İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi 51 Memur Alacak

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi 51 Memur Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi 51 Memur Alacak

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi 51 Memur Alım İlanı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Genel Müdürlüğümüzün 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve nitelikleri belirtilen 51 adet Memur kadrosuna, Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve Genel Müdürlüğümüz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Genel Müdürlüğümüze müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 5 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi 51 Memur Kadrolar

Sınıfı
Unvanı
Kadro Derecesi
Adet
KPSS Puan Türü
KPSS Taban Puanı
Niteliği

T.H.S
Mühendis

5
6
KPSSP3
(2018)
50
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak

T.H.S
Mühendis
5
2
KPSSP3
(2018)
50
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olmak

T.H.S
Mühendis

5
1
KPSSP3
(2018)
50
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak

T.H.S
Mühendis
5
2
KPSSP3
(2018)
50
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak

T.H.S
Mühendis
5
1
KPSSP3
(2018)
50
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak

T.H.S
Mühendis

5
1
KPSSP3
(2018)
50
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunu olmak

T.H.S
Mühendis
5
1
KPSSP3
(2018)
50
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Harita Mühendisliği Bölümü mezunu olmak

T.H.S
Kimyager

6
2
KPSSP3
(2018)
50
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Kimya Bölümü mezunu olmak

T.H.S
Tekniker
7
2
KPSSP93
50
En az iki yıl süreli mesleki veya teknik eğitim veren yüksekokulların Elektrik Bölümünden mezun olmak.

T.H.S
Tekniker
7
1
KPSSP93
50
En az iki yıl süreli mesleki veya teknik eğitim veren yüksekokulların Harita Bölümünden mezun olmak

T.H.S
Tekniker

7
1
KPSSP93
50
En az iki yıl süreli mesleki veya teknik eğitim veren yüksekokulların Makine Bölümünden mezun olmak

T.H.S
Tekniker
7
1
KPSSP93
50
En az iki yıl süreli mesleki veya teknik eğitim veren yüksekokulların İnşaat Bölümünden mezun olmak

T.H.S
Teknisyen

9
1
KPSSP94
(2018)
50
Mesleki veya Teknik Liselerin Elektrik-Elektronik Teknolojisi/ Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü Bölümünden mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü belgesi olmak

T.H.S
Teknisyen
9
6
KPSSP94
(2018)
50
Mesleki veya Teknik Liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme/Yapı Tesisat Sistemleri Bölümünden mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü belgesi olmak

T.H.S
Teknisyen

9
1
KPSSP94
(2018)
50
Mesleki veya Teknik Liselerin Harita-Tapu-Kadastro Bölümünden mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü belgesi olmak

G.İ.H.S
V.H.K.İ
7
16
KPSSP3
(2018)
50
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerden mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü belgesi olmak

G.İ.H.S

V.H.K.İ

7
1
KPSSP3
(2018)
50
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İstatistik Bölümünden mezun olmak

G.İ.H.S
V.H.K.İ
7
1
KPSSP3
(2018)
50
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Ekonometri Bölümünden mezun olmak

G.İ.H.S
V.H.K.İ
7
2
KPSSP3
(2018)
50
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İşletme, İktisat, Maliye Bölümünden mezun olmak

G.İ.H.S
Memur
7
2
KPSSP3
(2018)
50
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerden mezun olmak.

1.Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi 51 Memur Alımı BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

• Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

• Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

• Memur kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle ilanda belirtilen öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSSP3 için 2018, KPSSP93 için başvuru tarihi itibariyle geçerli olan taban puanı, KPSSP94 için 2018 yılı KPSS taban puanını almış olmak.
• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
• Bütün kadrolar için görev yeri Trabzon genelindeki (tüm ilçeler) hizmet ihtiyacına göre belirlenecektir.

3.BAŞVURU SIRASINDA GEREKEN BELGELER

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi;

1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Genel Müdürlüğümüzden veya Genel Müdürlüğümüzün web sitesinden temin edilecektir)
2) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan Doğrulama Kodlu Bilgisayar Çıktısı,
3) Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi,
4) Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)

5) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)

6) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf , (1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

7) Erkek adayların askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyanı,
8) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
9) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna başvurabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.
10) İstenilen sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 06/12/2018 – 12/12/2018 tarihleri arasında saat 17:00’ ye kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), TİSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.
• Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulamaz.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 17/12/2018 Pazartesi günü TİSKİ Genel Müdürlüğü web sayfasında ilan edilecektir.
• Sözlü sınavlar aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir
• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar; Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ mail ile gönderilecektir.
• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

İlan edilen kadrolar için; Trabzon Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda 19/12/2018 Çarşamba günü saat 09:00’ da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.
Sınav konuları;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları
• Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından web sayfasında ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanların aynı olması halinde

KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek puandan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri TİSKİ Genel Müdürlüğünün internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

• Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atanması yapılamaz. Bu gibi durumları tespit edilenleri atama yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

• Sınav sonuçlarına, başarı listesini TİSKİ Genel Müdürlüğü internet adresinde ilanından itibaren 7 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulu tarafından 7 gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi 51 Memur Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir