İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Yüksek Seçim Kurulu 15 Uzman Yardımcısı Alacak

Yüksek Seçim Kurulu 15 Uzman Yardımcısı Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Yüksek Seçim Kurulu 15 Uzman Yardımcısı Alacak

Yüksek Seçim Kurulu 15 Seçim Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: SEÇİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Yüksek  Seçim  Kurulu  Başkanlığında  istihdam  edilmek  üzere  15  adet Seçim  Uzman Yardımcısının alımı amacıyla giriş (sözlü) sınavı yapılacaktır.

I. Yüksek Seçim Kurulu 15 Seçim Uzman Yardımcısı Alımı BAŞVURU ŞARTLARI

Seçim Uzman Yardımcılığı giriş (sözlü) sınavına başvuracak adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisinden mezun olması,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu  Personel  Seçme  Sınavı  KPSS  P4  veya  KPSS  P5  türlerinden  en  az  yetmiş  puan  almış olması,

ç) Giriş (sözlü) sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2020) itibarıyla 35  (otuz beş)  yaşını  doldurmamış  olması  (01/01/1985  tarihinde  veya  bu  tarihten  sonra doğmuş olmak) veya 7062  sayılı  Yüksek  Seçim  Kurulunun  Teşkilat  ve  Görevleri  Hakkında  Kanunun  Geçici 1. maddesinin 9. fıkrası gereğince Kurulun Merkez ve Taşra kadrolarında görev yapan personelin, diğer şartları taşımaları kaydıyla sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2020) itibarıyla 45(kırk beş) yaşını doldurmamış (01/01/1975 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak) olması,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmaması,
Yapılacak   incelemede,   katılma   şartlarını   taşımadığı   ve   süresi   içerisinde   başvuru yapmadığı tespit edilenler giriş (sözlü) sınavına alınmazlar.

II. BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

Başvuru  Tarihi:  Başvurular  16/12/2020  tarihinde  saat  09.00’da  başlayıp,  23/12/2020 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.
Başvuru Şekli: Başvurular,    Yüksek    Seçim    Kurulu    resmi    internet    sitesinde (https://www.ysk.gov.tr)  yer  alan  “Başvuru  Formu”  eksiksiz  ve  doğru  bir  şekilde  doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

İlanda   belirtilen   şartlara   uygun   olmayan   başvurular   ile   posta   veya   diğer   iletişim kanallarıyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Giriş  (sözlü)  sınavına,  atama  yapılacak  kadro  sayısının  dört  katı  aday  çağırılacaktır. Aranan  nitelikleri  taşıyan  adaylardan  KPSS  P4  veya  KPSS  P5  puan  türünden  en  yüksek  puanı alan  adaydan  başlamak  üzere  sıralama  yapılacaktır.  Son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü giriş sınavına çağırılacaktır.

Giriş (sözlü) sınava hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri Kurulun internet sitesinde ilan  edilmek  suretiyle  duyurulacaktır.  Sınava  katılamayacak  başvuru  sahiplerine  herhangi  bir bildirimde bulunulmayacaktır.

III. GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI

Giriş (sözlü) sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.
a) Anayasa Hukuku,
b) Seçim Mevzuatı (7062 sayılı Kanun, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, 298 sayılı   Seçimlerin   Temel   Hükümleri   ve   Seçmen   Kütükleri   Hakkında   Kanun,   2839   sayılı Milletvekili  Seçimi  Kanunu,  2972  sayılı  Mahalli  İdareler  ile  Mahalle  Muhtarlıkları  ve  İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu)
c)  Kamu  Yönetimi  (657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  Türkiye  Ekonomisi,  İdare Hukuku ve ilgili mevzuatlar. )

IV. GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş (sözlü) sınavı; III. maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir  konuyu  kavrayıp  özetleme,  ifade  yeteneği  ve  muhakeme  gücü  (10  puan),  liyakati,  temsil kabiliyeti,  davranış  ve  tepkilerinin  mesleğe  uygunluğu  (10  puan),  özgüveni,  ikna  kabiliyeti  ve inandırıcılığı   (10   puan),  genel   yetenek  ve  genel   kültür   (10  puan),   bilimsel   ve  teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) üzerinden değerlendirilerek sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

Giriş (sözlü) sınavında adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması Giriş (sözlü) sınav notunu teşkil  eder.  Giriş (sözlü) sınavında başarılı  sayılabilmek  için,  sınav  giriş komisyonunun  verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
Giriş  (sözlü)  sınavını  kazananlar  Başkanlık  resmi  internet  sayfasında  (https://www.ysk.gov.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olacaktır.

V. Yüksek Seçim Kurulu 15 Seçim Uzman Yardımcısı Alımı DİĞER HUSUSLAR

–  Giriş  (sözlü)  sınavına  adayların  fotoğraflı  ve  onaylı  bir  kimlik  belgesinden  (T.C.  Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/Geçerli Pasaport) herhangi  birini  yanlarında  bulundurmaları  gerekmektedir.  Söz  konusu  belgeleri  ibraz  etmeyen adaylar  sınava  alınmayacak  olup,  bu  adaylar  konu  ile  ilgili  olarak  herhangi  bir  hak  talebinde bulunamayacaklardır.
– Bu sınava yönelik, sözlü sınav giriş yeri ve zamanı ile gerekli görülen duyurular Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinden yapılacaktır.
– Giriş (sözlü) sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları  yapılmaz. Atamaları  yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.

–  Haklarında  atama  şartlarının  kaybedilmesini  gerektirecek  nitelikteki  eylemlerinden  dolayı adlî   bir   soruşturma  veya  kovuşturma  bulunanlardan   sınavda  başarılı   sayılanların   atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.
– Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai  başarı  puanına  göre  en  yüksek  puandan  başlamak  üzere  yedeklerden  atama  yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.
–  Gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  belge  verdiği  tespit  edilenler  hakkında  5237 sayılı   Türk   Ceza   Kanununun   ilgili   hükümleri   uygulanmak   üzere   Ankara   Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yüksek Seçim Kurulu 15 Uzman Yardımcısı Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir