Haber

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 25 Uzman Alacak

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 25 Uzman Alacak

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Uzman Alım İlanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: MADEN VE PETROL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere; aşağıda belirtilen bölümlerden ve KPSS puan türlerinden sözlü giriş sınavı sonucu toplam 25 Maden ve Petrol Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 25 Uzman Kadrolar

GRUP NO
PUAN TÜRÜ
ÖĞRENİM DALLARI
KONTENJAN SAYISI
SINAVA KATILACAK ADAY SAYISI

1
KPSS 1
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
7
28

2
KPSS 1
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
7
28

3
KPSS 1
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
2
8

4
KPSS 1
PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ
4
16

5
KPSS 28
İKTİSAT, EKONOMİ, İŞLETME, MALİYE
5
20

1) BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.
 • Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
 • En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A grubundan mezun olduğu bölümle ilgili yukarıda belirlenen puan türünden en az 80 puan almış olmak.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2) SINAVA BAŞVURU

Başvurular, 20/11/2019 tarihinde başlayıp 06/12/2019 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir.

Adayların;
a) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün “www.mapeg.gov.tr” internet adresinde yer alan başvuru formu,
b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) KPSS sonuç belgesi,
ç) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Genel Müdürlükçe bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
d) Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf (bir adedi forma yapıştırılacak),
e) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,
f) Askerlik durum beyanı (erkek adaylar için),
ile birlikte şahsen veya posta yoluyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ

Sınav Tarihi: 20 Ocak 2020 Pazartesi – 31 Ocak 2020 Cuma tarihleri arasında
Sınav Yeri: Mevlana Bulvarı No: 76 Beştepe Yenimahalle / ANKARA
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi “www.mapeg.gov.tr” internet adresinde yayımlanacaktır.

4) GİRİŞ SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

 • Sözlü sınavda adayların;
 • a- Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri ile Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin; 3213 sayılı Maden Kanunu, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bunlarla ilgili diğer ikincil mevzuat,
 • b- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • c- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • ç-Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • d- Genel yetenek ve genel kültürü,
 • e- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

5) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

 • Sınav kurulu, nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar.
 • Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.
 • Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.
 • Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip sınav tarihine kadar (en geç bir yıl) geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
 • Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
 • Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Genel Müdürlüğün merkez hizmet binasının ilan tahtası ve “www.mapeg.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır.

6) DİĞER HUSUSLAR

 • Asil listede yer alanlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların, atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
 • Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.
 • Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Genel Müdürlüğü yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
 • Adayların, özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı/kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

7) İTİRAZ

Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun Genel Müdürlüğün “www.mapeg.gov.tr” internet adresinde duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yapacaklardır.

T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

8) BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Genel Müdürlük web sayfasından (www.mapeg.gov.tr) veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığından (Mevlana Bulvarı No:76 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA) temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: (0312) 203 1030/1204

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir