Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 17 Personel Alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 17 Personel Alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından; 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alımı Kadrolar

Unvanı Adet Nitelik Kodu Aranan Nitelikler Gider Bütçesi Görev Yeri Sınav Şartı

Hemşire 11 4605 Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmak. Özel Bütçe Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek Madde 2/b

Eczacı 1 4591 Eczacılık lisans programından mezun olmak. Özel Bütçe Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Sınav Şartı Aranmaz

Fizyoterapist 1 4587 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak. Yüksek Lisans mezunu olmak. Özel Bütçe Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek Madde 2/b

Sağlık Teknikeri 1 3008 Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak Özel Bütçe Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek Madde 2/b

Sağlık Teknikeri 2 3007 Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. Özel Bütçe Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek Madde 2/b

Sağlık Teknikeri 1 3051 Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak. Özel Bütçe Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek Madde 2/b

*Nitelik Kodları Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan Nitelik Kod Kılavuzundan alınmıştır.

Genel Şartlar

 • a) Türk vatandaşı olmak,
 • b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • c) Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç),
 • d) Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS Lisans, KPSS Ortaöğretim ve KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak,
 • e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartlarını taşıması,
 • f) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

* Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılmaktadır.

** Sınav şartı aranmayan kadrolara birden fazla başvuru olduğu takdirde asil aday yapılacak sözlü ve/veya yazılı sınav sonucuna göre belirlenecektir.

İsteklilerin; Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) İş Talep formu ve istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının [email protected] e-posta adresine “Alındı onaylı” olarak göndermeleri gerekmektedir. Başvuru evrakları Üniversitemize ulaşan adaylara e-posta yoluyla bilgi verilecek olup, Üniversitemizce tarafına bilgi verilmeyen adayların başvurusunu yenilemesi gerekmektedir. E-postası Üniversitemize ulaşmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsen veya posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İstenilen Belgeler

*İş Talep Formu, (Üniversitemiz www.beun.edu.tr adresinden temin edilecek olup, isteklilerin e-posta göndermeden önce eksiksiz bir biçimde doldurması gerekmektedir.)

 • * Özgeçmiş,
 • * Mezuniyet belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • * Kimlik Fotokopisi,
 • * Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • * Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • * Geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,
 • * Özel Şart Belgesi (Varsa)

İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde başvuru sahiplerine e-posta yoluyla bildirilecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlan edilen kadrolara başvuru yetersiz olduğu takdirde eş değer kadrolara diğer adaylar arasından üst öğrenimi bitirmiş olanlar öncelikli olmak kaydıyla sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

İşe alınmaya hak kazandığı e-posta adresi aracılığıyla tebliğ edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 15 gün içerisinde yukarıda sayılan başvuru evraklarının asılları veya onaylı fotokopileri ve aşağıda yazılı belgelerle görev yapacakları birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme yapılır.

Sözleşme için gerekli belgeler

*6 Adet Fotoğraf,

*657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek … akıl hastalığı … bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Detaylı Bilgi İçin:
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 İncivez / Zonguldak
Tel: (0 372) 291 12 07 – 291 11 64, Fax : (0 372) 257 30 32

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 17 Personel Alacak.

Yorum yapın