Haber

Yüksek Seçim Kurulu 103 Memur Alacak

Yüksek Seçim Kurulu 103 Memur Alacak

Yüksek Seçim Kurulu 103 Memur Alım İlanı

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Açıktan Personel Alım İlanı
Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.

I- BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

Başvuru Tarihi: Başvurular 07.10.2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 18.10.2021 tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00) sona erecektir.

Başvuru Şekli: Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile posta veya diğer iletişim kanallarıyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 • Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Adaylar yalnızca bir unvan için başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 • Şoför unvanına başvuracak adayların, geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesi örneğini başvuru formunu doldururken ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
 • Sözlü sınava, ilanda belirtilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro sayısının beş katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.
 • Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır.
 • Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar lisans mezunları için KPSSP3 puan türü, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türü, lise mezunları için ise KPSSP94 puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacaktır.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
 • Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport’tan bir tanesi)” ile girebileceklerdir.
 • Taşra teşkilatı Zabıt Katibi kadroları için sözlü sınava katılacak adayların ilan edilen yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini sözlü sınav günü Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Sözlü sınavda; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi (50 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi bilgi düzeyi (15 puan), genel kültür bilgi düzeyi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere, toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.
 • Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
 • Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav başarı puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.
 • Nihai başarı listesi, fiziki ortamda istenilecek evraklar ile bu evrakların Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde duyurulacaktır.
 • Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine ve varsa tercihlerine göre yapılır. (Tercihlerine bu şekilde yerleştirilemeyenlerin veya tercihte bulunmayanların atamaları Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca re’sen yapılacaktır.)
 • Adayların başarı puanının eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
 • Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.
 • Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde, belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler dışında göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere varsa yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.
 • Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 • Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

II- BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmak,
 • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,

Özel Şartlar

 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Şoför kadrosuna atanabilmek için;
  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  2) Geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Yüksek Seçim Kurulu 103 Memur Kadrolar

MERKEZ TEŞKİLATI
SAYI – İL – UNVAN – SINIFI – SAYISI

1
ANKARA
VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ
GİH
10
2
ANKARA
ŞOFÖR
GİH
3

TAŞRA TEŞKİLATI
SAYI – İL – İLÇE – UNVAN – SINIFI – SAYISI

1
ADANA
KARATAŞ
ZABIT KATİBİ
GİH
1
2
ADANA
TUFANBEYLİ
ZABIT KATİBİ
GİH
1
3
ARDAHAN
MERKEZ
ZABIT KATİBİ
GİH
1
4
ARTVİN
ŞAVŞAT
ZABIT KATİBİ
GİH
1
5
ARTVİN
YUSUFELİ
ZABIT KATİBİ
GİH
1
6
BALIKESİR
KEPSUT
ZABIT KATİBİ
GİH
1
7
BALIKESİR
MARMARA
ZABIT KATİBİ
GİH
1
8
BATMAN
KOZLUK
ZABIT KATİBİ
GİH
1
9
BİLECİK
MERKEZ
ZABIT KATİBİ
GİH
1
10
BİNGÖL
KİĞI
ZABIT KATİBİ
GİH
1
11
BİTLİS
HİZAN
ZABIT KATİBİ
GİH
1
12
ÇANAKKALE
EZİNE
ZABIT KATİBİ
GİH
1
13
DENİZLİ
ÇAMELİ
ZABIT KATİBİ
GİH
1
14
DENİZLİ
ÇARDAK
ZABIT KATİBİ
GİH
1
15
DENİZLİ
TAVAS
ZABIT KATİBİ
GİH
1
16
DİYARBAKIR
ÇÜNGÜŞ
ZABIT KATİBİ
GİH
1
17
DİYARBAKIR
ÇINAR
ZABIT KATİBİ
GİH
1
18
DİYARBAKIR
ERGANİ
ZABIT KATİBİ
GİH
1
19
DİYARBAKIR
HANİ
ZABIT KATİBİ
GİH
1
20
DİYARBAKIR
KULP
ZABIT KATİBİ
GİH
1
21
EDİRNE
MERKEZ
ZABIT KATİBİ
GİH
1
22
EDİRNE
ENEZ
ZABIT KATİBİ
GİH
1
23
EDİRNE
UZUNKÖPRÜ
ZABIT KATİBİ
GİH
1
24
ELAZIĞ
MADEN
ZABIT KATİBİ
GİH
1
25
ERZİNCAN
REFAHİYE
ZABIT KATİBİ
GİH
1
26 ERZURUM HORASAN
ZABIT KATİBİ
GİH
1
27
ERZURUM
İSPİR
ZABIT KATİBİ
GİH
1
28
ERZURUM
PASİNLER
ZABIT KATİBİ
GİH
1
29
ERZURUM
TORTUM
ZABIT KATİBİ
GİH
1
30
ERZURUM
ŞENKAYA
ZABIT KATİBİ
GİH
1
31
GİRESUN
ALUCRA
ZABIT KATİBİ
GİH
1
32
HAKKARİ
MERKEZ
ZABIT KATİBİ
GİH
2
33
HAKKARİ
ŞEMDİNLİ
ZABIT KATİBİ
GİH
1
34 HATAY REYHANLI
ZABIT KATİBİ
GİH
1
35
HATAY
YAYLADAĞI
ZABIT KATİBİ
GİH
1
36
IĞDIR
MERKEZ
ZABIT KATİBİ
GİH
1
37
IĞDIR
TUZLUCA
ZABIT KATİBİ
GİH
1
38
IĞDIR
ARALIK
ZABIT KATİBİ
GİH
1
39
İSTANBUL
İL
ZABIT KATİBİ
GİH
1
40
İSTANBUL
ADALAR
ZABIT KATİBİ
GİH
1
41
İSTANBUL
ARNAVUTKÖY
ZABIT KATİBİ
GİH
1
42
İSTANBUL
ESENLER
ZABIT KATİBİ
GİH
1
43
İSTANBUL
ŞİLE
ZABIT KATİBİ
GİH
1
44
İSTANBUL
ÜMRANİYE
ZABIT KATİBİ
GİH
1
45
İZMİR
ÖDEMİŞ
ZABIT KATİBİ
GİH
1
46
KARABÜK
SAFRANBOLU
ZABIT KATİBİ
GİH
1
47
KARS
ARPAÇAY
ZABIT KATİBİ
GİH
1
48
KARS
KAĞIZMAN
ZABIT KATİBİ
GİH
1
49
KARS
SELİM
ZABIT KATİBİ
GİH
1
50
KASTAMONU
TOSYA
ZABIT KATİBİ
GİH
1
51
KAYSERİ
SARIZ
ZABIT KATİBİ
GİH
1
52
KIRIKKALE
SULAKYURT
ZABIT KATİBİ
GİH
1
53 KIRKLARELİ DEMİRKÖY
ZABIT KATİBİ
GİH
1
54
KOCAELİ
KARTEPE
ZABIT KATİBİ
GİH
1
55
KÜTAHYA
SİMAV
ZABIT KATİBİ
GİH
1
56
KÜTAHYA
EMET
ZABIT KATİBİ
GİH
1
57
KÜTAHYA
GEDİZ
ZABIT KATİBİ
GİH
2
58
KÜTAHYA
TAVŞANLI
ZABIT KATİBİ
GİH
1
59
MALATYA
HEKİMHAN
ZABIT KATİBİ
GİH
1
60
MARDİN
MAZIDAĞI
ZABIT KATİBİ
GİH
1
61
MARDİN
SAVUR
ZABIT KATİBİ
GİH
1
62
MERSİN
AYDINCIK
ZABIT KATİBİ
GİH
1
63
MUŞ
BULANIK
ZABIT KATİBİ
GİH
1
64
ORDU
GÖLKÖY
ZABIT KATİBİ
GİH
1
65
RİZE
ÇAYELİ
ZABIT KATİBİ
GİH
1
66
SAKARYA
AKYAZI
ZABIT KATİBİ
GİH
1
67
SAMSUN
LADİK
ZABIT KATİBİ
GİH
1
68
SİİRT
BAYKAN
ZABIT KATİBİ
GİH
1
69
SİNOP
TÜRKELİ
ZABIT KATİBİ
GİH
1
70
ŞANLIURFA
SİVEREK
ZABIT KATİBİ
GİH
1
71
ŞANLIURFA
HALFETİ
ZABIT KATİBİ
GİH
1
72
ŞIRNAK
MERKEZ
ZABIT KATİBİ
GİH
2
73
TEKİRDAĞ
ÇERKEZKÖY
ZABIT KATİBİ
GİH
1
74
TEKİRDAĞ
HAYRABOLU
ZABIT KATİBİ
GİH
1
75
TEKİRDAĞ
SARAY
ZABIT KATİBİ
GİH
1
76
TOKAT
ALMUS
ZABIT KATİBİ
GİH
1
77
TUNCELİ
MAZGİRT
ZABIT KATİBİ
GİH
1
78
UŞAK
EŞME
ZABIT KATİBİ
GİH
1
79 VAN BAŞKALE
ZABIT KATİBİ
GİH
1
80 VAN ÇALDIRAN
ZABIT KATİBİ
GİH
1
81
VAN
ÇATAK
ZABIT KATİBİ
GİH
1
82
VAN
ÖZALP
ZABIT KATİBİ
GİH
1
83
VAN
SARAY
ZABIT KATİBİ
GİH
1
84
YOZGAT
ÇAYIRALAN
ZABIT KATİBİ
GİH
1
85
YOZGAT
AKDAĞMADENİ
ZABIT KATİBİ
GİH
1
86
YOZGAT
SARIKAYA
ZABIT KATİBİ
GİH
1
87
ZONGULDAK
DEVREK
ZABIT KATİBİ
GİH
1

Yüksek Seçim Kurulu 103 Memur Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir