İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » BDDK 153 Meslek Personeli Alacak

BDDK 153 Meslek Personeli Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

BDDK 153 Meslek Personeli Alacak

BDDK 153 Meslek Personeli Alım İlanı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma
hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık
Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı)
ile
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları, Kurul İşleri ve Kararlar, Eğitim, Mali
İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı
unvanlarında meslek personeli alınacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, Bankacılık Uzman
Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ve BDDK Uzman Yardımcısı kadroları için 4 Aralık 2021 Cumartesi günü, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı kadrosu için ise 4-5 Aralık 2021 Cumartesi-Pazar günlerinde olmak üzere sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatlerine ilişkin bilgiler Kurumun resmi internet
sitesinden (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların sınav sürecine ilişkin bilgileri e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
üzerinden takip etmesi gerekmektedir.

I. BDDK 153 Meslek Personeli BAŞVURU ŞARTLARI

A) BDDK 153 Meslek Personeli Alımı Genel Şartlar

1) Türk vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen;

a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân etmiş
olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,
b) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanun’un
yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan bankalarda nitelikli
paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,
c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal
kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık
hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul
etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat
ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü
elinde bulundurmaması,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve
diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer
kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması, şartlarını taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesinde yer alan “Bu Kanun’un 8’inci maddesinin
birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, bankalarda genel müdür,
genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin
imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer
mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit
edilen ve haklarında kanunî kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile
geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir
bankada çalıştırılamazlar” hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.
8) Arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu
bulunmamak.

B) BDDK 153 Meslek Personeli Alımı Özel Şartlar

1) Ek-1’deki tabloda belirtilen öğrenim şartlarını taşımak.
2) Ek-2’deki tabloda yer alan; söz konusu yıllarda yapılmış olan KPSS Lisans sınavına girmiş olmak ve
başvurulacak alanlar için belirtilen puan türleri ve taban puanı şartlarını taşımak.
3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
4) Bankacılık Uzman Yardımcısı (Hukuk Alanı) için 15 Kasım 2021 tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına
sahip olmak. (Bu şartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, sözlü sınava katılmaya hak
kazanan adaylar tarafından en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma teslim edilecektir.)

II. BDDK 153 Meslek Personeli Alımı İçin SINAV BAŞVURUSU VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Adaylar başvurularını 5-15 Kasım 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer
Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale
gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

Yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar; başvuracakları alan için belirlenmiş olan KPSS
puan türü ve/veya türlerinin herhangi birinden aldıkları en yüksek puan esas alınmak suretiyle, başvuran
adaylar içerisinde en yüksek puanı alan adaydan başlanarak bir sıralamaya tabi tutulur. Yapılan
sıralamada, Ek-2’deki tabloda belirtilen sayıda aday (alınması planlanan kadro sayısının 20 katı) arasına
girmiş olanlar yazılı sınava kabul edilirler. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır. Adaylar yalnızca bir alana başvuru yapabilecektir.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi,
Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer
Kapısı Platformu üzerinden de ulaşabilecektir.

III. SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Yazılı Sınav Konuları ve Değerlendirilmesi

Yazılı sınav konularının dağılımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilmiştir.
Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı
sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak alınması planlanan kadro sayısının 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

B) Sözlü Sınav Konuları ve Değerlendirilmesi

Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilir.
Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

C) Giriş Sınavının Değerlendirilmesi

Giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
(www.bddk.org.tr)
Büyükdere Caddesi, No:106 Şerbetçi İş Merkezi, Esentepe, Şişli/İSTANBUL
Tel: 0 (212) 214 52 09 – 58 76

Not: Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet adresinden veya
gerek görülmesi halinde ilgililere iletişim adresleri üzerinden duyurulacaktır.

EK-1

UNVAN – MEZUN OLUNMASI GEREKEN BÖLÜM VEYA BÖLÜMLER – YAZILI SINAV KONULARI

1) BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCISI
Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim
veren;

Hukuk,

Siyasal bilgiler,

İktisadi ve idari bilimler,

İktisat,

İşletme fakültelerine
bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans,
istatistik, endüstri mühendisliği bölümleri veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış
yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya
yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda
lisansüstü eğitim yapmış olmak.

a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistik-
Ekonometri, Para- Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,
b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim,
c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku),
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza
Hukuku (Genel Esaslar),
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,
d) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden olmak
üzere: Bir metnin Türkçeye çevrilmesi ve/veya Türkçe bir metnin söz konusu dillerden birine çevrilmesi
ve/veya okuduğunu anlama.

2) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI (BANKACILIK ALANI)
Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim
veren;

Hukuk,

Siyasal bilgiler,

İktisadi ve idari bilimler,

İktisat,

İşletme fakültelerine
bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans,
istatistik, endüstri mühendisliği bölümleri veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış
yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya
yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda
lisansüstü eğitim yapmış olmak.

a) iktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası iktisat, İstatistik-
Ekonometri, Para- Banka ve Finansal Piyasalar, işletme iktisadı,
b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, işletme Finansmanı, Finansal Yönetim,
c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku),
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve iflas Hukuku, Ceza
Hukuku (Genel Esaslar),
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,
d) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir
metnin Türkçeye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin yabancı dillerden birine çevrilmesi.

3) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI (HUKUK ALANI)
Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim
veren;

Hukuk bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt
dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,
b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,
c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),
ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.
d) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir
metnin Türkçeye çevrilmesi.

4) BDDK UZMAN YARDIMCISI (İLETİŞİM ALANI)
Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim
veren;

İletişim fakültelerine bağlı bölümler veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış
yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya
yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda
lisansüstü eğitim yapmış olmak.

a) İletişimin Temel Kavramları, İletişim Tarihi, İletişim Kuramları, Uluslararası İletişim, İletişim Hukuku, Türk
Basın Tarihi, İletişim Sosyolojisi, Kişilerarası İletişim, Haber Toplama ve Yazma Teknikleri
b) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir
metnin Türkçeye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.

5) BDDK UZMAN YARDIMCISI
Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim
veren;

Hukuk,

Siyasal bilgiler,

İktisadi ve idari bilimler,

İktisat,

İşletme fakültelerine
bağlı bölümler ile istatistik ve endüstri mühendisliği
bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki
fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen
alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

a) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), Maliye Politikası,
Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,
b) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
c) İşletme: İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Planlama ve Yönetim
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama,
d) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir
metnin Türkçeye çevrilmesi.

6) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI (BİLİŞİM-1 ALANI)
Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim
veren;

Bilgisayar Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği,
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakültelerin
veya yüksekokulların bölümlerinden mezun veya
belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar
ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
ç) Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar
ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,
d) Elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve
sistemler,
e) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi.

7) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI (BİLİŞİM-2 ALANI)
Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim
veren;

Elektrik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

Mekatronik Mühendisliği,
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakültelerin
veya yüksekokulların bölümlerinden mezun veya
belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar
ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
ç) Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar
ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,
d) Elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve
sistemler,
e) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi.

8) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI (BİLİŞİM-3 ALANI)
Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim
veren;

Endüstri Mühendisliği,
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakültelerin
veya yüksekokulların bölümlerinden mezun veya
belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar
ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,
ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,
d) Olasılık, İstatistik,
e) Bankacılıkta Risk Yönetimi,
f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler, türev, integral,
lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,
g) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
ğ) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi.

9) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI (BİLİŞİM-4 ALANI)
Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim
veren;

Matematik Mühendisliği,

Fizik

Matematik,

İstatistik,

İstatistik ve Bilgisayar,
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakültelerin
veya yüksekokulların bölümlerinden mezun veya
belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar
ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,
ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,
d) Olasılık, İstatistik,
e) Bankacılıkta Risk Yönetimi,
f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler, türev, integral,
lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,
g) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
ğ) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi.

EK-2

UNVAN – KPSS YILLARI – KPSS PUAN TÜRLERİ – KPSS TABAN PUANI – YAZILI SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI – ALINMASI PLANLANAN KADRO SAYISI

1) BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCISI 2020, 2021
P1 P22
P2 P23
P17 P28
P18 P47
P48
85 1000 50

2) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI (BANKACILIK ALANI) 2020, 2021
P11 P27
P17 P28
P18 P33
P22 P38
P23 P47
P48
75 1000 50

3) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI (HUKUK ALANI) 2020, 2021
P4
P5
75 180 9

4) BDDK UZMAN YARDIMCISI (İLETİŞİM ALANI) 2020, 2021

P3 75 20 1

5) BDDK UZMAN YARDIMCISI 2020, 2021
P20
P25
P30
P40
P42
P45
75 200 10

6) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI (BİLİŞİM-1 ALANI) 2020, 2021
P1
P2
75 240 12

7) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI (BİLİŞİM-2 ALANI) 2020, 2021
P1
P2
75 120 6

8) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI (BİLİŞİM-3 ALANI) 2020, 2021
P1
P2
75 100 5

9) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI (BİLİŞİM-4 ALANI) 2020, 2021
P1
P2
75 200 10

BDDK 153 Meslek Personeli Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir