Anasayfa » Haber » Sermaye Piyasası Kurulu 29 Personel Alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Sermaye Piyasası Kurulu 29 Personel Alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 Personel Alım İlanı

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONEL GİRİŞ SINAVI
Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 17 Memur, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 2 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 2 Aşçı ve 8 Hizmetli kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2) 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle Memur ve Teknisyen için 35 yaşını, Aşçı ve Hizmetli için ise 30 yaşını doldurmamış olmak,
3) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,
4) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak,
5) Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak.
6) ÖSYM tarafından 2020 yılında B grubu kadrolar için yapılan ve halen geçerli olan Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış olup, aşağıdaki listede belirtilen şartları taşımak.

Sermaye Piyasası Kurulu 29 Personel Kadrolar

Unvan
Kadro Sayısı
Görev Yeri
Öğrenim Şartı
Özel Şartlar
KPPS Puan Türü
KPSS Taban Puanı
Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı*

Memur
8
Ankara/İstanbul
Ön Lisans
Adalet, adalet meslek eğitimi, adalet meslek yüksek okulu bölümlerinden birinden mezun olmak
KPSSP93
70
32

Memur
2
Ankara/İstanbul
Ön Lisans Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı programlarının birinden mezun olmak.
KPSSP93
70
8

Memur
5
Ankara/İstanbul
Lisans
Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği bölümlerinden birinden mezun olmak
KPSSP3
70
20

Memur
1
İstanbul
Lisans
Santral hizmetlerinde çalıştırılmak üzere herhangi bir lisans programından mezun olmak
KPSSP3
55
4

Memur
1
Ankara
Lisans
Santral hizmetlerinde çalıştırılmak üzere herhangi bir lisans programından mezun olmak
KPSSP3
55
4

Teknisyen
1
Ankara
Ortaöğretim dengi mesleki veya teknik eğitim
Bilişim teknolojileri, bilgisayar veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak
KPSSP94
65
4

Teknisyen
1
İstanbul
Ortaöğretim dengi mesleki veya teknik eğitim
Bilişim teknolojileri, bilgisayar veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak
KPSSP94
65
4

Aşçı
2
Ankara
Lisans
Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek-İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmak
KPSSP3
60
8

Hizmetli
2
Ankara
Ortaöğretim dengi mesleki veya teknik eğitim
Yiyecek İçecek Hizmetleri Servis bölümünden mezun olmak
KPSSP94
60
8

Hizmetli
4
Ankara
Ortaöğretim ve dengi okul
Temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak
KPSSP94
60
16

Hizmetli
2
İstanbul
Ortaöğretim ve dengi okul
Temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak
KPSSP94
60
8

*Aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup, son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu 29 Personel Alımı GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavı, sözlü sınav olarak yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurulun resmi internet sitesi üzerinden (www.spk.gov.tr) veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Sınav başvuruları 17.01.2022 – 01.02.2022 tarihleri arasında Kurulumuz resmi internet adresinden (www.spk.gov.tr) ulaşılabilecek “Başvuru Formu”nun çevrimiçi olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Adaylar sadece bir sınav için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla sınava başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra sözlü giriş sınavına katılabileceklerin isimleri, sınavın tarihi ve yeri Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresi üzerinden ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde de durum Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresi üzerinden ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Sözlü sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Bu ilanın “Sınava Katılma Koşulları” bölümünde belirtilen Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS) Kurulumuzca açılacak sınavın “yazılı sınav” aşaması olarak kabul edilecektir. Sınavın Kurulumuzca yapılacak ikinci aşaması sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır.

Sözlü sınav, T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe ve Dil Bilgisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneği konularından yapılacaktır.

Bu çerçevede sözlü sınavda adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
d) Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.

DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin her adaya 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile KPSS sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adayın isimleri Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresi üzerinden ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınav sonucunda başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresi üzerinden ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir.

Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından incelenir ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

SINAV BAŞVURU ADRESİ: https://sinav.spk.gov.tr

SERMAYE PİYASASI KURULU
ANKARA MERKEZİ

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
No:156 06530 Çankaya/ANKARA
İrtibat Tel: (0312) 292 90 90
İNTERNET ADRESİ : https://www.spk.gov.tr/

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

Harbiye Mah. Asker Ocağı Caddesi No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL

İrtibat Tel: (0212) 334 55 00

Sermaye Piyasası Kurulu 29 Personel Alacak.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir