İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Ticaret Bakanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcıları Alacak

Ticaret Bakanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcıları Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Ticaret Bakanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcıları Alacak

Ticaret Bakanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcıları Alım İlanı

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından:
TİCARET MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli “Ticaret Müfettiş Yardımcısı” kadrosuna Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 5, Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 10 ve İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavları yapılacaktır.

1. Ticaret Bakanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcıları Alımı SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların;
1.1.      657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıması,
1.2.      En az dört yıllık yükseköğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,
1.3.      Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla;
•          Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 100 kişi,
•          Gümrük Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 200 kişi,
•          İç Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 300 kişi,
içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir), olması,

1.4.     Giriş sınavlarının yazılı aşamasının yapıldığı tarihlerde otuz beş yaşını doldurmamış
1.5.      Sağlık durumu, Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmaması,
1.6.      Süresi içinde başvurmuş olması, gerekmektedir.

2. SINAV BAŞVURUSU

2.1.      Giriş Sınavları için başvurular, 09-18 Aralık 2020 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı (www.ticaret.gov.tr) internet sayfasında belirtilen link üzerinden yapılacaktır. Sınav başvurusu fotoğrafın yüklenmesi ve Başvuru Formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
2.2.      İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
2.3.      Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

3. SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

3.1.      Giriş Sınavları önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.
3.2.      Yapılacak Giriş Sınavının yazılı bölümü;
•          Dış Ticaret Grup Başkanlığı için 23-24 Ocak 2021,
•          Gümrük Grup Başkanlığı için 06-07 Şubat 2021,
•          İç Ticaret Grup Başkanlığı için 20-21 Şubat 2021,
tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturumda Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No:88 Teknik Okullar Yenimahalle- ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.
3.3.      Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri Ticaret Bakanlığı (www.ticaret.gov.tr) internet sayfasında yazılı sınav tarihinden en geç 15 gün önce ilan edilecek olup ayrıca sınava katılmaya hak kazanan adaylara başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır.

3.4.      Adaylar yazılı sınava, aday belgesini ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle katılabileceklerdir.
3.5.      Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü  ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılacaktır.
3.6.      Sınav yeri, tarihleri ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

4. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

4.1.      Her bir Grup Başkanlığı için yapılacak yazılı sınavlar aşağıda belirtilen konularda yapılır:

  • Maliye ve Ekonomi: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, Kamu Gelirleri ve Giderleri, Bütçe ve Kamu Borçları, Mikroekonomi, Makroekonomi, Para-Banka Teorileri, Uluslararası Ekonomi,
  • Kamu Hukuku: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı), Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar)
  • Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)
  • Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Temel Maliyet Muhasebesi

Yazılı sınavda yukarıdaki konu başlıklarında yer alan hususlarla ilgili sınava girecek adayların değerlendirme, yorumlama ve çözüm yolları sunma kabiliyetlerini ölçmeye yönelik sorulara da yer verilebilecektir.

5. DEĞERLENDİRME

5.1.      Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.
 5.2.     Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak kadro sayısının 4 katı kadar aday, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
5.3.      Sözlü sınavdan önce adaylardan, sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel bir halinin olmadığına, adli sicil kaydına ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı ile nüfus cüzdanı sureti ve fotoğraf istenir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

5.4.      Sözlü sınavda adaylar;
a)         Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b)         Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c)         Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç)         Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d)         Genel yetenek ve genel kültürü,
e)         Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan vermek suretiyle değerlendirilir. Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanın ortalama notunun en az 70 olması gereklidir.

5.5. Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanların ortalamasından oluşur.

5.6.      Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olana öncelik tanınır.
5.7.      Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asil ve en fazla söz konusu kadro sayısı kadar yedek aday belirlenir.
5.8.      Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

6. Ticaret Bakanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcıları Alımı SINAV SONUÇLARININ İLANI ve ATAMA

6.1.      Giriş Sınavını kazananların isimleri Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir. Giriş Sınavını asil kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
6.2.      Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kurum tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.
6.3.      Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Ticaret Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

BİLGİ TEMİNİ:

Sınavla ilgili her türlü bilgi Bakanlık internet sayfasından ya da aşağıda yer alan adres ve telefon numaraları aracılığıyla Bakanlıktan temin edilebilir.
T.C. Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km. Çankaya / ANKARA Tel: 0312 449 2430-2436
E-posta: [email protected]
İlan olunur.

Ticaret Bakanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcıları Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir