İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 7 Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

Başvuru tarihi: 11-25 Kasım 2019

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Müfettiş Yardımcısı Alımı GENEL BİLGİLER

T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda münhal bulunan, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında istihdam edilmek üzere, Eczacılık Fakültesi, Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumları mezunları arasından 7 müfettiş yardımcısı alınacaktır.

İlgili mevzuata ve genel hükümlere uyulmak kaydıyla, giriş sınavı ile alınacak müfettiş yardımcılarının öğrenim dalları, kontenjanı ve puan türü aşağıdaki şekildedir.

Bölüm-Kontenjan-2018/2019 KPSS Puan Türü
Eczacılık Fakültesi,
2
KPSS P3

Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü,
2
KPSS P3

İİBF, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi
3
KPSS P3

TOPLAM 7 Müfettiş Yardımcısı

II. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Müfettiş Yardımcılığı GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) En az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren Eczacılık Fakültesi, Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadî ve İdarî Bilimler veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
c) 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Adli sicili yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak,
d) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak,
e) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Temmuz 2018 ya da 14 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünden,
Eczacılık Fakültesi, Kimya Bölümü ve Kimya Mühendisliği Bölümü mezunlarının 75 ve üzeri, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülteleri mezunlarının 80 ve Üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.

Sınava başvuran adaylardan alınacak kişi sayısının 10 katı aday (70 kişi), KPSS P3 puanı sonuçlarına göre başarı sıralaması dikkate alınarak yazılı sınava çağrılacaktır.
Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 29 Kasım 2019 tarihinden itibaren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet adresinden (www.titck.gov.tr) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca yazılı bir duyuru yapılmayacaktır.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, ZAMANI, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular 11 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayıp 25 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 17:30’da sona erecektir.
Adayların, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet adresinde (www.titck.gov.tr) ilan edilen Müfettiş Yardımcılığı Sınav Başvuru Formunu açık ve eksiksiz olarak doldurup, formun ıslak imzalı çıktısını, aşağıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih aralığında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA adresine posta/kargo veya hafta içi 09:00-18:00 mesai saatleri arasında şahsen (Giriş kat Evrak Birimine) teslim etmeleri gerekmektedir.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına Girmek İsteyen Adaylardan İstenen Belgeler;

1) Kurumumuz web sayfasından (www.titck.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından açık ve eksiksiz doldurulmuş, fotoğraf yapıştırılmış (zımba kullanılmayacaktır), ıslak imzalı (mavi renkli kalem ile) Müfettiş Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu,

2) KPSS belgesinin bilgisayar çıktısı,
3) İki adet fotoğraf,
4)Yükseköğrenim (Lisans) diploması veya bitirme belgesinin fotokopisi (A4 boyutunda),

Yukarda sayılan belgelerin, 25 Kasım 2019 Pazartesi gününe kadar Kuruma ulaşması şarttır. Gecikmeler nedeniyle süresi içinde Kuruma ulaşmayan, eksik belge ve bilgileri bulunan ve şartları taşımadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI

Yazılı Sınav; Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı, aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır. Yazılı sınav, sınav konuları itibariyle test veya klasik sınav şeklinde yapılabilecektir.

A) Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların yazılı sınav konuları:

a) Hukuk: Anayasa hukuku, İdare hukuku, Ceza hukuku (genel esaslar ve memur suçları), Medeni hukuk (genel esaslar ve ayni haklar), Borçlar hukuku (genel esaslar), Ticaret hukuku (genel esaslar), Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku.
b) İktisat: İktisat Teorisi (mikro iktisat, makro iktisat), İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi, Para, Banka, Kredi ve Konjonktür Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller, İşletme İktisadı, Güncel Ekonomik Sorunlar.
c) Maliye: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları, Kamu Giderleri, Bütçe.
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Bilanço Analizi ve Teknikleri, Ticari Hesap.

B) Eczacılık, Kimya Mühendisliği ve Kimya bölümünden mezun adaylar için sınav konuları:

a) Hukuk: Temel Hukuk Bilgisi.
b) Kendi meslek alanlarına ait ve adayın seçerek cevaplandırabileceği sorular veya fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi ortak okutulan derslerden sorular.

C)Her İki Aday Grubu İçin

a) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).
b) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi.

V. SINAV TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava girmeye hak kazananlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet adresinden (www.titck.gov.tr) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca yazılı bir duyuru yapılmayacaktır.
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır. Yazılı Sınav, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü sınav giriş belgesinde duyurulan adreste yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı yeri, tarihi ve saati belirten fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilecektir. Sınav Giriş Belgeleri sınav giriş saatine kadar adaylarca elden teslim alınacaktır. Adaylar, sınava sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi) kontrol edildikten sonra alınacaklardır, istenildiğinde belgeleri sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavında; her konu grubu için tam not 100’dür. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışında her konu grubu için alınan notun 60’tan ve konu gruplarının yabancı dil dâhil aritmetik ortalamasının da 70’den aşağı olmaması gerekir.
Yazılı sınav başarı sıralamasında, sınav notu eşit olan adayların bulunması durumunda yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
Sözlü Sınav; Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar arasından en yüksek nottan başlanmak suretiyle alınacak müfettiş yardımcısı sayısının 3 (üç) katını aşmayacak sayıda aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girecek olanların listesi, sözlü sınavın yapılacağı yer, tarihi ve saati Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet adresinde (www.titck.gov.tr) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca yazılı bir duyuru yapılmayacaktır.

Sözlü sınavda aday;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulur

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Komisyon Başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

VI. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN İLANI VE İTİRAZ

Sınavı başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70’den az olmaması gerekir. Giriş sınavı notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının ortalaması alınarak bulunur.
Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla ise giriş sınavı notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav notu ve KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır.
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavında başarılı olanlara yazılı tebligat yapılacak olup kazananların listesi ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet adresinde (www.titck.gov.tr) ilan edilecektir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilan gününden başlamak üzere 5 işgünü içinde Komisyona yapılır.

VII-DİĞER HUSUSLAR

Başvuru evraklarında zımba kullanılmayacak olup, fotoğraf yapıştırıcı ile yapıştırılacaktır.
Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, tebliğ tarihinden itibaren, belirtilen belgeler ile on beş gün içerisinde yazılı olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvurmak zorundadır.
Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir