, (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

1.2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki koşullara sahip olmak,
1.3) Hukuk bölümü için; üniversitelerin 4 yıl süre ile eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,
Teknik Bölüm için; Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri Yüksek Mühendisi ve Mühendisi yetiştiren fakülteler ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
1.4) Yarışma sınavının yapıldığı gün itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (22.11.1985 ve sonraki tarihte doğanlar)
1.5) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya ertelemiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak,

1.6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli bulunmak,
1.7) Müfettişlik karakter ve niteliklerini taşımak.
1.8) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri süresinde Teftiş Kurulu Başkanlığına vermiş veya göndermiş bulunmak.

2) SINAVIN ŞEKLİ

Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Yazılı sınav klasik olarak yapılacaktır. Yazılı sınavda baraj notunu geçen adaylardan, ayrılmış kontenjana göre alınması öngörülen müfettiş yardımcısı sayısının 3 katını oluşturacak sayı kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılarak sözlü sınava çağrılacaktır.

3) BAŞVURU YERİ VE SÜRESİ

Başvurular sınavın ilanından itibaren en geç 02.11.2020 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar, istenilen belgeler ile birlikte, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ek Hizmet Binası (Kızılay Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 15 06420 Demirtepe / Çankaya / ANKARA) adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurularda 02/11/2020 tarihi Pazartesi günü mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Belirlenen başvuru tarihlerinden sonra veya eksik belgelerle yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmez.

4) YAZILI SINAV İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Yazılı sınav için başvuruda istenen belgeler;

4.1) Sınav başvuru formu a) T.C. Kimlik numarası beyanı, b) İkametgâh beyanı, c) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan, d) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan, e) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olduklarına dair yazılı beyan, İçeren sınav başvuru formu, https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=TKB adresinden doldurulacak ve çıktı alınıp ıslak imza ile imzalanacaktır.

4.2) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4,5×6 ebadında fotoğraf,

4.3) KPSS sonuç belgesi çıktısı,

4.4) Yükseköğretim kurumlarından verilmiş diploma veya bitirme belgesinin aslı, noterlikçe veya Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylı sureti.

5) YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN BELİRLENMESİ

Başvuru süresi içerisinde geçerli başvuru yapan adaylardan ilgili KPSS puan türüne göre yapılan puan sıralamasında, belirtilen kadro sayısının en fazla 6 katını oluşturacak sayı kadar puan sıralamasının üst sıralarına girmiş olanlar (hukuk Bölümü için ilk 90, teknik bölüm için ilk 30) ile sınava çağrılacak son adayın puanına eşit puan almış olan diğer adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, ilgilinin ad-soyadı, aday numarası ve KPSS puanı belirtilmek suretiyle Genel Müdürlüğün internet sitesinde (https://www.tkgm.gov.tr/) 06.11.2020 Cuma günü ilan edilecek olup ilanda yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi de belirtilecektir.

6) YAZILI SINAV TARİHİ, YERİ VE SINAV GİRİŞ FORMU

Sınav Tarihi : 21 Kasım 2020 Cumartesi günü Saat: 10.00
Sınav Yeri : Yazılı sınav ANKARA’da yapılacak olup yazılı sınava katılmaya hak kazananlara ilişkin duyuruda sınav yerinin adresi de belirtilecektir.
Sınav Giriş Formu : Sınava girmeye hak kazanan adaylar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen müracaat etmek suretiyle en geç 20 Kasım 2020 Cuma günü mesai saati sonuna kadar Sınav Giriş Formunu alırlar.

Sınava T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı ile birlikte sınav giriş belgesinin gösterilmesi suretiyle girilir. Sınav saatinde adaylar sınav için belirtilen yerde hazır bulunurlar. Sınav için belirlenen saatten sonra gelen adaylar sınava alınmazlar.

7) YAZILI SINAV KONULARI

Yazılı sınav konuları; alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur. Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularının puanlamaları 100 puan üzerinden ayrı ayrı yapılır. Alan bilgisi konuları, hukuk bölümü ve teknik bölüm için farklıdır:

a) Hukuk bölümü için alan bilgisi sınavı aşağıdaki konuları kapsar:
1) Anayasa Hukuku,
2) Medeni Hukukun Başlangıç, Kişiler, Aile, Miras ve Eşya Hukuku hükümleri,
3) Borçlar Hukukunun genel ve özel hükümleri,
4) Ticaret Hukukunun genel hükümleri ve Şirketler Hukuku hükümleri,
5) Ceza Hukukunun genel ve özel hükümleri,
6) Usul Hukukunun İdari Yargılama Usulü, Hukuk ve Ceza Usulü hükümleri,
7) İdare Hukuku,
8) Devletler Özel Hukuku,
9) İcra ve İflas Hukuku,
10) Kamu Maliyesi,
11) Genel ekonomi ve güncel ekonomik konular.

b) Teknik bölüm için alan bilgisi sınavı aşağıdaki konuları kapsar:
1) Ölçme Bilgisi,
2) Kadastro Bilgisi,
3) Jeodezi,
4) Fotogrametri,
5) Dengeleme,
6) Yüksek Matematik.
Yabancı dil bilgisi sınavı, adayın tercihine göre İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisinden yapılır. Yabancı dil bilgisi sınavı baraj olmayıp, tercih sebebidir.

