Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 10 Personel Alacak

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 10 Personel Alacak

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 10 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ (ASLİ) PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI İLANI

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Merkez (Ankara) Teşkilatında, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27. maddesine göre idari hizmet
sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere; EK-1’deki “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu” nda unvanları ve nitelikleri belirtilen toplam 10 (on) adet pozisyon için BOREN tarafından yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alımı yapılacaktır. Sözlü Sınav, 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği (bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır)’ne göre yapılacaktır.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Personel Alımı A) BAŞVURU KOŞULLARI

1) Sözlü Sınava; 2018 veya 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’ndan her bir grup pozisyon unvanı için EK-1’deki Tablo’da aranan puan türünden belirtilen asgari (taban) puanı almış olanlar başvurabilecektir. Adaylar EK-1’deki Tablo’da belirtilen yalnız bir grup için başvuru yapabilecektir. Birden fazla grup için başvuru yapılması halinde, tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmayacaktır.

2) Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak ve son başvuru tarihi itibarıyla başvurulacak grup için EK-1’deki Tablo’da belirtilen öğrenim programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

3) Mühendis ve Fizikçi pozisyonlarına başvuracak adaylar için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından İngilizce Dili’nde
yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)’ndan en az (60) puan almış olmak.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Personel Alımı B) BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞEKLİ

1) Başvurular; 02/03/2020 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayıp, 17/03/2020 Salı günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.
2) Başvurular, BOREN’nin www.boren.gov.tr adresli resmi internet sitesinde açılacak olan “Sözleşmeli (Asli) Personel Alımı Giriş Sınavı
Başvurusu” bağlantısı üzerinden doldurulacak Başvuru Formu kullanılarak yapılacaktır. Başvuru esnasında; Başvuru Formuna adayın fotoğrafı eklenecek ve KPSS sonuç belgesi, diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile mühendis ve fizikçi pozisyonlarına başvuran adaylar için yabancı dil belgesi sisteme yüklenecektir. Bu nedenle, adayların bu belgelerin PDF veya resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
3) Sınav başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir.

C) SINAV İLE İLGİLİ BİLGİLER

1) Sözlü Sınava; KPSS puanları esas alınarak yapılacak sıralama neticesinde, alım yapılacak her bir grup pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday çağrılacaktır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, ilanda belirtilen asgari (taban) puan esas alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da Sözlü Sınava çağrılacaktır.
2) Sözlü Sınav, 26/03/2020 tarihinde başlamak üzere BOREN’in Dumlupınar Bulvarı No:166 D- Blok 06520 Çankaya/ANKARA adresindeki idari binasında yapılacak olup, sınav takvimi başvuru sonuçları ile birlikte duyurulacaktır. Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav tarihinde fotoğraflı nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi geçerli bir kimlik belgesi ibraz ederek sınava alınacaklardır. Bu belgelerden birini ibraz edemeyen aday, mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacaktır.

3) Sözlü Sınav, adayların;

a) EK-1’deki Tablo’da belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar her bir Komisyon üyesince ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

4) Sözlü Sınavda başarılı sayılmak için Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle EK-1’deki Tablo’da her bir grup için belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl adayın isimleri ilan edilecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir. Sözlü Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, adaylar için müktesep
hak teşkil etmez.

5) Sözlü Sınavda başarılı olmak şartıyla,

EK-1’deki Tablo’da her bir grup için belirtilen pozisyon sayısının yarısını (pozisyon sayısı 1 olan gruplar için bu sayı 1 olarak kabul edilecektir) geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste ilan edilebilecektir. İlan edilen pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevden ayrılanların yerine, başarı sırasına göre yedek adaylarla sözleşme imzalanabilecektir. Yedek listede yer almak daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

6) Adaylar, Giriş Sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç 30 (otuz) gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Ç) İSTİHDAM KOŞULLARI

1) Giriş Sınavını kazanan adayların istihdam edilebilmesi için, BOREN tarafından verilecek süre içerisinde aşağıdaki belgeler ile birlikte BOREN’e
müracaat etmeleri şarttır. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz. İstenilen belgelerin BOREN tarafından incelenmesi sonucunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için on işgünü ek süre verilir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmayacaktır.

a) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya BOREN tarafından onaylı örneği; yabancı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya BOREN tarafından onaylı örneği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı veya BOREN tarafından onaylı örneği,
b) Yabancı dil belgesi,
c) Yönetmeliğin 12/1 maddesinde belirtilen yazılı beyanları ve BOREN tarafından istenilecek diğer bilgileri içerecek başvuru formu,
ç) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi,
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
e) Mal bildirim beyannamesi,
f) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
g) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.

2) Giriş Sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve göreve başlama işlemleri yapılmayacak, yapılmış olanlar iptal edilecektir. Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılan personelin sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.
3) İstihdam edilecek personelin sözleşme ücreti; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 11. maddesi uyarınca belirlenen emsali Devlet memuruna mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçememek üzere Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamca belirlenir.

D) DİĞER HUSUSLAR

BOREN tarafından; Giriş Sınavı ilanı ve başvuru sürecinde sınav ilanında değişiklik yapılabilir veya ilan iptal edilebilir, Giriş Sınavı sonuçları
ilan edilinceye kadar sınav iptal edilebilir. Ayrıca, alım yapılacak EK-1’deki Tablo’da belirtilen gruplara ait pozisyon sayıları itibarıyla, Sözlü Sınava
çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması veya Giriş Sınavının açıklanması sonucunda pozisyon sayısı kadar sınavı kazanan aday olmaması halinde, BOREN tarafından pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre gruplar arasında alım yapılacak pozisyon sayılarında değişiklik yapılabilir.
2) Başvuru, sınav ve sonuçları ile ilgili her türlü duyuru ve bilgilendirme, BOREN’in www.boren.gov.tr adresli resmi internet sitesinden
yayımlanacak veya başvuru sırasında adayların bildirdikleri elektronik posta adreslerine bildirilecektir. Söz konusu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
İlan Olunur.
EK-1: BOREN Sözleşmeli (Asli) Personel Alımı Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (BOREN) SÖZLEŞMELİ (ASLİ) PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI BİLGİLERİ TABLOSU-EK-1

Grup No-Unvanı-Öğrenim Programı-Sayısı-Giriş Sınavına Çağrılacak Aday Sayısı-2018 veya 2019 Yılı KPSS Puan Türü-Asgari KPSS Puanı-Yabancı Dil Belgesi (İngilizce) Asgari Puanı-Sözlü Sınavı Konuları

01-Mühendis-Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik, Seramik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.-3-12-KPSSP3-75-60.

02-Mühendis-Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.- 3-12-KPSSP3-75-60.

03-Mühendis-Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.-1-4-KPSSP3-75-60.

04-Fizikçi-Fizik lisans programından mezun olmak.-1-4-KPSSP3-80-60.

1) BOREN’in teşkilat yapısı ve görevleri,
2) Bor ve Bor bileşiklerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri,
3) Bor ile ilgili Ar-Ge çalışmaları ve Bor ürün ve teknolojilerinin kullanım
alanları. (3 madde yukarıdaki meslekler için geçerli)

05-Büro Görevlisi-Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak.-1-4-KPSSP3-80-.

06-Sekreter-İktisadi ve İdari Bilimler Programları lisans programından mezun olmak.-1-4-KPSSP3-80-.

1) BOREN’in teşkilat yapısı ve görevleri,
2) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
3) Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. (3 madde yukarıdaki 2 meslek için geçerli)

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 10 Personel Alacak.

Yorum yapın