Haber

Dokuz Eylül Üniversitesi 148 Sağlık Personeli Alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 148 Sağlık Personeli Alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 148 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)’nde, giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (120 Hemşire, 1 Fizyoterapist, 12 Sağlık Teknikeri ve 15 Röntgen Teknisyeni ) karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi 148 Sözleşmeli Sağlık Personeli Kadrolar

BÜTÇESAYI – UNVANARANAN NİTELİKLERBRÜT ÜCRETİLAN NO
Özel BütçeKADRO SAYISI: 120
UNVAN: HEMŞİRE
– Lisans Hemşirelik bölümü mezunu olmak
– 2020 KPSSP3 sınavı puanı
olmak
– Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4414,01 TL.
– Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4470,05 TL.
– Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4559,94 TL.
2020/H01
Özel BütçeKADRO SAYISI: 1
UNVAN: FİZYOTERAPİST
– Lisans Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu olmak
– 2020 KPSSP3 sınavı puanı
olmak
– Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4414,01 TL.
– Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4470,05 TL.
– Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4559,94 TL.
2020/F01
Özel BütçeKADRO SAYISI: 4
UNVAN: SAĞLIK TEKNİKERİ
– Önlisans İlk ve Acil Yardım bölümü
mezunu olmak
– 2020 KPSSP93 sınavı puanı olmak
– Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4209,91 TL.
– Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4245,86 TL.
– Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4329,41 TL.
2020/S01
Özel Bütçe
KADRO SAYISI: 4
UNVAN: SAĞLIK TEKNİKERİ
– Önlisans Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü mezunu olmak
– 2020 KPSSP93 sınavı puanı
olmak
– Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4209,91 TL.
– Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4245,86 TL.
– Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4329,41 TL.
2020/S02
Özel Bütçe
KADRO SAYISI: 3
UNVAN: SAĞLIK TEKNİKERİ
– Önlisans Anestezi bölümü mezunu olmak
– 2020 KPSSP93 sınavı puanı
olmak
– Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4209,91 TL.
– Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4245,86 TL.
– Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4329,41 TL.
2020/S03
Özel Bütçe
KADRO SAYISI: 1
UNVAN: SAĞLIK TEKNİKERİ
– Önlisans Radyoterapi bölümü mezunu olmak
– 2020 KPSSP93 sınavı puanı
olmak
– Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4209,91 TL.
– Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4245,86 TL.
– Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4329,41 TL.
2020/S04
Özel BütçeKADRO SAYISI: 12
UNVAN: RÖNTGEN TEKNİSYENİ
– Önlisans Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü mezunu olmak
– 2020 KPSSP93 sınavı puanı
olmak
– Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4209,91 TL.
– Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4245,86 TL.
– Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4329,41 TL.
2020/R01
Özel Bütçe
KADRO SAYISI: 3
UNVAN: RÖNTGEN TEKNİSYENİ
– Önlisans Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü mezunu olmak (Ameliyathane birimlerinde skopi çekimlerinde çalıştırılmak üzere)
– 2020 KPSSP93 sınavı puanı
olmak
– Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4209,91 TL.
– Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4245,86 TL.
– Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4329,41 TL.
2020/R02

I- Dokuz Eylül Üniversitesi 148 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II- ÖZEL ŞARTLAR

1- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, puanı esas alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
2- Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan “Aranan Nitelikler” in tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler”
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

III- İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Formu (Adaylar http://www.deu.edu.tr internet adresinde yer alan Duyurular linkinden temin edeceklerdir)
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin ön ve arka yüzlü fotokopisi (1 adet)
3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (1 adet)
4- Fotoğraf (1 adet)
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
6- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Terhis, tecil, muaf vb.)

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1- Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Hastanemiz İnsan Kaynakları Birimine şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
2- İlan kodu boş bırakılmayacak olup, adaylar sadece tek bir unvan kodu için başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan koduna yapılan başvurular olduğu takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
3- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra şahsen başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

1- Adaylardan istenilen belgeler Değerlendirme Komisyonu tarafınca incelenir.
2- Tüm başvurular ilgili alanların 2020 yılı KPSS puanları baz alınarak değerlendirilir.
3- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 10 (on) işgünü içerisinde http://www.deu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır.

4- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, işe başlamak için gerekli belgeleri duyurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Süresi içinde belgelerini teslim etmeyen asil ve yedek adaylar atanma hakkını kaybeder.
5- İlanda yer alan her kadro unvanının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
6- Atamalar; Bu ilan ile yapılan tüm başvurular içerisinde KPSS puan sıralamasına göre ve 5 (beş) işgünü içerisinde evrak teslim eden Asil adaylardan başlar, evrak teslim eden son Yedek adaya kadar devam etmek suretiyle kadro sayısı tamamlanana kadar gerçekleşir.

7- Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
8- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adres: D.E.Ü. Hastanesi Başhekimlik Binası Zemin Kat İnciraltı / İZMİR
Detaylı Bilgi İçin: (0232) 412 23 20

Dokuz Eylül Üniversitesi 148 Sağlık Personeli Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir