Sosyal Güvenlik Kurumu 50 Denetmen Yardımcısı Alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu 50 Denetmen Yardımcısı Alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 50 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alım İlanı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1-GENEL AÇIKLAMALAR

Kurumumuz taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında giriş sınavı ile 50 adet sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapılacaktır.
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı uygulanacaktır.
Sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı için; 2019 ve 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri, öğrenim grubu, yazılı ve sözlü sınava çağrılacak aday sayıları ile KPSS taban puanı Tablo-1’de belirtilmiştir.

2-BAŞVURU ŞARTLARI

Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan genel şartları taşımak. b) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak. c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. d) Tablo-1’de belirtilen KPSS puan türünde belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak. e) Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

3-BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ

Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

  • a) Başvurular; E-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresinden 24 Mayıs 2021 tarihinde başlayıp 04 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminde (Saat:17.30’da) sona erecektir.
  • b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup “Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı sınavı başvuru formu” nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.
  • c) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.
  • d) Aday; başvuru formuna 4.5×6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir. e) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası,
  • e-posta adresi) en güncel haliyle yazacaklardır.
  • f) Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.
  • g) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.
  • h) Giriş sınavına katılmaya hak kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS başarı puan sıralamasına göre yapılır.

4-YAZILI SINAV VE YAZILI SINAV KONULARI

Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulü ile 03 Temmuz 2021 tarihinde Saat: 10.00’da Ankara’da yapılacak olup sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yerleri Kurum internet (www.sgk.gov.tr) adresinden ilan edilecektir.
Yazılı sınav konuları, konu alt başlıkları, soru sayıları ve soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağı Tablo 2’ de belirtilmiştir.
a) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.
b) Sınav sonuçları, Kurumun internet sayfasında sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde ilan edilir.
c) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaylardan başlanarak, atama yapılacak kadronun dört katına kadar Tablo 1’ de belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. (Son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil).

5-SÖZLÜ SINAV VE SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle Kurumun internet adresinde ilan edilecektir.

Sözlü sınavda adaylar;
a) Mezun olunan bölümlere göre sınav duyurusunda alt başlıkları belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle değerlendirilir.

Sorular, her bir Komisyon üyesi tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentler için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, ilgili KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Asıl ve yedek listeler Kurumun internet sitesinde ilan edilir.

Yapılan sınavda başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak şartıyla duyuruda belirtilen denetmen yardımcısı kadro sayısını geçmemek üzere, Komisyon tarafından yedek aday sayısı belirlenebilir. Yedek adayların hakları, ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

6-SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personel Daire Başkalığı, Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. No:6 Balgat Çankaya/ANKARA) adresine yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı ve/veya elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.

Giriş yazılı sınav soruların veya cevap anahtarlarının hatalı olması ve bu hususun komisyon kararı veya yargı organlarınca belirlenmesi halinde soru/soruların puanlamaya dahil edilmemesine ve bu sorulara tekabül eden puanların eşit bir şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

7-Sosyal Güvenlik Kurumu 50 Denetmen Yardımcısı ATANMA

Giriş sınavını kazanan adayların, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinde istenen şartları taşımak ve Kurumca ilan edilen süre içerisinde belgeleri ibraz etmek kaydıyla, başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

8-Sosyal Güvenlik Kurumu 50 Denetmen Yardımcısı Alımı DİĞER HUSUSLAR

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Adaylar sınav günü sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir. Sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanında olmayanlar sınav salonlarına alınmayacaktır.

Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
İlanen duyurulur.

Tablo-1: Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavına alınacak bölümler, kadro sayıları, KPSS Puan Türleri ve Taban Puanları

ÖĞRENİM GRUBU | KADRO SAYISI | KPSSP TÜRÜ | KPSS TABAN PUANI | YAZILI SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI | SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık, sigortacılık fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
50 kişi (KPSS P40 KPSS P42 KPSS P43)
70 puan
500
200

Tablo-2: Sınav Konuları ve Alt Başlıkları

KONU | KONU ALT BAŞLIĞI | SORU SAYISI | AĞIRLIK

KAMU MALİYESİ

Maliye teorisi (Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi) – Maliye politikası – Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi 20 %25

İKTİSAT

İktisat teorisi (Mikro iktisat, Makro iktisat ve İktisadi analiz – İktisat Politikası – Para teorisi ve politikası – Uluslararası iktisat – Türkiye Ekonomisi ve Güncel ekonomik sorunlar 20 %25

HUKUK

Anayasa Hukuku – Medeni Hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç) – Borçlar hukuku – Ticaret hukuku (ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku) – İdare hukuku ve idari yargılama usul hukuku – İş ve sosyal güvenlik hukuku 20 %25

MUHASEBE

Genel Muhasebe – Mali tablolar analizi 20 %25

İLETİŞİM
Personel Daire Başkanlığı
Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Tel: 0312 207 84 43 – 84 11 – 85 39 – 8425
Fax:0312 207 81 44
E-Posta: [email protected]

Sosyal Güvenlik Kurumu 50 Denetmen Yardımcısı Alacak.

Yorum yapın