8) DEĞERLENDİRME

Yazılı sınavda, asgari 70 ve üzerinde puan almış olmak koşuluyla, alan bilgisi sınav notlarına göre yapılan puan sıralamasında, o sınav döneminde o alandan alınması öngörülen Müfettiş Yardımcısı sayısının 3 katını oluşturacak sayı kadar puanlamanın üst sıralarına girmiş olan adaylar yazılı sınavı kazanmış sayılır. Yazılı sınav notu 70’ten daha düşük olan bir aday, puan sıralamasının üst kısımlarında yer alsa bile sınavı kazanamamış sayılır. Yine yazılı sınav notu 70’ten yüksek olan bir aday, puana göre yapılan sıralamada, alımı öngörülen Müfettiş Yardımcısı sayısının 3 katını oluşturacak sayı kadar puanlamanın üst sıralarına girememişse, yazılı sınavı kazanamamış sayılır.

Alan bilgisi puanları eşit olan adayların kendi aralarındaki sıralamasında, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Alan bilgisi ve yabancı dil puanlarının her ikisi de eşit olan adayların kendi aralarındaki sıralamasında ise, kurumun esas aldığı KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Yazılı sınavı kazananların listesi, ilgilinin ad-soyadı, aday numarası ve aldığı puan belirtilmek suretiyle sınav kurulunca Genel Müdürlükte ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde (https://www.tkgm.gov.tr/) ilan edilir ve bu kişiler Teftiş Kurulu Başkanlığınca sözlü sınava çağırılır. İlan ve çağrıda sözlü sınavın yeri ve zamanı belirtilir.

Yazılı sınav sonucuna ilandan itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir ve Sınav Kurulunca bu itiraz en geç yedi gün içinde sonuçlandırılarak ilgiliye tebligat yapılır.

Yazılı sınavı kazanan adaylardan; kendi el yazıları ile eğitim durumu, mesleği ve yaptığı işleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, telefonları ve adreslerini belirten kısa özgeçmişleri alınacaktır.

Yazılı sınavı kazanan adayların müfettişlik mesleğinin gerektirdiği davranış, karakter ve nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi amacıyla, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca en az iki müfettişe inceleme yaptırılacaktır.

Yazılı sınavı kazananlar

Başarı sırasına göre sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınavda yazılı sınav konularından sorulan sorularla birlikte, aday hakkında müfettişler tarafından yapılan incelemenin sonucu, adayın yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyi ve zekâ, kavrama, davranış, temsil ve düzgün konuşma yeteneği birlikte değerlendirilir. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylar sözlü sınavı kazanmış sayılır.

Yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması yarışma sınav notudur.
Sınav sonuçları, Genel Müdür tarafından onaylandıktan sonra başarı sırasına göre Genel Müdürlükte ve internet sitesinde (https://www.tkgm.gov.tr/) ilan edilerek adaylara duyurulur. Sınavı kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

Yarışma sınav sonucuna itiraz, sınav sonuçlarının ilan edildiği günden başlamak üzere yedi gün içinde yazılı olarak bizzat Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. Sınav Kurulunca itirazlar en geç yedi gün içinde değerlendirilerek, sonuç ilgiliye bildirilir.

Atama yapılacak kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre asil aday olarak, sıralamada bunlardan sonra gelen adaylar da yedek aday olarak kabul edilecektir.

9) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 20 Müfettiş Yardımcısı Alımı DİĞER HUSUSLAR

ÖNEMLİ: TEKNİK BÖLÜM ALAN BİLGİSİ YAZILI SINAVINDA ADAYLAR, PROGRAMLAMA YAPILAMAYAN BASİT TRİGONOMETRİK FONKSİYONLU HESAP MAKİNESİ KULLANABİLECEKTİR.

Sınavı kazanan adayların yaptığı beyanlarının doğruluğu atama işlemlerinden önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav için istenen belgeler ile Teftiş Kurulu Başkanlığı hakkında ayrıntılı bilgi https://www.tkgm.gov.tr/tr/daire-baskanliklari/teftis-kurulu-baskanligi adresinden, Teftiş Kurulu Başkanlığının (0312) 551 43 54 numaralı telefonundan alınabilir.

Tapu ve Kadastro 20 Müfettiş Yardımcısı Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir