İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Sağlık Bilimleri Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Üniversitemizin İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 58 (elli sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel Alımı GENEL ve ARANAN ŞARTLAR

A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile aranan şartları sağlamalıdır.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya
  da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
  dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş olmak.
 6. 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili
  engeli bulunmamak,
 7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
 8. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 9. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;
  9.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.
  9.2. 41 yaşından gün almamış olmak.
  9.3. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
  9.4. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
  9.5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz
  çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
  9.6. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.
  9.7. Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
  9.8. Erkek adaylar için 165 cm’den, Kadın adaylar için 160 cm’den kısa olmamak.
 1. Destek Personeli (Temizlik) kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;
  10.1. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
D) Başvuran adaylarda, lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacaktır
E) Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.
F) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

G) DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
G.1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
G.2. İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde eğitim öğretimin verildiği farklı birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuru yapmak isteyen adayların; http://www.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Başvuru Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar İstanbul’u tercih etmek isteyen adayların Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine, Ankara’yı tercih etmek isteyen adayların Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğüne (Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/Ankara) şahsen başvurmaları gerekmektedir.

1- Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru Talep Formu (http://www.sbu.edu.tr) adresinden alınacaktır.
 2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
 3. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi.
 4. İkametgâh Belgesi (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
 5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E- devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
 6. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
 7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)
 8. Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınmış karekodlu belge kabul edilecektir.)
 9. Koruma ve Güvenlik Personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.
 10. Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme
  kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık raporu.
 11. Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde
  alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul
  edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır).
 12. Sürücü belgesi (İstenilen Pozisyon İçin).
 13. Son 6 içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 Adet).

BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ DUYURULMASI

 1. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz (http://www.sbu.edu.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
 2. Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı, aranan şartları taşımadığı tespit edildiği veya feragat ettiği kadro için yedek adaylardan başarı puanı
  dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
 3. KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen genel ve
  aranan şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler
  ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir
  bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 5. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel Kadrolar

İLAN NO – ÖĞRENİM DURUMU – UNVANI – CİNS. – GÖREV YAPACAĞI İL – ADET – PUAN TÜRÜ – ARANILAN ŞARTLAR

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru No: 1
En Az Ortaöğretim Mezunu
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Erkek Ankara 7
KPSS
P3/P93/94

Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programından mezun olmak veya Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

165 cm’den kısa olmamak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru No: 2
Lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Erkek Ankara 1 KPSS P3

Lisans mezunu olup Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, İletişim Yöntem ve Teknikleri (En az 150 Saat) alanında, Danışma Görevlisi Alanında ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği alanı ile ilgili sertifikalarına sahip olmak.

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

165 cm’den kısa olmamak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru No: 3
En Az Ortaöğretim Mezunu
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Kadın Ankara 2
KPSS
P3/P93/94

Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programından mezun olmak veya Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak.

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

160 cm’den kısa olmamak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru No: 4
Lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Erkek İstanbul 1 KPSS P3

Lisans mezunu olup Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak. Belgelemek şartı ile İşaret Dili Eğitimi, Etkili İletişim Teknikleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon alanı ile ilgili eğitim almış olmak ve Güvenlik Amiri Alanında en az 3 (Üç) yıl çalışmış olmak.

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

165 cm’den kısa olmamak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru No: 5
En Az Ortaöğretim Mezunu
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Erkek İstanbul 20
KPSS
P3/P93/94

Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programından mezun olmak veya Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik kartına sahip olmak.

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

165 cm’den kısa olmamak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru No: 6
En Az Ortaöğretim Mezunu
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Kadın İstanbul 2
KPSS
P3/P93/94

Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programından mezun olmak veya Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı
ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak.

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

160 cm’den kısa olmamak.

Destek Personeli (Temizlik) Başvuru No:1
Ortaöğretim/ Ön Lisans
Destek Personeli (Temizlik)
Kadın Ankara 4
KPSS
P93/P94

Ortaöğretim veya ön lisans mezunu olmak.

Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

Destek Personeli (Temizlik) Başvuru No:2
Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik)
Kadın Ankara 1 KPSS P94

Ortaöğretim mezunu olup Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi sertifikasına sahip olmak ve belgelemek şartı ile Temizlik ve Temizlik Yönetimi Eğitimi almış olmak.

Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

Destek Personeli (Temizlik) Başvuru No:3
Lisans
Destek Personeli (Temizlik)
Erkek Ankara 1 KPSS P3

Lisans mezunu olup işletmelerde Hijyen Eğitimi ile MEB onaylı Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi sertifikasına sahip olmak ve “E” sınıfı ehliyete sahip olmak

Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Destek Personeli (Temizlik) Başvuru No:4
Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik)
Erkek Ankara 1 KPSS P94

Ortaöğretim mezunu Olup Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi sertifikasına sahip olmak, belgelemek şartı ile Temizlik ve Temizlik Yönetimi eğitimi almış olmak.

Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Destek Personeli (Temizlik) Başvuru No:5
Ortaöğretim/ Ön Lisans
Destek Personeli (Temizlik)
Erkek Ankara 3
KPSS
P93/94

Ortaöğretim veya ön lisans mezunu olmak.

Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Destek Personeli (Temizlik) Başvuru No:6
Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik)
Kadın İstanbul 2 KPSS P94

Ortaöğretim mezunu olup Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi sertifikasına sahip olmak.

Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

Destek Personeli (Temizlik) Başvuru No:7
Ortaöğretim/
Ön Lisans
Destek Personeli (Temizlik)
Kadın İstanbul 3
KPSS
P93/P94

Ortaöğretim veya ön lisans mezunu olmak.

Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

Destek Personeli (Temizlik) Başvuru No: 8
Ortaöğretim/ Ön Lisans
Destek Personeli (Temizlik)
Erkek İstanbul 10
KPSS
P93/P94

Ortaöğretim veya ön lisans mezunu olmak.

Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir