Haber

Konya Teknik Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alacak

Konya Teknik Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alacak

Konya Teknik Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

Konya Teknik Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Kadrolar

İLAN KODU
UNVANI
ADET
CİNSİYET
ÖĞRENİM
PUAN TÜRÜ
ARANAN NİTELİKLER

S-1
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
7
Erkek
Lise ve Dengi
KPSSP94
Üniversitemiz güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere; 1- Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 2- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak, 3- Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 4- En az 2 yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek, 5- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 6- Askerliğini yapmış olmak, 7- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

S-2
Destek Personeli
2
Kadın
Lise ve Dengi
KPSSP94
Üniversitemiz temizlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere; 1- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, 2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

S-3
Destek Personeli 4
Erkek
Lise ve Dengi
KPSSP94
Üniversitemiz temizlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere; 1- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, 2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, 3- Askerliğini yapmış olmak, 4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

S-4
Destek Personeli 1
Erkek
Lise ve Dengi
KPSSP94
Üniversitemiz temizlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere; 1- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, 2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, 3- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve en az 1 yıl şoför olarak çalıştığını belgelendirmek, * 4- Askerliğini yapmış olmak, 5- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. * Temizlik hizmetinin yanı sıra gerekli durumlarda atık toplama merkezine araçla taşıma yapacaktır.

S-5

Destek Personeli 2

Lise ve Dengi
KPSSP94
Üniversitemiz temizlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere; 1- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, 2- Ortaöğretim Kurumlarının (Nitelik Kodu:2009) Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak veya MEB onaylı Bahçıvanlık Sertifikasına sahip olmak, 3- Bahçıvanlık alanıyla ilgili en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,* 4- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, 5- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. * Temizlik hizmetinin yanı sıra gerekli durumlarda çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama ve çim biçme işlerini yapacaktır.

S-6

Destek Personeli 1

Lise ve Dengi
KPSSP94
Üniversitemiz temizlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere; 1- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, 2- Ortaöğretim Kurumlarının (Nitelik Kodu:2071) Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak,* 3- Mezuniyet alanıyla ilgili en az 2 yıl deneyim sahibi olmak, 4- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, 5- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. * Temizlik hizmetinin yanı sıra gerekli durumlarda mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapacaktır.

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. Konya Teknik Üniversitesinin Konya ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan personel Konya merkezde ikamet edecektir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin hizmetleri sağlamak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

-Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
-Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,

-Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
-Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (Askerliğini yapmış olunması gerekmektedir).
6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
9- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
10- Adayların 2020 KPSS(B) grubu puan türlerinden KPSSP94 puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
12- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
13- Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr ‘den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgeleri, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan, postada meydana gelen gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru formu.
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.
4- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi.
5- Nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.
6- Barkodlu SGK Hizmet Dökümü.
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
8- 1 adet vesikalık fotoğraf.
9- S-1 kadrosu için Güvenlik Görevlisi kimlik kartı fotokopisi.
10- S-4 kadrosu için Ehliyet fotokopisi.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.ktun.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İLETİŞİM :
Adres : Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı
Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:235/1 Selçuklu/KONYA
Telefonlar : (0332) 205 1184, (0332) 205 1185, (0332) 205 1186, (0332) 350 8585

Konya Teknik Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir