Haber

Sinop İl Özel İdaresi 1 Sözleşmeli Avukat Alacak

Sinop İl Özel İdaresi 1 Sözleşmeli Avukat Alacak

Sinop İl Özel İdaresi 1 Sözleşmeli Avukat Alım İlanı

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi uyarınca aşağıda unvanı, adedi, sınıfı ve eğitim durumu belirtilen 1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Alımı

S.NO 1 UNVANI Avukat ADET 1 SINIFI Avukatlık Hizmetleri EĞİTİM DURUMU Üniversitelerin Hukuk Fakültesi Lisans Programından mezun olmak.

Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak işe alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A. Sinop İl Özel İdaresi 1 Sözleşmeli Avukat Alımı GENEL ŞARTLAR

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
3. Atanacağı pozisyon itibariyle Tablo 1’de belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6. Erkek adaylar için Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlikten muaf tutulmuş olmak,
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

1. Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.
2. Avukatlık staj süresi hariç en az beş (5) yıl mesleki tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek,
3. Sinop İli sınırları dâhilinde ikamet eden adaylar ve KPSS puanı olan adaylar öncelikli tercih sebebidir.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAV

Adayların 26.09.2018-03.10.2018 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar başvuru dilekçesi, Avukatlık Ruhsatnamesi, Özgeçmiş, İkametgâh Belgesi, Diploma Fotokopisi, Askerlik Belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübesi olduğunu gösterir belge ile birlikte Sinop İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya sahte evrakla müracaat edenler işe başlamış olsalar bile
sözleşmeleri iptal edilecek ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.
Müracaatlar 04.10.2018 tarihinde değerlendirmeye tabi tutularak, başvuru sahipleri mülakat (sözlü) sınavına çağırılacaktır. Mülakata çağırılacak adaylar İdaremizin resmi internet adresinde (www.sinopozelidare.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan, tebliğ niteliğinde kabul edilecek olup, ilgililere ayrıca yazılı ya da sözlü tebligat
yapılmayacaktır.
Mülakat (sözlü) sınavı 11.10.2018 tarihinde saat 10:00’te Sinop İl Özel İdaresi merkez binasında yapılacaktır.
Mülakat (sözlü) sınavı asil ve yedek olarak kazanan adayların isimleri 16.10.2018 tarihinde İdaremizin resmi internet adresinde (www.sinopozelidare.gov.tr) ilan edilecektir.

SÖZLEŞME YAPILACAK ADAYDAN İSTENECEK BELGELER

1- Adli ve arşiv sicil kaydı belgesi
2- Sağlık Raporu (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair tam
teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu)
3- Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya muaf tutulduğuna dair belge
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- İkametgâh belgesi
6- Diploma aslı veya noter tasdikli örneği
7- Vukuatlı nüfus kayıt örneği
8- Baro kayıt belgesi
9- Baro tarafından verilecek disiplin cezası bulunmadığını gösterir belge,
10- En az 5 (beş) yıl mesleki tecrübesi olduğunu gösterir belge
11- Avukatlık Ruhsatnamesi
12- KPSS Sonuç Belgesi (varsa)

BAŞVURU VE SÖZLÜ SINAV ADRESİ, İLETİŞİM NUMARASI
Sinop İl Özel İdaresi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Gelincik Mah. Fatih Cad. No:16 Merkez/ SİNOP
TEL: 0368 261 18 50- 51

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir