Tübitak Bilgem 6 Teknisyen Personel Alacak

Tübitak Bilgem 6 Teknisyen Personel Alacak

Tübitak Bilgem 6 Teknisyen Personel Alım İlanı

TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE SANAYİLEŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI

İlan No: TBTK.BİLGEM.TTSBY.2020-1
1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.TTSBY.2020-1.1
AR-GE Teknisyeni pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Üretim projelerinde çalışmak üzere Teknisyen (Üretim Teknisyeni) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği veya Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 • Elektronik üretimi yapabilecek kabiliyette olmak.
 • Elektronik cihazların montaj aşamalarında alt ürün montajı yapabilmek.
 • Elektronikle ilgili el aletlerini (osilaskop, multimetre, network analizör, sinyal üreteci vb.) kullanabilmek.
 • Elektronik çizim programlarına hâkim olmak.
 • İş takibi yapabilme yeteneğine sahip olmak.
 • Yurtiçi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.TTSBY.2020-1.2
AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Bakım/Onarım Projelerinde çalışmak üzere Teknisyen (Bakım/Onarım Teknisyeni) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği veya Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 • Arızalı cihazların arızalarını tespit edip giderebilme tecrübesine sahip olmak.
 • Elektronik cihaz ve kartların fonksiyonel testlerini yapabilecek tecrübeye sahip olmak.
 • Lehimleme yapabilecek kabiliyette olmak.
 • Elektronik çizim programları konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Elektronikle ilgili el aletlerini (osilaskop, multimetre, network analizör, sinyal üreteci vb.) kullanabilmek.
 • İş takibi yapabilme yeteneğine sahip olmak.
 • Yurtiçi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

Tübitak Bilgem-ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Adayların 4,00 üzerinden en az 2,50 Ağırlıklı Lisans Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 02/03/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
e) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

 • Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),
 • YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),
 • Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,
 • Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,
 • Askerlik durumunu gösterir belge.
 • Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:
Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli
E-Posta: [email protected]
Telefon: (262) 648 10 00 – 3542-3820-3517-3548-2434-3523

Tübitak Bilgem 6 Teknisyen Personel Alacak.

Yorum yapın