Haber

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 Uzman Yardımcısı Alacak

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 Uzman Yardımcısı Alacak

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden:
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Milli  Güvenlik  Kurulu  Genel  Sekreterliğinde  Genel  İdare  Hizmetleri  Sınıfında  münhal bulunan 6 ncı derece kadrolarda görev yapmak üzere Giriş (Sözlü) sınavı (tek aşamalı) ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde 15 adet Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, Giriş (Sözlü) sınavına çağrılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

ÖĞRENİM GRUBUALINACAK UZMAN YARDIMCISI
SAYISI
GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVA ÇAĞRILACAK
ADAY SAYISI
KPSS PUAN TÜRLERİ
SİYASAL BİLGİLER, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİ, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ İLE HUKUK
FAKÜLTELERİ
1560P8, P16, P21, P26, P28, P31, P36 ve P43

I-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 Uzman Yardımcısı Alımı BAŞVURU ŞARTLARI

1-  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinde  yer  alan  genel  şartları taşımak,
2-  Üniversitelerin  en  az  dört yıllık  lisans eğitimi  veren  siyasal  bilgiler,  iktisadi ve  idari bilimler,  iktisat  ve  işletme  fakülteleri  ile  hukuk  fakültelerinden  ya  da  bu  fakültelere  denkliği Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilmiş  yurt  içi  veya  yurt  dışındaki  yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3-  Giriş  (Sözlü)  sınavının  yapıldığı  yılın  Ocak  ayının  birinci  günü  itibarıyla  35  yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir),

4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında  yapılan  Kamu  Personel  Seçme  Sınavlarının  (KPSS  A  Grubu)  KPSSP8,  KPSSP16, KPSSP21,  KPSSP26,  KPSSP28,  KPSSP31,  KPSSP36,  KPSSP43  puan  türlerinden  herhangi birinden  80  ve  üzeri  puan  almış  olmak 5-  Son  başvuru  tarihinden  önceki  beş  yıl  içinde  yapılmış  Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye Tespit  Sınavından  (YDS)  en  az  (D)  düzeyinde  veya  uluslararası  geçerliliği  bulunan  ve  ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak,
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

II-GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1- Giriş (Sözlü) sınavı başvuruları 11 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 29 Ocak 2021 Cuma  günü  mesai  saati  bitiminde  sona  erecektir.  Başvurular  Kurumun  internet  sitesinden (www.mgk.gov.tr) indirilerek doldurulacak başvuru formuna KPSS ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit  Sınavı  veya  uluslararası  geçerliliği  bulunan  ve  ÖSYM  Yönetim  Kurulunca  eşdeğerliği kabul  edilen  sınav  sonuç  belgesi  eklenmesi  suretiyle  Milli  Güvenlik  Kurulu  Genel  Sekreterliği Mustafa  Kemal  Mahallesi  Dumlupınar  Bulvarı  No:254  Posta  Kodu:06530  Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile yapılabilir.
2- Son başvuru tarihinde saat 18.00’dan sonra Genel Sekreterliğe intikal eden başvurular kabul edilmeyecek olup, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

III-GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN DUYURULMASI, SINAV YERİ VE TARİHİ

1-  Başvuru  formu  ve  ekinde  yer  alan  belgelerin  incelenmesi  sonucu  ilanda  belirtilen şartları   haiz   olup,   sınava   katılmaya   hak   kazanan   adayların   listesi   Giriş   (Sözlü)   sınavının yapılacağı yer ve tarih bilgileri ile birlikte sınav tarihinden en az 10 gün önce www.mgk.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği hizmet binası giriş kapılarına da asılarak ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2-   Giriş  (Sözlü)   sınavına   katılmaya   hak   kazanan   adaylar   www.mgk.gov.tr  internet sitesinde yayımlanacak olan yer, tarih ve  saatte kimlik tespitinde  kullanılmak  üzere, yanlarında fotoğraflı   ve   onaylı   bir   kimlik   belgesi   (nüfus   cüzdanı,   ehliyet   veya   pasaport)   ile   hazır bulunacaklardır.

IV-GİRİŞ  (SÖZLÜ)  SINAVINA  KATILMAYA  HAK  KAZANAN  ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Mezun olunan yükseköğretim kurumu diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili kurumunca  onaylı  örneği  (Yurt  dışındaki  okullar  ile  hukuk,  siyasal  bilgiler,  iktisat,  işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine denk sayılan yurt içindeki fakülte veya yüksekokullardan mezun olunmuş ise denklik belgesi ile birlikte),
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 3- 3 adet vesikalık fotoğraf,
4- Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş (1 sayfayı geçmeyecek şekilde),
5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (www.mgk.gov.tr internet sitesinden temin edilecek),
6- Adli Sicil Kaydı belgesi (e-Devlet sisteminden temin edilebilir),
Başvuru sırasında belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla adayların yanlarında fotokopisini getirdikleri  belgeler  Milli  Güvenlik  Kurulu  Genel  Sekreterliği  Personel  Dairesi  Başkanlığınca tasdik  edilebilecektir.  Eksik  belge  ve  bilgileri  bulunan  başvurular  ile  şartları  uymadığı  halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V-GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI KONULARI VE DEĞERLENDİRME

1-Giriş (Sözlü) sınavı, adayların;
a) Alan bilgisi ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görev alanına giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden yapılacak değerlendirmeyle gerçekleştirilecektir.
Adaylar, Sınav Kurulu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 puan,
(b)  ilâ  (e)  bentlerinde  yazılı  özelliklerin  her  biri  için  10’ar  puan  üzerinden  değerlendirilecektir. Giriş (Sözlü) sınavında başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şarttır.

2-Yedek  aday  belirlenmeyecek  olup,  Genel  Sekreterlik,  başarılı  aday  sayısı  ilan  edilen kontenjandan  az  olduğu  takdirde  sınav  duyurusunda  ilan  edilenden  daha  az  sayıda  uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.

VI-BAŞARI LİSTESİ VE GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI

1- Giriş (Sözlü) sınavından puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Adayların Giriş (Sözlü) sınav puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.
2-  Giriş  (Sözlü)  sınavı  sonuçları,  www.mgk.gov.tr  internet  sitesinde  ve  Milli  Güvenlik Kurulu   Genel   Sekreterliği   Mustafa   Kemal   Mahallesi   Dumlupınar   Bulvarı   No:254   Posta Kodu:06530   Çankaya/ANKARA   adresinde   yer   alan   hizmet   binası   giriş   kapılarında   ilan edilecektir.  Ayrıca  Giriş  (Sözlü)  sınavında  başarılı  olan  adaylara  sınav  sonucu  yazılı  olarak bildirilecek ve atanmaları için gerekli olan belgeler istenecektir. Giriş (Sözlü) sınavında başarılı olamayan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- Giriş (Sözlü) sınavını kazananların Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.

VII-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 Uzman Yardımcısı Alımı DİĞER HUSUSLAR

1- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin Giriş (Sözlü)  sınavı  geçersiz  sayılarak  atamaları  yapılmayacak;  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  iptal edilecektir.  Bu  kişiler,  hiçbir  hak  talep  edemeyecek  ve  haklarında  Türk  Ceza  Kanununun  ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
2- Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili bilgi; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Personel Dairesi Başkanlığı,  0 (312) 289 65 09-10-11-13 numaralı telefonlardan alınabilir.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 Uzman Yardımcısı Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir