Haber

İletişim Başkanlığı 6 Sözleşmeli Mütercim Tercüman Alacak

İletişim Başkanlığı 6 Sözleşmeli Mütercim Tercüman Alacak

İletişim Başkanlığı 6 Sözleşmeli Mütercim Tercüman Alım İlanı

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL (MÜTERCİM-TERCÜMAN)
ALIM İLANI

I- İletişim Başkanlığı 6 Sözleşmeli Mütercim Tercüman Alımı GENEL AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre; İngilizce dilinden altı (6) adet Mütercim-Tercüman alınacaktır. Yazılı sınav, 14/11/2020 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

II- BAŞVURU ŞARTLARI

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
(b) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak.
(c) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla; yabancı üniversitelerin en az dört (4) yıllık lisans programlarından mezun olmak.
(ç) ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2019 veya 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılarak; KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

(d) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak İngilizce dili için en az (A) düzeyinde dil bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak (Yabancı dil belgesinin 2016-2020 yıllarında alınmış olması gerekmektedir.).
(e) Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda ÖSYM Başkanlığının 18/09/2017 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve 25/02/2016 tarihli Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır.
(f) İkinci bir yabancı dil bilmek, dil veya çeviri alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak; sözlü çeviri yapabilmek veya daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde tercüme hizmetlerinde çalışma deneyimine sahip olmak tercih sebebi sayılacaktır.

III- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

(1) Adaylar başvurularını, 23/10/2020 tarihinden itibaren 06/11/2020 tarihi saat 23.59’ a kadar; https://basvuru.iletisim.gov.tr internet sitesi üzerinden dolduracakları iş talep formu ile yapacaklardır.
(2) Adaylar, İş Talep Formuyla birlikte aşağıda belirtilen belgeleri veya bunların onaylı suretlerini ya da e-devlet üzerinden barkodlu olarak alınmış belgeleri https://basvuru.iletisim.gov.tr internet adresindeki sisteme yüklemek suretiyle tamamlayacaklardır. Başvuru evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile eksik belgelerden başvuru sahibi sorumlu olup; süresi içerisinde ulaşmayan veya tamamlanmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

-Diploma veya mezuniyet belgesi (varsa yüksek lisans belgesi) (e-devlet üzerinden barkodlu alınmış belgeler kabul edilmektedir.)
-KPSS Sonuç Belgesi (Alınan sonuç belgesinde, sonuç belgesi kontrol kodu bulunmalıdır.)
-YDS Sonuç Belgesi / Yabancı Dil Belgesi (Alınan sonuç belgesinde, sonuç belgesi kontrol kodu bulunmalıdır.)
-Erkek adaylar için son 6 ay içerisinde alınmış askerlik durumunu gösteren belge (e-devlet üzerinden barkodlu alınmış belgeler kabul edilmektedir.)
-1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna eklenecektir.)
-Nüfus cüzdanı fotokopisi veya e-devlet üzerinden barkodlu alınmış nüfus kayıt örneği (Kişi nüfus kayıt tipi)
-Yabancı uyruklular için pasaport fotokopisi

(3) Başvuru sahiplerinin yapılacak kontrollerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği ya da beyanda bulunduğunun tespit edilmesi halinde; başvurusu iptal edilmiş sayılır ve başvuru sahibi sınavlarda başarılı olsa dahi bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Bu şekilde yapılan başvurularda ilgili şahıs hakkında yasal işlem başlatma hakkını İletişim Başkanlığı saklı tutar.

IV- SINAV ŞEKLİ

-Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben, aldıkları KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak belirlenen pozisyon sayısının “on (10)” katı kadar aday “yazılı yarışma” sınavına davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da “yazılı yarışma” sınavına alınacaktır.

(a) Yazılı Sınav üç oturumdan oluşmaktadır:
İngilizceden Türkçeye Yazılı Çeviri Sınavı: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın, enformasyon, kamu diplomasisi ve Başkanlığın uygun gördüğü alanlarda İngilizceden Türkçeye metin çevirisi yaptırılacaktır.
Türkçeden İngilizceye Yazılı Çeviri Sınavı: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın, enformasyon, kamu diplomasisi ve Başkanlığın uygun gördüğü alanlarda Türkçeden İngilizceye metin çevirisi yaptırılacaktır.
Yabancı Dil Sözlü Sınavı: Adaylar yabancı dili konuşabilme, anlama ve kavrama yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla İngilizce sözlü sınavına alınacaktır. Adaylardan sözlü olarak bir metni Türkçeye, bir diğer metni İngilizceye çevirmesi istenecektir.

-Başkanlığımız tarafından yapılacak olan ve üç oturumdan oluşan yazılı sınavın her bir oturumundan en az yetmiş (70) puan alarak başarılı olan adaylardan; puan sırası esas alınmak suretiyle ilana çıkılan pozisyon adedinin üç (3) katına kadar aday sözlü (mülakat) sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

(b) Sözlü (Mülakat) Sınavı: Genel kültür ve genel yeteneği, bir konuyu kavrayıp özetlemeyi, muhakeme gücünü, özgüveni, liyakati, temsil kabiliyetini, kendini ifade etme yeteneğini, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını ölçer nitelikte olacaktır.
-Sözlü sınavdan yetmiş (70) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

V- DİĞER HÜKÜMLER

(a) Yazılı ve sözlü (mülakat) sınav sonuçları ile bu sınava ilişkin tüm bildirimler www.iletisim.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
(b) Sözlü (mülakat) sınav sonucunda başarılı olanlardan, Başkanlıkça gerekli görülen sayıda yedek belirlenecektir.
(c) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VI- ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA

(1) Sözlü (mülakat) sınavdan sonra başarılı bulunduğu ilan edilen adayların ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde istenecek olan belgelerin aslını tamamlamak suretiyle Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin tesliminin ardından atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesini müteakip on beş (15) gün içinde aday görevine başlamak zorundadır.
(2) Yabancı uyruklular için 27/02/2003 tarihli ve 4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” gereğince izin alındıktan sonra göreve başlatılacaktır.
(3) Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen sürede geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

(4) Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içerisinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içerisinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar için sınav sonuçları, kazanılmış hak sayılmaz.
(5) Başvuru belgelerinde eksik ya da gerçeğe aykırı beyanı olduğu tespit edilen adayın ataması yapılmaz, yapılmış olsa da iptal edilir.
(6) Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden vazgeçenlerin atamaları iptal edilenler ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

VII- İletişim Başkanlığı 6 Sözleşmeli Mütercim Tercüman BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile Başkanlığın internet/web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.
Telefon Numarası: (0 312) 583 58 88/89/32/12
İnternet/web Sayfası: www.iletisim.gov.tr
Sınavla İlgili Sorular İçin Mail Adresi: [email protected]
Adres: İletişim Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:119 Balgat/Ankara

İletişim Başkanlığı 6 Sözleşmeli Mütercim Tercüman Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir