Haber

Pamukkale Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak

Pamukkale Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak

Pamukkale Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü’nde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

Pamukkale Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Kadrolar

Sıra
Unvanı
KPSS Puan Türü
Kadro Sayısı
Aranılan Nitelikler

1
HEMŞİRE*
KPSS (P3)
1
Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

2
HEMŞİRE*
KPSS (P94)
1
-Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.
-İlk Yardımcı Belgesine sahip olmak.
-İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Diğer Sağlık Personeli Belgesine sahip olmak.
-Yenidoğan servisinde ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışmış olmak ve bu alanlarda en az bir yıl tecrübe sahibi olmak.

3
SAĞLIK TEKNİKERİ
KPSS(P93)
1
Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım bölümünden mezun olmak.

* Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, hemşire unvanına başvuru yapamaz.

I. GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3- 657 sayılı kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4- 2018 yılı KPSS (B) grubu (Ortaöğretim mezunları için KPSS(P94), Önlisans mezunları için KPSS(P93) ve Lisans mezunları için KPSS(P3)) sınav sonuç belgelerine sahip olmak.
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Erkek adaylar için askerlik görevini fiilen yapmış olmak.

7- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

II. İSTENİLEN BELGELER

1-Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel/tr )
2-1 Adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacak)
3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı, noter veya aslı gibidir onaylı sureti)
4-2018 yılı KPSS (B) grubu (Ortaöğretim mezunları için KPSS(P94), Önlisans mezunları için KPSS(P93) ve Lisans mezunları için KPSS(P3)) sınav sonuç belgeleri
5-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
6- Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi. (E-Devlet çıktısı olabilir)
7-Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmadığını gösterir belge. (Heyet Raporu).
8- 2 nci sıradaki Hemşire kadrosuna başvuran adaylar için aranılan niteliklerde belirtilen tecrübeli olduğunu gösterir belge ( Sosyal Sigortalar Kurumundan alınan sigortalı hizmet dökümü ve çalıştığı iş yerinden alınan çalışma belgesi) ve diğer belgeler.

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular, ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılabilecektir. Süresinde yapılmayan veya postada meydana gelen gecikmelerde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

2018 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre hak kazanan adayın ismi, gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1(bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Adres: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Kınıklı Kampüsü Pamukkale/DENİZLİ
Tel. (0258) 296 22 50

Pamukkale Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir