İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 Avukat Alacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 Avukat Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 Avukat Alacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 Avukat Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI DUYURUSU

Not: İlan İptal edilmiştir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan ve aşağıdaki tabloda görev yeri, adedi ve kadro derecesi yazılı toplam (17) adet avukat kadrosuna 11 Ekim 2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca giriş (sözlü) sınavı ile avukat alınacaktır.

Merkez ve Taşra Teşkilatlarını www.ilan.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

A) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 Avukat Alımı İçin SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
2) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak kaydıyla, yapılacak sıralamada en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere ayrı ayrı merkez ve il bazında ilan edilen boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılırlar),
4) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

B) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 Avukat Alımı BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Giriş Sınavı başvuru tarihleri: 21-30 Aralık 2020
Başvurular, Genel Müdürlüğümüz www.goc.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte elden veya posta yoluyla Genel Müdürlüğün Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresine yapılacaktır. Başvuruda istenilen belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.goc.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar, başvuru sırasında sadece merkez veya bir ili tercih edebilecektir. Birden fazla tercih yapan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
Sınava usulüne uygun başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; ayrı ayrı merkez ve il bazında kadro sayısının 5 (beş) katından fazla başvuru olması halinde, tercih ettikleri merkez teşkilatı veya il dikkate alınarak (KPSSP3) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

C) SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlüğümüz www.goc.gov.tr internet adresinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği; eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği, (e-Devlet barkodlu mezun belgesi oluşturularak alınabilir.) 
b) Üç adet vesikalık fotoğraf,
c) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
ç) Özgeçmiş,
d) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği,
Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.

Ç) SÖZLÜ SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav, 01-05 Şubat 2021 tarihlerinde, Genel Müdürlüğümüzün Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında yapılacaktır.

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulundurması zorunludur. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sözlü sınavda, başarı sıralaması, en yüksek not alan adaydan başlanarak merkez ve her il için ayrı ayrı nihai başarı sıralaması yapılacaktır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından
a) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku, Uluslararası Hukuk, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

D) SINAV SONUÇLARININ İLANI, İTİRAZ VE DİĞER HUSUSLAR

Sınav sonuçları, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda merkez ve iller itibariyle belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Genel Müdürlük internet adresinden ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Adaylar, duyuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

(1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya sahte belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 E) ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER VE ATANMA

Avukat kadrolarına atanmak üzere yapılan giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
b) Dört adet vesikalık fotoğraf.
c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı.
d) Mal bildirimi.
e) Kamu etik sözleşmesi.

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, merkez ve iller itibariyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre avukat olarak atanır. Asıl listeden hukuk müşavirliği veya avukatlığı kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek aday listesinden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğün www.goc.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4
Yenimahalle /ANKARA
Tlf: 0 312 422 08 27-29

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 Avukat Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir