İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 Personel Alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 Personel Alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILACAK 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE    KARARNAMEYE TABİ SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

I- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 Sözleşmeli Personel Alımı SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Tarım   İşletmeleri   Genel   Müdürlüğü   Taşra   Teşkilatında   İstihdam   Edilecek   Ziraat Mühendisi,   Veteriner   Hekim,  Tekniker   ve   Teknisyen   Pozisyonlarına   Ait  Sınav   ve   Atama Yönetmeliği   hükümleri   uyarınca   399   sayılı   Kanun   Hükmünde   Kararname   kapsamında çalıştırılmak  üzere  aşağıdaki  pozisyonlara  yazılı  ve  sözlü  sınav  neticesinde  açıktan  atama yapılacaktır.

Sıra NoPozisyonAdet
1Tarım Makinaları5
2Tarımsal Yapılar ve Sulama20
3Tarla Bitkileri16
4Bitki Koruma2
5Bahçe Bitkileri2
6Zootekni8
7Veteriner Hekim26
8Tekniker (Ziraat)4
9Teknisyen (Ziraat)6
10Tekniker (Radyoloji)2
11Tekniker (Elektrik)14
12Teknisyen (Elektrik)10
13Tekniker (İnşaat)5
14Veteriner Sağlık Teknisyeni25
TOPLAM145

II – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir;
a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin/Yüksekokulların/Meslek Liselerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış,   yurtiçi   veya   yurtdışındaki   yükseköğretim   kurumlarının   pozisyonu   belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
c) Son başvuru tarihi itibarıyla 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3(lisans mezunları için), KPSSP93 (önlisans mezunları için) ya da KPSSP94 (ortaöğretim mezunları için 24.12.2020 tarihinde açıklanan sonuç geçerli olacaktır.) puan türünden en az yetmiş(70) puan ve üzeri almış olmak,

III – SINAV YERİ VE TARİHİ

1) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 Sözleşmeli Personel Alımı için Giriş sınavının yazılı bölümü, 06.02.2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Ölçme  ve  Değerlendirme  Uygulama  ve  Araştırma  Merkezi  tarafından  Ankara’da  tek  oturumda yapılacaktır. Sınav, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşmakta ve sınav süresi 100 dakikadır.
2) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda belirtilen mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan  başlamak  ve  atama  yapılması  planlanan  pozisyon  sayısının  10  (ON)  katını  geçmemek üzere sıralamaya tabi tutularak belirlenir. Mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94  puan  türü  itibariyle  en  son  adayın  aldığı  puanla  aynı  puana  sahip  adaylar  da  giriş sınavına  çağrılır.  Sıralamaya  giren  adaylar  Genel  Müdürlüğün  ilan  panosundan  ve  internet
sitesinden ilan edilir. Ayrıca sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.

3) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama  ve  Araştırma  Merkezi’nin  http://gaziodm.gazi.edu.tr/  adresi  üzerinden  sınav  başvuru işlemlerini yaparak kişi başı sınav ücreti olan 100 TL(YüzTürkLirası) sınav başvurusu esnasında kredi kartı ile ödeyeceklerdir.

4)  Adaylar  sınava  gelirken

Gazi  Üniversitesi  Ölçme  ve  Değerlendirme  Uygulama  ve Araştırma  Merkezi  tarafından  verilen  sınav  giriş  belgesi  ve  özel  kimlik  belgelerinden  herhangi birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart/Pembe Kart veya Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik  çıkartmak  için)}  yanlarında  bulunduracaklardır.  Sınav  giriş  belgesi  yanında  özel  kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.

5) Sınav binalarına, siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf  ambalaj  içerisinde  veya  ambalajsız),  özel  kimlik  belgesi  ve  sınav  giriş  belgesi  dışında hiçbir eşya, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik aygıt alınmayacaktır.
6) Adaylar, Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin belirlediği sınav kurallarına uymakla yükümlü olacaklardır.
7) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati TİGEM (www.tigem.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

IV – SINAV BAŞVURUSU

1)   Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 Sözleşmeli Personel Alımı Başvurular,   21.12.2020-31.12.2020   tarihleri   arasında   Tarım   İşletmeleri   Genel Müdürlüğü  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Daire  Başkanlığına  elden  veya  posta  (İadeli  taahhütlü veya  kargo)  ile  yapılacaktır.  Postayla  başvuru  durumunda,  gerekli  belgelerin  en  geç  başvuru süresinin  bitim  zamanı  itibariyle,  başvuru  yerine  ulaşması  gerekmekte  olup,  başvuru  süresinin bitiminden sonra belgeleri, Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru sırasında istenilen belgeler:
–  Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  onaylı  (Noter  ya  da  okul  tasdikli  ya  da  e-Devlet çıktısı) örneği, (Eğitimine yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği)
– KPSS puanını gösteren sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
– Bir adet vesikalık fotoğraf,
– Nüfus cüzdan fotokopisi,
– Sınava başvuracak adaylar arasında herhangi bir özür durumuna sahip olan var ise sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi,
– Başvuruda bulunacak adayların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden alınacak olan iletişim ve e-posta bilgilerini içeren bilgi formu.

V – SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1) Yazılı sınav konuları;

A- Tüm Teknik Personel İçin Ortak Alan Soruları
a) TİGEM’in Ana Statüsü
b) 657 sayılı DMK
c) 399 sayılı KHK
d) TİGEM Organizasyon Şeması
e) İnkılap Tarihi 
15 SORU
B- Mühendis Pozisyonu İçin Ortak Alan Soruları
a) Genel Bitkisel Üretim Faaliyetleri
b) Genel Hayvansal Üretim Faaliyetleri
c) Genel Tarımsal Mekanizasyon Faaliyetleri
d) Genel Tarımsal Yapılar ve Sulama Faaliyetleri 
e) Tarım ve Çevre İlişkileri
20 SORU
C- Mühendis (Tarla-Bahçe-Bitki Koruma) Alan Soruları
a) Kuru ve sulu tarım koşullarında toprak işleme faaliyeti
b) Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde ekim faaliyeti
c) Yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkilerinde ekim ve bakım faaliyeti
d) Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele
e) Hububat ve yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tohumluk üretimi ,tohumluk teknolojisi ve sertifikasyon işlemleri
f) Hububat ve yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tarımında bitki besleme faaliyeti
g) Hububat ve mısır tarımında hasat faaliyeti
h) Yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) hasat işlemeleri
ı) Endüstri bitkileri (pamuk, ayçiçeği, soya) yetiştirme ve hasat faaliyet.
45 SORU
D- Mühendis (Tarımsal Yapılar ve Sulama) Alan Soruları
a) Sulama İle İlgili Temel Konular
b) Sulama Sistemleri
c) Drenaj
d) Arazi Islahı ve Tesviye
e) Derin Kuyular
45 SORU
E- Mühendis (Tarımsal Mekanizasyon) Alan Soruları
a) Toprak İşleme Aletleri
b) Ekim Makinaları
c) Gübreleme Makinaları
d) Mücadele Makinaları
e) Çayır Mera Makinaları
f) Hayvancılık Makinaları
g) Hasat Harman Makinaları
h) Tesisler
45 SORU
F- Veteriner Hekim-Zootekni Ortak Alan Soruları
a) Mevzuata Tabi Zoonoz Hastalıkları
b) Hayvan Yetiştirme
c) Hayvan Besleme
d) Türkiye Hayvancılığının Sorunları 
20 SORU
G- Veteriner Hekim Alan Soruları
a) Bakteriyel ve Viral Hastalıklar
b) Non Enfeksiyöz İç Hastalıkları
c) Neonatal Buzağı Hastalıkları
d) Protozooloji ve Hermintoloji Hastalıkları
e) Doğum ve Jinekoloji
f) Besleme ve Beslenme Hastalıkları
g) Genel Zootekni Konuları
h) Dölerme ve Suni Tohumlama
ı) Ayak Hastalıkları
j) Meme Hastalıkları ve Sağlığı
k) Farmakoloji
l) Koruyucu Hekimlik ve Sürü Sağlığı (Aşılamalar ve Biyogüvenlik, Ahır Hijyeni)
45 SORU
H- Mühendis (Zootekni) Ortak Alan Soruları
a) Türkiye Hayvancılığı
b) Hayvan Yetiştirme İlkeleri 
c) Yemler Bilgisi ve Teknolojisi
d) Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması
e) Küçükbaş Hayvan Yetiştirme
f) Büyükbaş Hayvan Yetiştirme,
g) Hayvan Islahı
h) Ruminant Besleme
ı) Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama
j) Zooteknide Araştırma ve Değerlendirme
k) Hayvancılıkta Projelendirme ve Proje Sunma
45 SORU
İ- Veteriner Sağlık Teknisyeni Alan Soruları
a) Enfeksiyon Hastalıkları
b) Aşılar ve Aşı programı
c) Suni Tohumlama
d) Doğum ve Doğum Bilgisi
e) Hayvan Yetiştiriciliği Genel ilkeler 
65 SORU
J- Tekniker (Elektrik) Alan Soruları65 SORU
1) AG Dağıtım ve Kompanzasyon Panoları
a) Kurulu güç Hesapları
b) Akım trafosu özellikleri, kullanımı ve hesapları,
c) AG panosunda (bara, TMŞ. ölçüm cihazları vs.) malzeme seçimi ve bağlantı şekilleri
d) Kompanzasyon yapılma nedeninin sorgulanması
e) Kompanzasyon hesapları
f) Kompanzasyon panosunda kondansatör, reaktör ve kontaktör seçimi,
g) Kompanzasyon panosunda seçilecek sigorta tipi ve değerinin tespiti
h) Reaktif güç kontrol rölesi ve kullanımı
ı) Elektrik sayacı çeşitleri ve bağlantıları
i) Elektrik sayaçları için sayaç çarpanı hesapları
j) Aktif güç, reaktif güç, görünür güç hesapları ve ilişkileri 
18 SORU
2) İç Tesisat Yönetmeliği ve Dağıtım Panoları
a) Tek fazlı ve üç fazlı devrelerde gerilim düşümü hesabı
b) İç Tesisat Yönetmeliğine göre kolon hatları, priz linye ve sortileri
Aydınlatma linye ve sortileri ile bunların tesis edilmesi
c) Kablo ısınma, kısa devre ve kesit hesapları
d) Kaçak akım röleleri ve kullanım amaçları
e) Topraklama tesis edilmesi ve ölçülmesi
f) Kablo tipleri ve kullanım alanları
g) Diversite, talep faktörü, talep gücü bilgisi ölçme ve değerlendirme
h) Konut ve sanayi tesislerinde kullanılan otomatik sigortaların açma karakteristiğine göre seçimi
17 SORU
3) Asenkron Motorlara Yol Verme ve Motor Kumanda Teknikleri
a) AC motorlarda devir sayısı değiştirme yöntemleri
b) Yıldız üçgen yol verme güç ve kumanda devresinin çizimi
c) Yıldız üçgen yol vermede şebeke akımı, motor akımı hesabı, termik röle, kontaktör ve
ana TMŞ seçimi
d) Frekans inverteri bağlantıları
e) Frekans inventeri hız kontrol yöntemleri (V/F kontrol)
f) Soft starter ile yol verme
g) Gerilim koruma rölesi kullanma amacı ölçme ve değerlendirme
h) Faz sırası rölesi kullanma amacı ölçme ve değerlendirme 
ı) Zaman rölesi ve tipleri bilgisi ölçme ve değerlendirme
17 SORU
4) Yüksek Gerilim Hatları
a) Yapıldığı malzemeye göre direk çeşitleri, görevleri ve özellikleri
b) Projede kullanım yerlerine göre direk çeşitleri
c) İzolatör özellikleri ve kullanım yerleri ölçme değerlendirme
d) OG gerilim ve akım trafosu kullanma nedeni ölçme değerlendirme
e) OG gerilim trafolarının ölçüm sınıflarına göre kullanımı
f) Bakım onarım çalışmalarında iş güvenliği bilgisi ölçme değerlendirme
g) Dağıtım trafoları güç hesabı, özellikleri, bakımı ve parçaları
13 SORU
K- Teknisyen (Elektrik) Alan Soruları65 SORU
1) AG Dağıtım ve Kompanzasyon Panoları
a) Kurulu güç Hesapları
b) Akım trafosu özellikleri, kullanımı ve hesapları,
c) AG panosunda (bara,TMŞ. ölçüm cihazları vs) malzeme seçimi ve bağlantı şekilleri
d) Kompanzasyon yapılma nedeninin sorgulanması
e) Kompanzasyon hesapları
f) Kompanzasyon panosunda kondansatör, reaktör ve kontaktör seçimi,
g) Kompanzasyon panosunda seçilecek sigorta tipi ve değerinin tespiti
h) Reaktif güç kontrol rölesi ve kullanımı
ı) Elektrik sayacı çeşitleri ve bağlantıları
i) Elektrik sayaçları için sayaç çarpanı hesapları
j) Aktif güç, reaktif güç, görünür güç hesapları ve ilişkileri
18 SORU
2) İç Tesisat Yönetmeliği ve Dağıtım Panoları
a) Tek fazlı ve üç fazlı devrelerde gerilim düşümü hesabı
b) İç Tesisat Yönetmeliğine göre kolon hatları, priz linye ve sortileri
Aydınlatma linye ve sortileri ile bunların tesis edilmesi
c) Kablo ısınma, kısa devre ve kesit hesapları
d) Kaçak akım röleleri ve kullanım amaçları
e) Topraklama tesis edilmesi ve ölçülmesi
f) Kablo tipleri ve kullanım alanları
g) Diversite, talep faktörü, talep gücü bilgisi ölçme ve değerlendirme
h) Konut ve sanayi tesislerinde kullanılan otomatik sigortaların açma karakteristiğine göre seçimi
17 SORU
3) Asenkron Motorlara Yol Verme ve Motor Kumanda Teknikleri
a) AC motorlarda devir sayısı değiştirme yöntemleri
b) Yıldız üçgen yol verme güç ve kumanda devresinin çizimi
c) Yıldız üçgen yol vermede şebeke akımı, motor akımı hesabı, termik röle, kontaktör ve
ana TMŞ seçimi
d) Frekans inverteri bağlantıları
e) Frekans inventeri hız kontrol yöntemleri (V/F kontrol)
f) Soft starter ile yol verme
g) Gerilim koruma rölesi kullanma amacı ölçme ve değerlendirme
h) Faz sırası rölesi kullanma amacı ölçme ve değerlendirme
ı) Zaman rölesi ve tipleri bilgisi ölçme ve değerlendirme 
17 SORU
4) Yüksek Gerilim Hatları
a) Yapıldığı malzemeye göre direk çeşitleri, görevleri ve özellikleri
b) Projede kullanım yerlerine göre direk çeşitleri
c) İzolatör özellikleri ve kullanım yerleri ölçme değerlendirme
d) OG gerilim ve akım trafosu kullanma nedeni ölçme değerlendirme 
e) OG gerilim trafolarının ölçüm sınıflarına göre kullanımı
f) Bakım onarım çalışmalarında iş güvenliği bilgisi ölçme değerlendirme
g) Dağıtım trafoları güç hesabı, özellikleri, bakımı ve parçaları 
13 SORU
L- Tekniker (Radyoloji) Alan Soruları
a) Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri
b) Radyoloji Fiziği
c) Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji
d) Anatomiye Giriş
e) Fizyolojiye Giriş
f) Temel İngilizce
g) Bilgisayara Giriş
h) Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma
ı) Radyolojik Anatomi
j) Radyoterapi
k) Temel İlkyardım
65 SORU
M- Tekniker (İnşaat) Alan Soruları
a) Yapı Teknolojisi
b) Mekanik ve Statik
c) Proje ve Etüt Uygulaması
d) Yapı Malzemeleri
e) Beton Teknolojisi
f ) Şantiye Organizasyonu
65 SORU
N- Tekniker (Ziraat) Alan Soruları
a) Kuru ve sulu tarım koşullarında toprak işleme faaliyeti
b) Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde ekim faaliyeti
c) Yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkilerinde ekim ve bakım faaliyeti
d) Hububat ve yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tohumluk üretimi, tohumluk teknolojisi ve sertifikasyon işlemleri
e) Hububat ve yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tarımında bitki besleme faaliyeti
f) Hububat ve mısır tarımında hasat faaliyeti
g) Yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) hasat işlemeleri
h) Endüstri bitkileri (pamuk, ayçiçeği, soya) yetiştirme ve hasat faaliyet. 
65 SORU
O- Teknisyen (Ziraat) Alan Soruları
a) Kuru ve sulu tarım koşullarında toprak işleme faaliyeti
b) Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde ekim faaliyeti
c) Yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkilerinde ekim ve bakım faaliyeti
d) Hububat ve yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tohumluk üretimi, tohumluk teknolojisi ve sertifikasyon işlemleri
e) Hububat ve yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tarımında bitki besleme faaliyeti
f) Hububat ve mısır tarımında hasat faaliyeti
g) Yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) hasat işlemeleri
h) Endüstri bitkileri (pamuk, ayçiçeği, soya) yetiştirme ve hasat faaliyet, 
65 SORU

konularını kapsar.

2) Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı açısından değerlendirilir. 

VI – DEĞERLENDİRME

1) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gereklidir.
2) Yazılı Sınav MERKEZ tarafından optik okuyucu sistemi ile değerlendirilecektir. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Değerlendirmede sadece doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecek, bu durum soru kitapçıklarının ön yüzünde belirtilecek ve sınavdan önce adaylara hatırlatılacaktır. Sınavda yer alacak soruların
puanları eşit olacaktır.

Puan hesaplamasında;
Puan = Doğru Sayısı /Soru Sayısı * 100 formülü kullanılacak, puanlarda yuvarlama yapılmayacak, puanın küsuratlı olması halinde virgülden sonra iki hane dikkate alınacaktır.

3) Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Bu husus soru kitapçığında belirtilecektir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
4) Sınav sorularına yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda itirazın haklı görülmesi durumunda MERKEZ tarafından hatalı soruların olduğunun tespit edilmesi halinde hatalı sorular (çift doğru seçenekli sorular dahil) iptal edilerek, iptal edilen sorulara tekabül eden puanlar EŞİT OLARAK diğer sorulara dağıtılacaktır. Sınav sonrasında adaylara ilan edilen cevaplı sınav kitapçıklarında, doğru seçenek olarak sehven yanlış seçeneğin doğru seçenek olarak ilan edilmesi durumunda, doğru cevap seçeneği düzeltilerek değerlendirme yapılacaktır.

6) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.

7) Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak (a) bendi için elli, (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

8) Sınav Komisyonu tarafından yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak nihai başarı listesi hazırlanırken yarışma sınavında başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. 
9) Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilecektir.

VII- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 Sözleşmeli Personel Alımı İTİRAZLAR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 Sözleşmeli Personel için Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının yayımlanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde https://odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası girilerek 40 TL sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) ödeyecekler (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz), https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz adresine tıklayıp T.C. Kimlik Numarası ve parola girilerek “İşlemler>İtiraz” menüleri altında sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz formunu doldurup “Gönder” butonu ile evrakı elektronik ortamda göndermiş olacaklar.

İtiraz süresi içerisinde itirazlarında değişiklik yapmak isterlerse, herhangi bir ücret ödemeden itirazını güncelleyebilecektir. Adaylar, yukarıda belirtilen adımları duyuruda belirtildiği tarihler arasında gerçekleştirebilecektir. İlgili alanları eksik olan formlar ve/veya ne talep edildiğinin açıkça belirtilmediği formlar işleme alınmaz.

Aday İşlemleri Sisteminde yukarıdaki adımları gerçekleştirerek kayıt oluştururken adayın kullandığı bilgisayar sisteminden ya da MERKEZ’in bilişim altyapısından kaynaklanabilecek herhangi bir sorunun zamanında giderilebilmesi adına yukarıda bahsedilen tüm işlemlerin son tarihten önce tamamlanması adayın yararına olacaktır. Belirtilen son tarihten itibaren başvuru kabul edilmeyecektir.

MERKEZ’e faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme alınmayacaktır. MERKEZ bu itirazları 3 (üç) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandıracak ayrıca TİGEM’e bildirecektir. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde https://odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası girilerek 20 TL sınav sonuçlarına itiraz ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) ödeyecekler (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz), https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz adresine tıklayıp T.C. Kimlik Numarası girilerek sınav sonuçlarına itiraz formunu doldurup “Gönder” butonu ile evrakı elektronik ortamda göndermiş olacaklar.

İtiraz başvuruları MERKEZ tarafından incelenerek kesin olarak karara bağlanacak ve sonuçları TİGEM’e bildirilecektir. Gazi Üniversitesi’ne ulaşmayan, ilgili alanları eksik olan formlar, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile ne talep edildiği açıkça belirtilmeyen formlar, Üniversiteye faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme alınmayacaktır.

VIII- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 Sözleşmeli Personel Alımı DİĞER HUSUSLAR

1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
2) Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

İrtibat Bilgileri:
ADRES: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
Telefonlar: (0 312) 417 84 70 (10 hat) / 242 – 244 – 249 – 250 1

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir