İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alacak

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alacak

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası uyarınca Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi)’nde istihdam edilmek üzere Ortaöğretim Mezunları ile Lisans mezunları için 2018 yılı, Ön Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS(B) grubu puanı esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Kadrolar

POZİSYON SIRA NO
ÜNVANI
KADRO SAYISI
ARANILAN NİTELİKLER

1
Hemşire
2
Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.

2
Hemşire
8
Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden mezun olmak

3
Diğer Sağlık Personeli Odyometrist
1
Yükseköğretim Kurumlarının ilgili Ön Lisans bölümlerinden mezun olup, Sağlık Bilgi Yönetimi Sistemi alanında Sertifikaya sahip olmak, en az 1 yıllık klinik tecrübeye sahip olmak ve bu durumu belgelendirmek.(Sertifika tarihleri başvuru tarihinden sonra olamaz)

4
Diğer Sağlık Personeli Perfüzyonist
1
Yükseköğretim Kurumlarının, Ön Lisans veya Lisans bölümlerinden mezun olup, Perfüzyonist Sertifikasına sahip olmak

5
Sağlık Teknikeri (Radyoloji)
2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans Mezunu olmak

6
Ebe
2
Ebelik Bölümü Lisans mezunu olup, en az 1 yıllık klinik tecrübeye sahip olmak ve bu durumu belgelendirmek.

7
Sağlık Teknisyeni (Anestezi)
1
Sağlık Meslek Lisesi Anestezi Bölümünden mezun olmak. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon sertifikasına sahip olmak ve bu durumu belgelendirmek, İlk Yardımcı Belgesine sahip olmak.

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I. GENEL ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (E-Devletten alınan belge geçerlidir.)
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda, atanmaya engel bir durum bulunmamak.

II. ÖZEL ŞARTLAR

a) Ortaöğretim Mezunlara ile Lisans mezunları için 2018 yılı, Ön Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır.
b) Adaylardan KPSS’den 60 (Altmış) ve üzeri puan alanların başvurusu kabul edilecektir.
c) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet Sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,
d) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
e) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
g) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmaları gerekir.

IlI. BAŞVURU VE İSTENİLEN BELGELER

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle;
1- Başvuru Formu (Başvuru Formu için tıklayınız)
2- KPSS (B) grubu sonuç belgesi,(İnternet çıktısı)
3- Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
4- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen diploma, çalışma belgesi ve eğitim sertifikaları fotokopisi,
5- Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınan belge geçerlidir)
6- 1 adet (3,5×4,5 ebadında) fotoğraf ile birlikte,

Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Yapılmış ise iptal edilir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru yeri ve zamanı ile ilgili bilgiler başvuru bitim tarihinden itibaren beş işgünü içerisinde www.kafkas.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
2. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kontenjan sayısı kadar yedek ilan edilecek, kontenjan sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. Ancak Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimini müteakip atama Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlandığı taktirde yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir.

BİLGİ İÇİN
Kafkas Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Telf. 0474 225 11 50 / 1042-1049

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir