Haber

Yargıtay 212 Sözleşmeli Memur Alacak

Yargıtay 212 Sözleşmeli Memur Alacak

Yargıtay 212 Sözleşmeli Memur Alım İlanı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2020 yılı KPSS puanları esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır.

I-Yargıtay 212 Sözleşmeli Memur POZİSYONLAR

S/N | SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR | YILI/KPSS PUANI | MEZUNİYET DURUMU | SAYI

1 Zabıt Katibi
2020 KPSSP3 Lisans mezunu olmak 20
2020 KPSSP93 Önlisans mezunu olmak 60
2020 KPSSP94 Ortaöğretim mezunu olmak 20
Toplam 100

2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
2020 KPSSP3 Lisans mezunu olmak 7
2020 KPSSP93 Önlisans mezunu olmak 15
2020 KPSSP94 Ortaöğretim mezunu olmak 10
Toplam 32

3 Çözümleyici
2020 KPSSP3 Lisans mezunu olmak 13
Toplam 13

4 Programcı
2020 KPSSP3 Lisans mezunu olmak 7
Toplam 7

5 Teknisyen

Teknisyen (Asansör) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 4
Teknisyen (Elektrik) (yüksek gerilim) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 3
Teknisyen (Elektrik)(alçak gerilim) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 6
Teknisyen (Endüstriyel Otomasyon) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 4
Teknisyen (Görüntü ve Seslendirme ) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 4
Teknisyen (Makine) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 4
Teknisyen (Mobilya) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 4
Teknisyen(Metal İşleri /Kaynakçılık ) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 5

Teknisyen (Sıhhi Tesisat) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 2
Teknisyen (Soğutma ve İklimlendir.) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 3
Teknisyen(İnşaat)(Yüzey Kapl. Boya) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 4
Toplam 43

6 Tekniker
Tekniker (Makine) 2020 KPSSP93 Alanıyla ilgili ön lisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 2
Tekniker (Elektrik) 2020 KPSSP93 Alanıyla ilgili ön lisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 2
Tekniker (İnşaat) 2020 KPSSP93 Alanıyla ilgili ön lisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 1
Tekniker (Haberleşme) 2020 KPSSP93 Alanıyla ilgili ön lisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 4
Tekniker (Bilgisayar ve Elektronik) 2020 KPSSP93 Alanıyla ilgili ön lisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 7
Toplam 16

7 Kameraman
2020 KPSSP93 Alanıyla ilgili önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 1
Toplam 1
Genel Toplam: Yargıtay 212 Sözleşmeli Memur

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

a) Yargıtay 212 Sözleşmeli Memur Adaylar başvurularını 07.06.2021 – 11.06.2021 tarihleri arasında saat 17.00’a
kadar (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay -is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
b) Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.
c) Yargıtay 212 Sözleşmeli Memur Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

III- BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak,
b) Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
d) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
e) Zabıt Katibi, Çözümleyici, Programcı, Teknisyen, Tekniker, Kameraman pozisyonlarına başvuracak adayların başvurunun son günü olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1986 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)
f) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların başvurunun son günü olan 11.06.2021
tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1991 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)

g) 2020 yılı KPSS(B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak. Zabıt katibi ve koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için en az 70 puan almış olma şartı aranacaktır.
h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
i) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
j) Sözleşme dönemi içerisinde 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmiş olanlar, fesih tarihinden itibaren bir yıldan önce tekrar
sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilemezler.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1- Zabıt katibi pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.(Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar/daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan bilgisayar/daktilo sertifikası istenmeyecektir.)
c) Başvurusu kabul edilen adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacaktır.
d) Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri Başkanlığımız internet adresinden duyurulacaktır.

e) Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan, üç dakikada en az doksan kelime yazma şartı aranacaktır.
f) Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne sadık kalıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. (Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının % 40 tan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.)

g) KPSS sınavından alınan puanın % 50’si ile bilgisayar uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın % 50 sinin toplamı esas alınarak; en yüksek puandan başlanılarak, her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınavına çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
h) Uygulama sınavı sonuçları ile sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

Sözlü sınav konuları
 • Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15,
 • Genel kültür 15,
 • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
 • Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
 • Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması

 • Adayların aldıkları KPSS puanının % 35’i ve uygulama sınav puanının % 35’i ile sözlü sınav puanının % 30’u esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucunda, nihai başarı listesi belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday belirlenebilecektir.
 • Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde ilân edilecektir
2- Koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar

a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
d) 1 yıl mesleki tecrübesi olmak,
e) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak,
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
g) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

Koruma ve güvenlik görevlisi başvuru sonuçlarının ilanı

 • Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göresıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)
 • Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
  Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
 • Sözlü sınava katılan adayların boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. (Boy ve kilo şartını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu sebeple boy ve kilo şartını sağlamayan adayların başvuru yapmaması önem arz etmektedir.)

Sözlü sınav konuları

 • Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15,
 • Genel kültür 15,
 • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
 • Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
 • Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması

Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday belirlenebilecektir.

Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde ilân edilecektir.

Ataması yapılacak adaylardanilanın özel şartlar bölümünde belirtilen niteliklerin yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenecektir.

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
c) Göz: Görme engeli, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak,
d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

3- Çözümleyici pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar

a) En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden bir adedi güncel olmak üzere en az 2(iki) programlama dilini bildiğini belgelemek,
c) Kamu kurum/kuruluşlarında veya özel sektörde en az 1 (bir) yıl BİM’de programcı olarak çalışmış olmak.

d) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, çözümleyici, sistem programcısı ve programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.
e) İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak
f) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin bu ilanın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.

4- Programcı pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar

a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, bilişim personeli (Programcı) olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’na tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.
c) İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,
d) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin bu ilanın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

Çözümleyici ve programcı başvuru sonuçlarının ilanı

Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, değerlendirme, sözlü sınav sonuçlarının ilanı

 • Sözlü sınav, mesleki bilgiyi/uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.
 • Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.
 • Başarılı aday bulunması durumunda, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek belirlenecektir.
 • Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
 • En yüksekten başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar atama yapılacaktır.
 • Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
5- Teknisyen pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar;

a) Asansör teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri ve Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım /Asansör Sistemleri dallarından mezun olmak,
b) Elektrik teknisyeni (yüksek gerilim) için; Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin; Elektrik Bölümünden mezun olmak veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Yüksek Gerilim Sistemleri dalından mezun olmak,
c) Elektrik teknisyeni (alçak gerilim) için; Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin; Elektrik Bölümünden mezun olmak veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü dalından mezun olmak,
d) Endüstriyel Otomasyon teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri ve Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Endüstriyel Bakım Onarım dalından mezun olmak,

e) Görüntü ve Seslendirme teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liselerinin Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri dallarından mezun olmak,
f) Makine teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri,Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liselerinin Makine Teknolojisi Alanının Makine Bakım ve Onarım dalından mezun olmak.
g) Mobilya teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi ve Ahşap Doğrama Teknolojisi dallarından mezun olmak.
h) Metal İşleriteknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Metal Teknolojisi Alanının Metal Doğrama, Kaynakçılık dallarından mezun olmak.

i) Sıhhi Tesisat teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak,
j) Soğutma ve İklimlendirme teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Soğutma Sistemleri ve İklimlendirme Sistemleri dallarından mezun olmak,
k) İnşaat teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Duvar ve Zemin Kaplamaları, Boya, Yapı Yüzey Kaplama, Restorasyon, Yapı İç Mekan Dekorasyonu dallarından mezun olmak,

Teknisyen başvuru sonuçlarının ilanı/ uygulama sınavı

1 Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday uygulama sınavına çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.) Uygulama sınavına katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
2 Uygulama sınavı, meslek ile ilgili teknik ve pratik bilgiyi ölçer nitelikte yapılacaktır. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Uygulama sınavında 50 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavına katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

Sözlü sınav konuları

 • Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15,
 • Genel kültür 15,
 • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
 • Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
 • Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması

Nihai başarı listesi; Adayların aldığı KPSS puanının % 30’u, uygulama sınavı puanının %35’i, sözlü sınavı puanının % 35‘i esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı puanına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday belirlenebilecektir.

Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde ilân edilecektir.

6- Tekniker pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar

a) Makine teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Makine ön lisans programından mezun olmak, 2 yıl mesleki tecrübesi olmak,
b) Elektrik teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Elektrik, Elektronik Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 2 yıl mesleki tecrübesi olmak,
c) İnşaat teknikeri için; Meslek yüksekokullarının İnşaat ve İnşaat Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak, 2 yıl mesleki tecrübesi olmak,
d) Haberleşme teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon, Haberleşme, Elektronik, Haberleşme Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 1 yıl mesleki tecrübesi olmak,
e) Bilgisayar ve elektronik teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Bilgisayar programcılığı / Bilgisayar Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik teknolojisi, Endüstriyel Elektronik ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 1 yıl mesleki tecrübesi olmak,

Tekniker başvuru sonuçlarının ilanı

Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır

Sözlü sınav konuları

 • Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15,
 • Genel kültür 15,
 • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
 • Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
 • Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması

1 Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday belirlenebilecektir.
2 Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde ilân edilecektir.

7- Kameraman pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar;

a. Yükseköğretim kurumlarının fotoğrafçılık ve kameramanlık ön lisans programından mezun olmak,
b. Video düzenleme programlarından en az bir tanesini kullanabilmek,
c. Photoshop programlarından en az bir tanesini kullanabilmek,
d. Temel düzeyde Ofis programlarını kullanabilmek,

Kameraman başvuru sonuçlarının ilanı

Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

Sözlü sınav konuları

 • Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15,
 • Genel kültür 15,
 • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
 • Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
 • Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması

1 Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday belirlenebilecektir.
2 Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde ilân edilecektir.

IV- TÜM POZİSYONLAR İÇİN BELİRLENEN ORTAK HUSUSLAR

a) Yargıtay 212 Sözleşmeli Memur Adaylar yalnızca bir pozisyona başvurabilecektir.
b) Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınır.
c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunu doldurmaları ve ayrıca duyurulacak bir tarihte de Başkanlığımıza elden veya posta yoluyla ulaştırmaları
istenecektir.
d) Yargıtay 212 Sözleşmeli Memur Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.
e) Ataması yapılacak adayların, yapılacak tebligattan itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

f) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş gün içerisinde belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
g) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama
işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
h) Yargıtay 212 Sözleşmeli Memur İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında
hukuki işlem yapılacaktır.

V-Yargıtay 212 Sözleşmeli Memur Ücretleri

S.N. | Sözleşmeli pozisyonlar | Öğrenim durumu | Mesleki tecrübesi | Yabancı dil düzeyi | (01.01.2021)

1 Zabıt Katibi

Ön lisans ve lisans 5 yıldan az
3.724,65
Lise ve dengi 5 yıldan az 3.653,42

2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Lise ve dengi, ön lisans, lisans, 5 yıldan az
4.170,84

3 Çözümleyici

Lisans 5 yıldan az
A-B 6.428,54
C 6.178,06
D 6.038,76

4 Programcı

Lisans 5 yıldan az
A-B 5.955,13
C 5.753,03
D 5.722,02

5 Teknisyen

Lise ve dengi 5 yıldan az 3.913,86

6 Tekniker

Ön lisans 5 yıldan az 4.705,84

7 Kameraman

Ön lisans 0-1 yıl 3.486,80

NOT: Yukarıda belirtilen ücretler, 01.01.2021 -30.06.2021 tarihleri arasında geçerli olan brüt ücretler olup, bu
rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net
ücretler belirlenmektedir.

İLETİŞİM: Tel: 0 312 416 00 87- 0 312 416 02 81

Yargıtay 212 Sözleşmeli Memur Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir