Kamu Personeli İş ilanı

Sermaye Piyasası Kurulu 20 Uzman Yardımcısı Alacak

Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu 20 Uzman Yardımcısı Alacak

Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personel Yardımcılığı Giriş Sınavı

Sermaye Piyasası Kurulunda (Kurul), İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek
üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 20 adete kadar “Uzman
Yardımcısı” kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi
için giriş sınavı yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan
genel şartları taşımak,
2) 20 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için; ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar
için 2018 ve 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP1,
KPSSP2, KPSSP3 veya KPSSP28 puanı 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla
başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak (eşit puan almış
olmaları nedeniyle 400 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların
tümü sınava çağrılacaktır).

3) 20 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için;

Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Uygulamalı Bilimler, Yönetim Bilimleri Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren;

Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi/İktisat,
Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat,
İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi,
İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve
Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim,
Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman
Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme,
Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve
Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme,
Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası
Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri,

Aktüerya ve Risk Yönetimi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Finansal Ekonometri,

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Gayrimenkul ve
Varlık Değerlendirme, Girişimcilik, İslam Ekonomisi ve Finans, Küresel Siyaset ve
Uluslararası İlişkiler, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Sigortacılık ve Aktüerya
Bilimleri, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası Finans
ve Bankacılık, Uluslararası Girişimcilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası
Ticaret ve Finans, Yönetim Bilimleri bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu
yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

4) 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
5) Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem
dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,
6) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda
bulunmamak.

GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ

Sınav Tarihi: Giriş sınavının yazılı aşaması 26-27 Ekim 2019 tarihlerinde sabah ve
öğleden sonraları altı ayrı oturum şeklinde yapılacaktır.
Sınav Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü – İstanbul
Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Kurulun www.spk.gov.tr
internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi
tutulacaklardır. Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yer ve saat Kurulun yukarıda belirtilen internet
adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Sınav başvurularının 18.09.2019 – 04.10.2019 tarihleri arasında Kurulumuz resmi
internet adresinden (www.spk.gov.tr) ulaşılabilecek “Başvuru Formu”nun çevrimiçi olarak
doldurulması suretiyle yapılması, formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden çıktısının
alınarak öğrenim belgesinin fotokopisi ile birlikte en geç 07.10.2019 tarihi saat 17:30’a kadar
elden veya posta yoluyla Kurulun Ankara merkez adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler dâhil 07.10.2019 tarihi saat 17:30’dan sonra Kurul kayıtlarına giren
başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma
sınavına katılabileceklerin isimleri ile sınav başlama saati, Kurulun www.spk.gov.tr internet
adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara
Kurul yazılı, e-posta veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir. Adaylar,
“Sınava Giriş Belgeleri”ni 24-25 Ekim 2019 tarihleri arasında Kurulumuz resmi internet
sayfasından alabilirler.

Kurulca daha önce açılan sınavlara iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü
bir sınava alınmazlar.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra
sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların
sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler,
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılacaktır:
20 adet Uzman Yardımcılığı için:
a) İktisat: Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme
İktisadı.
b) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku,
Ceza Hukukunun Genel Esasları.
c) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye
Politikası.
d) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tahlil.
e) Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler.
f) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye
çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine
çevrilmesi.

DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yukarıda belirtilen yazılı sınavlara ilişkin sınav grubunun her biri için ayrı oturum
yapılacak olup, her grup için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı
sayılmak için, bu grupların her birinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların
aritmetik ortalamasının 70’den aşağı olmaması zorunludur.

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan
başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
Sözlü sınava çağrılan adaylara kişilik envanteri testi uygulanabilecektir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile
yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit
olması halinde, yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı
kadar asil adayın isimleri, Kurulun www.spk.gov.tr internet adresinde ilan edilir ve adayların
adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro
sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek
adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun www.spk.gov.tr internet
adresinde ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir.

Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar
için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün
içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve en geç
5 (beş) iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen
süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı
sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen
süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve
başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar,
atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma
şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların
yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu İletişim Bilgileri

ANKARA MERKEZİ İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ
Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156 Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No:15
06530 ANKARA Süzer Plaza Kat:3 34367 Şişli/İSTANBUL
İrtibat Tel: (0312) 292 90 90 İrtibat Tel: (0212) 334 55 00
İNTERNET ADRESİ : www.spk.gov.tr

Sermaye Piyasası Kurulu 20 Uzman Yardımcısı Alacak.


Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.